Growth mindset-kultur

Hvad er Growth mindset?

Tror vi på, at vi kan udvikle vores evner eller ej? Det er det centrale spørgsmål at besvare, når man beskæftiger sig med growth mindset. Mindset-begrebet er udviklet af psykologiprofessor Carol Dweck fra Stanford University og bliver brugt i en række af verdens førende virksomheder som en central del af deres arbejde med at udvikle en organisationskultur, der kan fremme trivsel, diversitet og innovation.

Teorien om mindset beskriver to grundlæggende forskellige syn på evner og muligheder for at udvikle sig. Det ene hedder fixed mindset, det andet kaldes growth mindset. De er hinandens modstykker og skal opfattes som de to endepunkter på en skala fra fixed til growth. Vi er alle en blanding, og vores mindset kan ændre sig fra situation til situation.

Har vi et fixed mindset, tror vi, at evner er medfødte. Enten har vi dem, eller også har vi dem ikke. Og er det nødvendigt at arbejde hårdt i sit forsøg på at nå noget, så beviser det bare, at vi ikke besidder evnerne. Dermed bliver det vores medfødte evner og intelligens, der afgør vores succes i livet, og indsats får en mere eller mindre ligegyldig birolle.

Med et growth mindset tror vi omvendt på, at vi udvikler evner over tid og gennem hårdt arbejde. Af den grund er hårdt arbejde og vedholdende fokus – og de fejl, der følger med – naturlige elementer på vores vej mod at mestre et felt og nå vores topniveau. Growth mindset handler om at udvikle de forudsætninger, som vi har med os fra fødslen. Evner er dynamiske og kan kultiveres gennem øvelse.

Personlig og professionel udvikling med en growth mindset-kultur

En af kongstankerne i teorien om growth og fixed mindset er, at der på alle arbejdspladser hersker bestemte mindsets (tankevaner eller tankesæt på dansk). De har stor betydning for, hvordan de ansatte ser verden og derfor også for, hvordan de tænker og handler.

Ifølge Carol Dweck kan man forstå disse tankevaner som enten fixed eller growth mindset. Denne opdeling i to arketyper er selvfølgelig lidt karikeret. Forenkling fremmer forståelsen. En vigtig nuancering af teorien er, at vi alle sammen besidder begge typer af mindset. De kommer til udtryk i forskellige situationer, men vi kan fremme den ene type af mindset snarere end den anden. Dog fungerer vores mindset ofte uden for vores opmærksomme bevidsthed. Det vil sige, at vi sjældent er decideret opmærksomme på eller funderer eksplicit over vores mindset.

En måde at reflektere over, hvilket mindset vi har, og hvilket der er fremherskende på vores arbejdsplads, består i at fundere over disse to spørgsmål:

1. Er hårdt arbejde nødvendigt for at nå sit topniveau, eller er hårdt arbejde omvendt et tegn på, at vi mangler de fornødne evner, og talentet simpelthen ikke er til stede?

2. Optager det os mest, at vi fremstår kompetente for enhver pris, eller er vi mere optagede af at lære og udvikle os?

Når vi reflekterer over disse to spørgsmål og forsøger at udpege, hvilket mindset der er mest udtalt – i os selv og i den organisation, vi arbejder for – er det væsentligt ikke per automatik at tilskrive sig selv et growth mindset og andre et fixed mindset. Derudover er det vigtigt ikke bare at sige, at man har et growth mindset, fordi det virker mest ønskværdigt. Vi besidder alle sammen dele fra begge typer af mindset, og det kræver en vedholdende indsats at ændre sit mindset, så det præges mere af udvikling end af stilstand.

Growth mindset-kultur på arbejdspladsen

Et fixed mindset indebærer ønsket om at fremstå dygtig, og derfor har man en tendens til at:

  •       Undgå udfordringer
  •       Gå i defensiven eller let give op
  •       Se indsats som nytteløs
  •       Føle sig truet af andres succes
  •       Ignorere negativ feedback.

