Kunsten at implementere

Tilkald os, når din implementering har brug for inspiration, at blive udfordret gennem rådgivning, et skub videre eller komme godt i mål gennem bemanding.

Hvad er LEADs unikke tilgang til implementering?

Med LEAD som implementeringspartner vil I få adgang til konsulenter med speciale inden for hvert af de tre områder, og tilgangene kan kombineres gnidningsfrit mellem de tre niveauer efter jeres behov.

Inspiration

Opbygning af generelle implementeringskompetencer (”Vi lærer jer at implementere”)

Rådgivning

Rådgivningsforløb og hverdagsimplementering (“Vi implementerer sammen med jer, og træner jer til at gøre det selv”)

Bemanding

Bemandingsforløb i jeres praksis (”Vi implementer for jer og træner jer i at implementere”)

Implementeringsledelse, der omsætter intention til effekt

At implementere er at virkeliggøre en tanke. At udleve en ambition. At omsætte nytårsforsættet til et faktisk vægttab. Simpelthen at gøre dét, man siger. Det er ikke let på det personlige plan – og i en organisatorisk kontekst vil det som oftest være decideret svært.

Her skal flere mennesker nemlig gøre det, andre har tænkt. Ikke bare tage et nyt it-system i brug, men forholde sig til det, lære det at kende, anvende de nye muligheder og lægge gamle arbejdsgange i graven. Implementering lægger sig i halen på en forandring som den ekstra indsats, der skal sikre, at det nye også bider sig fast i hverdagen.

Det er svært, men godt at mestre. For forandringer er en konstant i danske organisationer. Det kender de fleste af os. Måske laver vi grundlæggende det samme år efter år – kerneopgaven kan være stabil over tid. Men! Det kræver kontinuerlig bevægelse teknologisk, fagligt og ressourcemæssigt fortsat at kunne løse den. Vi skal arbejde på nye måder med nye folk og nye værktøjer. Somme tider med sparsom information om hvorfor egentlig.

Strategiske, tværgående eller dybdegående forandringer vil ofte være de vigtigste for en organisation, men også de sværeste at implementere. Mange led i ledelseskæden skal koordineres op, ned og på tværs. Det er er dig og kollegerne, der skal omsætte de gode intentioner i ny faktisk adfærd og relationer. Det er vanskeligt, blandt andet fordi ledelsens fokus hurtigt kan være videre til næste projekt og næste initiativ. Implementeringen halter, og gevinsterne udebliver.

Ofte er medarbejderne ikke ret godt hjulpet af strukturerne. For mens både udviklings- og driftsopgaver er tydeligt placeret, vil der ofte mangle en funktion med ansvar for at forbinde de to.

På en typisk dansk arbejdsplads er der kort sagt et massivt behov for implementeringsledelse, der omsætter intention til effekt. Måske også på din? Her kan LEAD hjælpe.

Fire tilgange

Vi gør brug af fire overordnede implementeringstilgange, som kan anvendes afhængigt af jeres situation:

Gør det selv

Organisationen kan og skal hurtigt ændre sig som følge af nye krav og forandringer.

Tag selv

Organisationen klædes på til selv at eksekvere forandringen med nogen frihed.

Tæt på

Organisationen hjælpes hele vejen gennem en kompleks proces.

Sammen

vejen gennem forandringen findes i fællesskab og udvikles undervejs.

Den bedste implementering for jer

Ved at kombinere de tre niveauer for implementeringsassistance og vores fire implementeringstilgange kan LEAD hjælpe med lige netop den type implementering, I har brug for – og i det omfang, der er nødvendigt.

Desuden vil vores implementeringskonsulenter kunne trække på kolleger med et bredt spektrum af kompetencer inden for organisations- og ledelsesudvikling og LEADs dybe erfaring med rådgivning fra direktørniveau og ned. Det giver en helstøbt tilgang, hvor I ikke køber én konsulent men et helt hus. Vi kan bevæge os gennem hele ledelseskæden, fra strategisk sparring, ledelsesteam-udvikling og sparring, til konkret operationel forandringsledelse på medarbejderniveau.

Hvad er gevinsten for jer?

Implementeringstiltag vil som regel håndteres som projekter, hvor indsatsen ofte stopper med leverancen af et konkret produkt. Ansvaret for at realisere den egentlige effekt i basisorganisationen er ikke tænkt ind. I LEAD har I en samarbejdspartner med blik for den fulde implementeringsopgave helt frem til det faktiske mål.

LEAD er ikke et projekthus, selvom vi har projektkompetencerne i huset, men er et ledelses- og organisationshus med fokus på effekt frem for leverancer – altså ikke bare gennemført implementering, men gennemført effekt. Vi kan hjælpe med alle aspekter i processen og udfordrer jer på organisatoriske forhold uden om selve implementeringen, der står i vejen for en holdbar forankring. Samtidig er vi optaget af at efterlade organisationen med flere kompetencer, end den havde, da vi kom med ombord.

