Projektlederuddannelse

LEADs projektlederuddannelse er både praksisorienteret og så tæt på din virkelighed, at du får teori og træning i at planlægge dine projekter, lede din projektgruppe og styre dit projektet i mål. Du får også mulighed for at reflektere over og udvikle din egen ledelsesstil, så dit personlige lederskab kommer styrket ud af projektlederuddannelsen.

Ved at kombinere undervisning, praktiske øvelser og refleksion opnår du redskaberne til at lede professionelle, effektive og vellykkede projekter. Samtidig udvikler du dit sprog og din forståelse for projektledelse.

Efterspørgslen på dygtige projektledere stiger – og dét med god grund. Projekters succes afhænger nemlig i høj grad af, at projektlederen har erfaringen og værktøjskassen til at sikre, projektet kommer i mål med ønskede effekt.

LEADs tilgang til projektledelse

På LEADs projektlederuddannelse møder du udelukkende undervisere, der også selv arbejder som projektledere. De har mangeårig erfaring fra de udfordringer og muligheder, som virkelighedens projekter uvægerligt fører med sig. Den erfaring kombinerer de med dybdegående akademisk viden fra deres forskning i projektledelse.

Erfarne undervisere med praktisk og teoretisk baggrund

Dine undervisere er desuden meget erfarne ledelsesrådgivere og -undervisere. Det betyder, at du i løbet af projektlederuddannelsen både møder den teoretiske og praktiske tilgang til projektledelse, ligesom du møder en dyb forståelse for ledelse og træningen af dit personlige lederskab.

Det kommer bl.a. til udtryk ved, at du udfylder og får tilbagemelding på en Leadership Versatility Index-profil, som giver dig en 180 graders evaluering af din egen ledelsesprofil. Versatil ledelse er en situationstilpasset ledelsesstil, der formår at balancere styrende med støttende ledelse og strategisk med operationel ledelse. Derfor er det også dokumenteret, at versatile ledere er mere effektive ledere, hvilket kommer dig til gode som projektleder.

Projektlederuddannelsens fokus

LEADs projektlederuddannelse har særligt fokus på implementering og gevinstrealisering som discipliner og endemål for projekter. Vi går tæt på dig med møder i hverdagsimplementering. Her kombineres teori og praksis gennem feedback fra underviserne. Hverdagsimplementeringen støttes af et omfattende videobibliotek, som du kan besøge før, under og efter modulerne.

Projektlederuddannelsen er for dig, der...

Uddannelsen som projektleder henvender sig til dig, der enten er projektleder, men ønsker at styrke dine kompetencer, eller til dig, der er kommende projektleder og vil opbygge et solidt fundament for din videre karriere.

Når du deltager på projektlederuddannelsen, bliver du rustet til at lede projekter på en pragmatisk og reflekteret måde i samarbejde med projektejere, interessenter og styregrupper. Gennem uddannelsen udvikler du dine lederkompetencer, øger din effektivitet i projekter og træner din evne til at styre projektet i mål.

Sidst, men ikke mindst opbygger du et stærkt netværk af ligesindede, som du kan sparre og udveksle erfaringer med. Også når uddannelsen er slut. I kan også opdyrke fremtidige samarbejdsmuligheder.

Formålet med uddannelsen er:

 • At styrke dine kompetencer som projektleder
 • At sikre, at teori, metoder og værktøjer forankres i din organisations praksis og på den måde styrke jeres forandringskapacitet
 • At gennemføre professionelle, effektive og vellykkede projekter
 • At etablere et fælles sprog om projektledelse for at styrke projekt- og samarbejdskulturen

Dit udbytte af uddannelsen er, at du:

 • Bliver klædt på til pragmatisk og reflekteret at kunne styre et projekt i samarbejde med projektejer, interessenter og styregruppe
 • Får viden om forskellige ledelsesstile og udvikler egne lederkompetencer
 • Får redskaber, der øger din effektivitet og performance i projekter
 • Internationalt anerkendt viden om fremtidens projektledelse
 • Trænger, hvordan de sikrer, at projektets formål indfries, og gevinster opnås ved at implementere de leverancer, som projektet bidrager med i samarbejde med driftsorganisationen
 • Opbygger et stærkt netværk, hvor du udveksler erfaringer og idéer og skaber fremtidige samarbejdsmuligheder
 • Modtager et karrierefremmende uddannelsesbevis med mulighed for at bygge en IPMA®-certificering ovenpå, når uddannelsen er gennemført.

Projektlederuddannelsens opbygning og forløb

Projektuddannelsen er struktureret omkring fire spor. De er undervisning, hverdagsimplementering, organisatorisk opbakning og digital understøttelse. Gennem et omhyggeligt sammensat program får du mulighed for at lære om forskellige aspekter af projektledelse, lige fra projektorganisering og kommunikation til teamledelse, agil projektstyring og implementering. Alt sammen med fokus på at omsætte læringen direkte til dine egne projekter, hvilket sikrer en mærkbar effekt både for dig og din organisation.

De fire spor er:

Undervisningssporet er selve undervisningen, hvor alle deltagerne samles fysisk.