Af disse grunde har personer med et fixed mindset større risiko for at stagnere og ikke indfri deres potentiale.

Omvendt indebærer et growth mindset et udtalt ønske om at lære. Det betyder, at personer:

  •     Trives med udfordringer
  •     Trodser modstand
  •     Ser indsats som vejen til toppræstationer  
  •     Lærer af negativ feedback
  •     Inspireres af andres succes.

Med denne indstilling er det åbenlyst, hvorfor personer med et growth mindset har større sandsynlighed for kontinuerligt at udvikle sig og nå et stadigt højere niveau.

Sådan kan LEAD hjælpe med at fremme growth mindset-kultur

For at fremme en growth mindset-kultur på arbejdspladsen skal der skabes en kultur præget af psykologisk sikkerhed.
Det skal være trygt at begå fejl, og feedback skal være en integreret del af dagligdagen.

Growth mindset er meget mere end ord og tilkendegivelser. Det handler om de praksisser, der former adfærden på arbejdspladsen. Praksisserne kan blandt andet være rekruttering og onboarding af nye medarbejdere, opsætning af mål, evaluering af indsats og den måde, man omgås hinanden på.

Lederen spiller den afgørende rolle, hvis man skal lykkes med at etablere og fastholde en growth mindset-kultur. Lederen skal nemlig understøtte arbejdet med at opbygge en kultur, hvor alle har potentiale for at lære og udvikle sig gennem hele deres karriere.

Udviklingen af en growth mindset-kultur sker i vores optik gennem fire centrale trin:

1.

Skab strategisk forankring og målbillede. Det indebærer spørgsmål som: Hvorfor vil vi udvikle en growth mindset-kultur? Hvad skal kulturen hjælpe os med? Og hvorfor er den afgørende for vores realisering af strategi og vision?

2.

Dernæst er det vigtigt at stille skarpt på, hvordan jeres nuværende kultur ser ud. Det er oplagt at udarbejde en kulturanalyse, der identificerer de områder, som kræver særlig opmærksomhed. Der er sikkert allerede elementer af en growth mindset-kultur i jeres organisation. Hvordan bygger vi videre på de bedste elementer i kulturen og siger farvel til de mere uhensigtsmæssige?

3.

På tredje trin formulerer I, hvad jeres egen growth mindset-kultur skal indeholde: Hvad betyder det hos lige netop os? Hvilke temaer, værdier og overskrifter er centrale? Og hvilken adfærd skal growth mindset fremme hos os?

4.

På det sidste trin skal growth mindset-kultur leve. Det kræver et klart og vedholdende fokus hos ledelsen og de vigtigste interessenter i organisationen, ligesom det afhænger af en systematisk implementering, hvor den nye kultur forankres.

LEAD tilbyder følgende ydelser

I LEAD er vi eksperter i at udvikle growth mindset kulturer, der både fremmer individers og organisationers succes. Vi skræddersyer altid vores ydelser, så de passer til den enkelte organisations kontekst og behov. Men fælles for alle er, at kulturer gennemsyrer hele organisationen og derfor skal adresseres på flere niveauer. Arbejdet med growth mindset kultur kræver således fokus på både ledelse, teams og organisationens praksisser.

Organisations- og kulturudvikling

Vores udviklingsforløb adresserer både ledelse, teams og praksisser i organisationen for at skabe de bedste betingelser for at lykkes med en growth mindset kultur. Samtidig skræddersyer vi altid vores forløb, så de passer lige netop til jeres konkrete ønsker og behov

Individuel ledelsessparring og coaching

Ledere skal gå forrest og agere rollemodeller med sit eget growth mindset for at kulturændringer lykkes. Derfor tilbyder vi individuel ledelsessparring og coaching for at udvikle dit eget mindset som leder. Vi hjælper ledere med nye indsigter, kompetencer og praktiske ledelsesværktøjer til at understøtte både egen og medarbejderes udvikling af et growth mindset.