I køber ikke én konsulent men et fuldskala-ledelses- og organisationshus, der kan levere lige netop det, der er brug for i forhold til omfang og tilgang. Ydelsen kan variere fra at højne organisationens eget kompetenceniveau til udførende bemanding. Niveauet afklarer vi sammen, og I vil opleve, at LEADs hjælp ikke er begrænset af faste formater. I får holdbare og bæredygtige ydelser af høj kvalitet, der kan måles op imod den enkelte implementerings forventede effekt.

På alle implementeringsopgaver aftaler vi konkrete organisatoriske mål, ambitioner og ønskede effekt, der hjælper jer med at vurdere, at indsatsen har været investeringen værd.

Inspiration

Vi lærer jer at implementere

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om implementering samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle implementeringskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om implementering og implementeringsledelse for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling og implementering af jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive implementeringsworkshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau.

Uddannelse

LEADs implementeringsuddannelse (som også kan foregå hos jer).

 • Visionsledelse
 • Implementeringsuddannelsen

Visionsledelse

 • Have skabt en overordnet retning for organisationen
 • Have tydeliggjort, hvad der er det ekstraordinære I vil stræbe efter at opnå i løbet af 3-10 år
 • Have et fælles afsæt for fastlæggelse af målsætninger og prioritering af strategiske indsatser

Du udøver visionsledelse, når du formulerer, formidler og fastholder en vision for din organisation med henblik på at skabe en klar og meningsfuld retning, som dine medarbejdere motiveres af at bidrage til. En vision er udtryk for din organisations billede af en ønskværdig, langsigtet fremtid.

Det kan være udfordrende at lede med afsæt i en vision. Nogle af de spørgsmål som vi kan hjælpe dig med, er eksempelvis:

 • Hvordan kan du lykkes med at formulere en inspirerende og appellerende vision for din organisation?
 • Hvad skal du være opmærksom på, når du vil designe en involverende visionsproces, der giver et bredt ejerskab til visionen?
 • Hvordan sikrer du, at visionen ikke ender som en luftig PR-floskel, men derimod bliver en retningssættende ledestjerne for din organisation?
 • Hvad skal du være opmærksom på, når du skal sikre, at der bliver skabt en kobling mellem visionen og den daglige opgaveløsning i din organisation?
 • Hvordan kan du understøtte og motivere dine ledere og medarbejdere til vedvarende at samarbejde med dig om at realisere din organisations vision?
 • Rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling og implementering af visioner
 • Oplæg og workshops om visionsledelse
 • Facilitering af visionsprocesser – lige fra små processer for en ledergruppe og op til store processer med inddragelse af flere hundrede medarbejdere, borgere, samarbejdspartnere m.v.

Vil du have en snak med os om, hvordan I kan arbejde med visionsledelse?

Så er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Christian Nyvang Qvick.

Rådgivning & hverdagsimplementering sammen med jer

Vi implementerer sammen med jer, og træner jer til at gøre det selv.

Hverdagsimplementering er en forskningsbaseret metode, hvor medarbejderne og lederne tilegner sig nye kompetencer og evner, og tager disse i brug i dagligdagen for at håndtere den udefrakommende forandring. Metoden gør det praktisk muligt for den enkelte medarbejder og leder selv at tage hånd om forandringerne – f.eks. ved at implementere nye arbejdsgange.

Adfærds- og holdningsændringer

Kultur- og barriereanalyse

Transformationsplan

Fastholdelse

Bemanding

Vi implementerer for jer

Bemandingsforløb med onsite implementerings- og projektkompetencer, hvor en LEAD-konsulent i en periode er til stede i din organisation for at hjælpe med at gennemføre et konkret implementerings- eller projektforløb.

I LEAD kan vi hjælpe din organisation med at løse akutte implementerings- og projektledelsesudfordringer eller håndtere planlagte forandringsprojekter ved at udstationere en konsulent i en periode hos jer. Det kalder vi LEAD onsite implementeringsledelse.

Enhver, der har stået over for et stort eller komplekst projekt ved, at det trækker tænder ud – og at det kan være svært at håndtere de konsekvenser, ændringen vil have for de mennesker, der udgør organisationen. Her kan en erfaren implementeringskonsulent fra LEAD være det ekstra gear, som sammen med gode interne kræfter sikrer, at velmente initiativer centralt i organisationen også forankres i hverdagen hos de medarbejdere, der konkret skal gøre noget andet, end de plejer.

Konsulentens tilstedeværelse vil afhænge af opgavens karakter, men det skal have et omfang, hvor det er muligt at opbygge de nødvendige relationer og følge indsatsen til dørs. Typisk vil den midlertidige tilførsel af specifikke kompetencer blive brugt på at analysere problemet, udarbejde den mest relevante løsningsmodel og bygge en organisering, der kan eksekvere implementeringen med færrest mulige midler. Herefter følger selve implementeringsforløbet, hvor konsulenten ofte vil have til opgave at overse processen, lede og fordele arbejdet i projektgruppen og holde ledelsen underrettet undervejs.