Hverdagsimplementeringssporet er her, hvor deltagerne omsætter ny viden og træner deres projektledelsesfaglighed i egen hverdag. Det foregår mellem undervisningsmodulerne og består af et læringsprint, som dækker over: hverdagsimplementeringsmøder i grupper, buddyaktiviteter samt træning af prøvehandlinger.

Struktur og aktiviteter i hverdagsimplementeringen

Hverdagsimplementeringsmøderne varer 2 timer per gang og er faciliteret af en underviser. Her får grupperne sparring på deres projekter sammen med en underviser. På hvert modul identificerer deltagerne 1-2 prøvehandlinger, som de vil arbejde med inden næste modul. Prøvehandlingerne hjælper deltagerne videre i deres konkrete udvikling som projektledere. Prøvehandlingerne bliver derfor ikke bare generiske opgaver med tilknytning til et standardkursus, men konkrete løsninger på de udfordringer, som deltagerne skal lykkes med at løse i deres dagligdag.

Modulerne

På første modul sammensættes deltagerne i buddypar, som de løbende sparrer med under uddannelsen. De beslutter fra gang til gang, hvordan de bedst kan hjælpe hinanden under uddannelsen ved at lave forskellige aktiviteter mellem modulerne. Det kunne f.eks. være sparring eller træning af et bestemt værktøj.

Med disse læringssprints sikrer vi sammen, at deltagerne får den feedback, sparring og rådgivning, der skal til for at lykkes i rollen som projektleder på den lange bane.

Al forskning viser entydigt, at implementering af nye kompetencer har størst effekt, når der er organisatorisk opbakning. Af samme årsag inkluderes deltagerens nærmeste leder og projektejer/styregruppeformand som aktiv del af projektlederuddannelsen.

Som en del af projektlederuddannelsen skal deltagerne derfor holde to møder med egen linjeleder, før og efter uddannelsen. Her aftaler og evaluerer de deltagerens læringsmål for deltagelse i uddannelsen. Undervejs i uddannelsen afholdes et enkelt møde med projektejer/styregruppeformanden, for den projektcase deltageren medbringer i forløbet. Her handler samtalen om projektlederens ledelse af projektet samt projektlederens ledelse opad og udad.

Som forberedelse før hvert modul vil der være læringsvideoer af ca. 40 min. varighed. Disse videoer er tilgængelige og kan ses og genses når som helst.

Derudover vil forløbet være understøttet af faglige artikler.

Cases

Vi forudsætter, at du har et projekt med, som udgør en øvebane under uddannelsesforløbet. Det er vigtigt at arbejde med egne cases for at sikre et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver. Således bliver teorien, metoder og værktøjer afprøvet i praksis.

Krav til cases:

 • Det projekt, som udgør casen under hele uddannelsen, skal enten være under opstart eller skal til at startes op
 • Det skal være et projekt, hvor du har mulighed for at påvirke projektets forløb og beslutninger
 • Det skal være et projekt med en vis kompleksitet i omfang og involverede interessenter

Oversigt over uddannelsens moduler

2 DAGE

MODUL 1

Projekter som en midlertidig organisation

 • Projekter som en midlertidig organisation og de styrker og udfordringer det  giver i en linjeorganiseret organisation med stærk fokus på drift
 • Forskellige typer projekter – fx it-projekter, HR-projekter, byggeprojekter, med forskellig forankring i en del af organisation eller tværgående og med forskellige kompleksitet. Hvad betyder det for projektledelse og – organisering?
 • Projekttrekanten – projektlederens vigtigste styringsværktøj


Nedbryd projektet og få styr på mål og midler

 • Målhierarki og gevinstkort.
 • To veje til at få styr på formål, mål, midler og forandring
 • Produktnedbrydning og indsatsområder – få styr på projektets leverancer


Interessentanalyse og risikohåndtering

 • Forstå projektets interessenter, deres involvering og interesser. Hvem er din driftsorganisation, når projektet er færdigt?
 • Tilpas din projektorganisation
 • Kommunikationsstrategi og -plan
 • Risikoanalyse, risikolog og -håndtering
 • Sorte svaner og pre mortem analysen


Planlægning og styring

 • Milepælsplanlægning. Estimering og brug jeres erfaringer som referencemodel
 • Projektbudget og business case
 • Håndtering af ændringer i den løbende proces

2 DAGE

MODUL 2

Teamledelse

 • Forskellen på grupper og teams
 • Introduktion til og arbejde med to modeller for teamledelse, Tuckmans fasemodel og Lencioni funktionelle/dysfunktionelle team


Psykologisk sikkerhed

 • Effektive og højeffektive teams
 • Hvordan kan projektlederen i praksis fremme den psykologiske sikkerhed i et team, og fremme deltagernes aktive bidrag til projektet


Det personlige lederskab

 • Det personlige lederskab set ud fra en model om versatil ledelse
 • Ledelse på to akser: Strategisk og operationel, hhv.støttende og styrende
 • Egne præferencer og faldgruber, når styrker og præferencer overgøres
 • Om at lede opad og udad, når det kræves for at lykkes med projektet
 • Mod og handlekraft