Kulturanalyser

Vi tilbyder kulturanalyser, som hjælper jer med at identificere og analysere jeres nuværende kultur. I jeres kultur vil I med sandsynlighed allerede have elementer af et growth mindset. Med en kulturanalyse sikrer vi derfor, at arbejdet bygger videre på det bedste af jeres eksisterende kultur – og samtidig giver en datadrevet tilgang mulighed for at sætte ind lige netop der, hvor jeres kultur skal udvikles, hvis I skal opbygge en growth mindset kultur.

Teamudvikling

I LEAD hjælper vi med at udvikle growth mindset teams, der lærer og præsterer. I teams med growth mindset er nysgerrighed, mod til at fejle og lyst til samarbejde nøglerne til at omsætte diversitet og forskellighed til toppræstationer. For at skabe teams funderet i et growth mindset, kan det dreje sig om at udvikle spilleregler, der understøtter teamet i at udvikle og fastholde et fælles growth mindset, ligesom det kan handle om at etablere growth mindset buddy’er samt teamsparring.

Kompetenceudvikling og uddannelse

Vi tilbyder kompetenceudvikling og uddannelse i growth mindset for både ledere og medarbejdere. Det kan være som en del af strategiimplementering eller andre projekter, der kalder på et growth mindset hos ledere og medarbejdere for at lykkes. Det kan også være mere omfattende kompetenceudvikling og uddannelse i growth mindset – eksempelvis som del af en kulturforandring og udvikling af growth mindset kultur eller i forbindelse med agile transformationer og introduktion af agile arbejdsmetoder.

HR-produkter og systemer

Det er afgørende, at growth mindset principperne gennemsyrer organisationens praksisser. Derfor hjælper vi organisationer med at udvikle HR-systemer og praksisser, der understøtter growth mindset. Vi designer sammen med jer growth mindset værktøjer og processer, der understøtter jeres transformation. Eksempler på ydelser spænder bredt fra mødeguides og samtaleguides til rekrutteringskoncepter og redesign af performance management systemer.

Kurser, workshops og oplæg

Vi tilbyder kurser, workshops og oplæg om growth mindset. Har I brug for et oplæg eller workshop på jeres lederkonferencer eller interne temadage, så jeres organisation kan få inspiration til grundprincipperne inden for growth mindset? Så står vi klar til at inspirere jer med afsæt i forskningsbaseret viden og praktiske erfaringer. Med et inspirationsoplæg bliver I klædt på til at reflektere over egen praksis og greb til at udvikle growth mindset i jeres organisation.
Vi holder også skræddersyede kurser tilpasset jeres behov i relation til growth mindset. Skal I lancere en ny HR-strategi og indarbejde growth mindset i jeres HR-palette, eller skal I have klædt jeres ledere på til at arbejde med growth mindset? Uanset, hvad I har brug for i forhold til at arbejde med growth mindset, så designer vi gerne kurser sammen med jer om netop dette.

Konsulentteamet som arbejder med Growth mindset

Rasmus Thy Grøn

Partner | Læs mere her

Mickey Klysner Riis

Ledelseskonsulent | Læs mere her

Katrine Bastian

Chefkonsulent | Læs mere her

"Jeg er passioneret omkring at udvikle growth mindset kulturer"

I en verden med stigende kompleksitet og forandringshastighed er ledere og medarbejderes mindset afgørende for organisationers succes. 

Det er afgørende, hvordan vi ser verden og derfor også vores adfærd. Hvis organisationer vil styrke deres innovation, performance og diversitet så er growth mindset en vigtig ingrediens.

I videoen kan du høre Rasmus Thy Grøn fortælle growth mindset, som han står i spidsen for, som er relevant for alle ledere, der ønsker at få en kultur hvor man tror på at alle kan udvikle deres evner. Sammen med det øvrige LEAD-team hjælper Rasmus virksomheder med skræddersyede forløb, styrker relationer og resultater. 

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Rasmus Thy Grøn

Partner og ansvarlig for forretningsområdet ledergruppeudvikling

Cand. Psych. Ph.D. stipendiat