Den nye syntese - skab øget velfærd og større værdi

Hvad er den nye syntese?

Hvordan navigerer vi gennem komplekse velfærdsudfordringer – vilde problemer – der ikke simpelthen kan fjernes, men snarere forbedres? Et potentiel svar findes i ‘den nye syntese’, en pragmatisk teoretisk ramme udformet for at forbedre offentlig sektorpraksis og politikudvikling.

Den nye syntese er resultatet af et omfattende, internationalt forskningsprojekt under ledelse af den canadiske forsker og tidligere topembedsmand Jocelyn Bourgon. Dette ambitiøse projekt strakte sig over et helt årti og inkluderede et bredt spektrum af deltagere – offentlige ledere, politikere, praktikere og forskere fra en række forskellige lande, herunder Australien, Canada, Holland, England, Brasilien og Singapore.

Formålet med projektet var at udforske innovative og bæredygtige løsninger på komplekse sociale udfordringer. Resultaterne af denne omfattende forskning har ført til formuleringen af den nye syntese. Denne teoretiske tilgang tilbyder en dynamisk og fleksibel metode til at håndtere sådanne ‘vilde’ problemer, der går ud over traditionelle, linære problemløsningsstrategier.

Den nye syntese fremhæver betydningen af samarbejde, tværfaglig indsats, og inddragelse af forskellige aktører i løsning af komplekse velfærdsudfordringer. Det er en tilgang, der fremmer innovation, tilpasning og læring som centrale elementer i effektiv politik- og praksisudvikling i den offentlige sektor.

Forståelsen af den nye syntese er afgørende for alle, der arbejder inden for offentlig sektorstyring og politikudvikling. Den kan give os værktøjerne til bedre at navigere og reagere på de udfordrende, komplekse og undertiden modstridende krav, som offentlige organisationer står over for i det 21. århundrede.

Vilde problemer og den nye syntese

Den offentlige sektor oplever en række vilde problemer. Store årgange på arbejdsmarkedet går på pension, mens mindre årgange overtager deres plads. Det resulterer i flere ældre, som lever længere, og et mindre udbud af arbejdskraft. Mange ældre får komplekse sygdomsjournaler med flere diagnoser. Samtidig har sundhedsvæsenet vanskeligt ved at finde og fastholde tilstrækkeligt med medarbejdere. Det er blot ét eksempel på problemer, der eksisterer på samme tid og fletter sig ind i hinanden.

Dertil kommer eksempelvis klimaforandringer og flygtningestrømme samt vækst i fedme og kroniske sygdomme. Og mange andre vilde problemer, der kalder på handling.

Kan de løses ved at forlange, at vi yder mere for mindre? Nej, ikke ifølge teorien om den nye syntese. I stedet kræver det et bredere perspektiv, der inddrager og bygger på samfundets og borgernes ressourcer. Det kan føre til langvarige løsninger.

Fire forbundne fokusområder

Så ressourcerne bliver ikke større. Til gengæld vokser kompleksiteten i samfundet. Hvordan vil den nye syntese bidrage mere konkret til at afbalancere de to vægtskåle?

Den nye syntese udpeger fire forbundne fokusområder, som ledere i den offentlige sektor skal beskæftige sig med. De er:

Compliance: Selvom samfundet forandrer sig, er der nogle opgaver, som består. En af dem er at sikre, at loven overholdes, og at embedsværket efterlever de klassiske dyder. Fundamentet skal kort sagt være på plads. Altid. Det er nemlig særdeles vanskeligt at håndtere forandringer uden en grundlæggende stabilitet og velfungerende offentlige institutioner. Det giver med andre ord ikke mening at tale om innovation og nyskabelse, hvis man ikke har styr på grundlaget først.

Performance: Når fundamentet er solidt støbt, kan man kontinuerligt koncentrere sig om at optimere og effektivisere måden, som den offentlige sektor indfrier de politiske ambitioner på. Nogle af de ledelsesmæssige greb, der bruges til at effektivisere, er LEAN, optimering og driftsledelse.

Compliance og performance afspejler gængs forvaltningspraksis. Det vil sige, at vi dels skal sørge for, at reglerne følges, dels fokusere på at kunne løse vores opgaver billigere og mere effektivt.

Denne forvaltningspraksis kan ikke længere stå alene. Udfordringer som sundhed, sikkerhed, klima, integration og beskæftigelse er så forviklede, indviklede og ressourcekrævende, at vi ifølge den nye syntese må tilføje to yderligere elementer.

Emergence: Emergence – eller emergens på dansk – betyder at fremkomme. Det henviser til, at der kan dannes eller opstå nye egenskaber i et sammensat system, som ikke kan forklares ud fra de enkelte deles egenskaber.

I denne sammenhæng er emergens dels et udtryk for, at den offentlige sektor kan udvikle muligheder for, at borgerne kan blive medproducenter af velfærd. Dels at den politiske ledelse kan etablere miljøer, der opfordrer til og baserer sig på samarbejde, offentlig innovation og kollektiv problemløsning.

Resilience: Det sidste af de fire forbundne fokusområder er resilience eller modstandskraft og robusthed på dansk. Fokusområdet udpeger en evne til at lære at tilpasse sig nye situationer og håndtere problemer, kriser, katastrofer og uforudsete hændelser i samfundet.

For at kunne tilpasse sig og håndtere disse problemstillinger må samfundet være robust. Det vil sige være præget af stærke sociale bånd og relationer mellem mennesker, virksomheder og organisationer, der baserer sig på tillid og en tro på, andre vil én noget godt.

Inspiration

Vi hjælper jer med at arbejde efter en ny struktur

I LEAD tilbyder vi rådgivning om hvordan du kan bruge teorien omkring den nye syntese ude hos jer.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om den nye syntese for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med implementering af den nye syntese som styringsmodel.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på den nye syntese på ledelses- og medarbejderniveau.

LEADs tilgang til at arbejde med ny syntese som styringsmodel

Hos LEAD hjælper vi vores kunder med at indføre og optimere den nye syntese i deres styringsmodel. Vi tror på, at denne holistiske tilgang til styring kan give rum for innovation og fleksibilitet, samtidig med at den øger effektiviteten og robustheden i den offentlige sektor.

Vi begynder med at forstå den nuværende styringsstruktur og de unikke udfordringer, vores kunder står overfor. Dette giver os en solid base for at skræddersy en implementeringsplan, der sikrer en gnidningsfri overgang til den nye syntese.

Vi understreger vigtigheden af tværfaglig indsats og samarbejde på tværs af sektorer. Vi anbefaler derfor en inkluderende tilgang, der fremmer deltagelse fra alle niveauer i organisationen – fra ledelsen til frontlinjepersonalet.

Som en del af vores strategi arbejder vi også på at fremme en kultur for kontinuerlig læring og tilpasning. Vi tror på, at ved at skabe et miljø, hvor eksperimentering og fejl er en integreret del af forbedringsprocessen, kan organisationer bedre tilpasse sig de skiftende behov og udfordringer i deres miljø.

Ved at kombinere vores dybdegående forståelse for den nye syntese med en skræddersyet, klientcentreret tilgang, er LEAD dedikeret til at hjælpe vores kunder med at omdanne deres styringsmodel og realisere de fordele, denne revolutionerende teori tilbyder.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Kristian Dahl

Forretningsdirektør, Stifter

Cand. Psych.

E-mail: kd@lead.eu
Tlf: +45 28 74 22 20