Motivation og konflikthåndtering

 • Arbejde med motivation i teamet
 • Forskellige typer konflikt og konflikthåndtering

2 DAGE

MODUL 3


Agile projektmetoder og half double

 • Metoder og principper fra agile projektmodeller og Half Double
 • Planlæg efter tidlige effekter
 • Faste møder med fast takt


Servicedesign i projekter – sikre jer at der er brug for jeres leverancer

 • Dobbelt diamond’ – giv jer tid til at forståproblemerne, før I går til løsninger
 • Brugerrejser og dyb forståelse for brugernes behov


Gevinstdrevne projekter

 • Gevinstkortlægning og fokus og gevinstejernes behov
 • Gevinstplanen
 • Hvordan holder du styregruppens fokus på gevinsterne?


Effektive møder og seminarer

 • Bliv god til at bruge drejebøger for seminarer og kick off
 • Introduktion til IDOARRT
 • Effektive møder med Game Master modellen
 • Tavlemøder

1 DAG

MODUL 4

Implementering og overgang til drift

 • Implementeringsstilladset – sådan kommer du rundt om de vigtigste spørgsmål, når I planlægger implementering
 • Inddragelse af interessenter, styregruppe og brugere
 • Overdragelse til driftsorganisationen.


Afslut projektet og sikr læring

 • Afslutning af projektet, formelle aktiviteter
 • Evaluering – med henblik på læring
 • Dilemmaer i projektledelse
 • Din egen læring fremadrettet.

Uddannelsesdatoer 2024

København

Uddannelsens otte dage er fordelt på fire moduler og afholdes på nedenstående datoer på Overgaden Oven Vande 10, 3. sal, 1415 København K

Prisen for uddannelsen er 55.000,- ekskl. moms

Vi mødes kl. 09.00-16.00 på nedenstående datoer:

Aarhus

Uddannelsens otte dage er fordelt på fire moduler og afholdes på nedenstående datoer på Vestergade 43, 8000 Aarhus

Prisen for uddannelsen er 55.000,- ekskl. moms

Vi mødes kl. 09.00-16.00 på nedenstående datoer:

Hold 1 – København

Modul 1: 28.-29. oktober 2024

Modul 2: 5-6. december 2024

Modul 3: 8-9. januar 2025

Modul 4: 5. februar 2025

Der skal tages forbehold for evt. ændringer.

Hold 2 –  Aarhus
Forår 2025

Mød underviserne

Uddannelsens gennemgående underviser er Nynne Nørgaard Jensen og Mette Tange Vestergård. 

Nynne er optaget af, hvilke former for adfærd som henholdsvis knaphedsmindsets og overflodsmindsets skaber i organisationer, samt hvordan det påvirker forretningen. Nynne har gennem 9 år arbejdet nationalt og internationalt med kompetenceudvikling af ledere og særligt projektledere, undervisning, (visuel) facilitering, teambuilding, projektledelse, personlig udvikling og coaching – både som selvstændig og som del af et konsulenthus. 

Mette har stor viden og over 15 års praksis erfaring med organisationsudvikling og forandringsledelse. Hun brænder for at sikre en ordentlig implementering og firankring af initiativer, hvad enten det handler om digitaliseringstiltag, nye arbejdsgange eller andre udviklingstiltag. 

På uddannelsen vil du også møde

Kaare Pedersen som er partner i LEAD. Kaare har en særlig stor viden om og praksiserfaring med implementering, digitalisering, digital transformation og gevinstrealisering. Han arbejder til dagligt med undervisning, foredrag og rådgivning af både offentlige og private organisationer.

Ole Mathorne er chefkonsulent i LEAD. Ole er en af LEADs eksperter på talentudvikling, implementering, organisationsudvikling, projektledelse og forskningsledelse. Han har lavet et Ph.d. projekt om succesfulde talentmiljøer og partnerskaber og er drevet af at få den viden omsat til praksis. Ambitionen er at støtte dansk talentudvikling med at kunne udvikle succesfulde bæredygtige talentmiljøer gennem samspil mellem organisationer.

Mickey Klysner Riis er chefkonsulent i LEAD. Mickey hjælper både ledere, teams og organisationer med at at skabe sund udvikling og en høj psykologisk sikkerhed i arbejdsmiljøerne. Hans fokusområder dækker også over at sikre et effektfuldt samarbejde og implementering. Gennem strategiske indsatser, undervisning, længerevarende udviklingsforløb og coaching udruster Mickey organisationer og ledere, så de kan skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø, som både understøtter trivsel og høj performance.

Tilmeld dig uddannelsen her

Udfyld nedenstående formular, så vil vores rådgivere, Jeff og Lukas, tage hånd om din tilmelding til uddannelsen.

De står selvfølgelig også til rådighed hvis du har behov for uddybende spørgsmål. 

Jeff Bøgeholt 

Lukas Hjuler Hansen

Konsulenter
Kurser, uddannelse & netværk

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.