Opstart

Interessenter inddrages
Opgaven præciseres
Tilgangen afstemmes
Holdet sættes
Opgaver fordeles
Aktiviteter skemalægges
Forløbet visualiseres

Implementering

Interessenter inddrages
Aktiviteter gennemføres
Tilgangen justeres
Feedback håndteres
Projektgruppen ledes
Ledelsen involveres

Overgang til drift

Interessenter inddrages
Permanente roller og ansvar afstemmes og placeres
Indsatsen afvikles – og evalueres evt.
Effekten høstes

Implementering er ikke en skrivebordsopgave.

Den vigtigste opgave vil dog være at sikre, at alle relevante parter er inddraget og klædt på til at forstå den forandring, de står overfor – og hvad der kræves af dem. Det betyder, at en stor del af LEAD-konsulentens arbejde vil være at agere forbindelsesofficer indad og udad i organisationen. Implementering er ikke en skrivebordsopgave.

Vi kommer typisk ind i implementeringen og projekterne, når I har et midlertidigt behov for tæt-på implementeringskompetencer, som det ikke er relevant at fastansætte i jeres egen organisation.

Behov for implementering

Situationen kan simpelthen også være, at en projektleder selv har for meget at lave eller har behov for at blive suppleret af deciderede implementeringskompetencer.

Måske er I allerede i gang med et organisationsudviklende forløb med LEAD og vil gerne sikre, at initiativer forankres i den daglige praksis

Måske har I behov for støtte til at skabe en implementeringskultur i jeres organisation, hvor vi sammen udvikler og implementerer et implementeringskontor, der hjælper organisationen med at udvikle implementeringskompetencer. Det kan fx være et implementeringskontor, der kan støtte ledere og medarbejdere onsite med deres implementeringsforløb, samt gå på tværs af organisationen i forhold til efter- og videreuddannelse inden for implementering.

Det kan også være, at I har behov for at supplere med erfarne kræfter her og nu til at styre gennem en udfordrende forløb – såsom en strategiimplementering, implementering af nye arbejdsgange, særlige tværgående udfordringer, et ønske om større effekt i tiltag, krisehåndtering, sammenlægninger, eller lancering af centrale tiltag.

LEAD’s implementeringskonsulenter

At involvere en ekstern konsulent er en meget effektiv måde at tilføre din organisation ekstra kræfter på midlertidigt. En erfaren og kompatibel arbejdskraft, der ikke skal bruge tid på udenomsaktiviteter, vil meget hurtig kunne bidrage til at skabe fremdrift – under hensyntagen til organisationens og medarbejdernes udgangspunkt, selvfølgelig. Der vil altid være en selvstændig værdi i, at konsulenten netop er ekstern. Når man kommer udefra, har er man ikke selv en del af forandringen og den positionering, der til enhver tid foregår i alle organisationer. Man er ambassadør for den gode løsning og kan interessere sig for forhold, som den interne medarbejder kan have svært ved at pege på

Denne position på sidelinjen af organisationen kan ikke mindst være en fordel i en implementeringssammenhæng, fordi det kan give den eksterne konsulent et særligt mandat til at bevæge sig ud i alle dele af organisationsdiagrammet uden at være bundet af sædvanlige referenceforhold. Og netop dét er et gunstigt udgangspunkt for at tilse implementeringen meget tæt fra inderst til yderst i organisationen. Derfor er udgangspunktet i LEAD’s implementeringsledelse, at vi ikke er sædvanlige projektledere, men netop implementeringsledere, der arbejder på tværs af organisationen. Implementeringsopgaver handler om de store linjer, men også djævlen i detaljen. Fra at sikre grundige beslutningsoplæg til topledelsen til at have styr på, at nogen har husket at bestille croissanter til næste kickoff-møde.

Så: Står du og din organisation over for en implementering, kan du med fordele overveje at gøre brug af LEAD’s onsite implementeringskonsulenter. Vi er specialister, der i samarbejde med eksisterende team arbejder målrettet efter både effektfulde og effektive løsninger. LEAD sender jer højt kvalificerede og erfarne mennesker, som har løst lignende udfordringer med gode resultater. Vores implementeringskonsulenter – og kompetencer er dygtige til at arbejde loyalt med intentionen, samt involvere og skabe engagement blandt kolleger i implementeringsforløbene.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Torsten Conrad

Områdedirektør & Partner | Implementering | Universitetssektor | Læs mere her

Just Bendix Justesen

Direktør Implementering & Universitetssektor | Læs mere her

Christian Nyvang Qvick

Chefkonsulent | Læs mere her

Ronja Ries Højbjerg

Chefkonsulent | Læs mere her

Kaare Pedersen

Chefkonsulent | Læs mere her

Andreas Fricke Møller

Chefkonsulent | Læs mere her

Mickey Klysner Riis

Ledelseskonsulent | Læs mere her

Michael Søby Andersen

Chefkonsulent | Læs mere her

Mette Tange Vestergård

Chefkonsulent | Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Torsten Conrad

Partner | Områdedirektør for Implementering & Universitetssektor

Mobil: +45 27 50 29 18
E-mail: tc@lead.eu

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

 • Helhedsmodellen
 • Den nytænkende arbejdsplads
 • Indsatsområder
 • Best practice-eksempler