Værdigrundlag – styrk den ønskede kultur og adfærd

Hvad er et værdigrundlag?

Et værdigrundlag er en formulering af idealer, som vurderes højt på arbejdspladsen. Værdierne er de overbevisninger, der skal guide de ansattes adfærd. Et værdigrundlag finder vi ofte sammen med arbejdspladsens mission og vision. Ofte bliver de tre blandet sammen i en uskøn vælling. For at undgå en gang grå begrebsgrød er det vigtigt først at få forskellene på plads:

Missionen er organisationens fundamentale formål, dens eksistensberettigelse. Missionen bundfæster organisationens ståsted og præciserer, hvad organisationen er sat i verden for. Missionen er en tidløs tilkendegivelse af, hvorfor organisationen eksisterer.

Visionen udtrykker billedet af den ønskværdige, langsigtede fremtid for organisationen. Mens missionen bundfæster organisationens ståsted, sætter visionen retning for organisationens udvikling. Visionen besvarer spørgsmål som: Hvor vil vi hen? Hvordan ser den ideelle situation ud om tre, fem eller syv år for vores organisation? Og hvad vil vi gerne opnå på det tidspunkt, som vi ikke er lykkedes med at opnå nu?

Værdierne eller værdigrundlaget handler i modsætning til mission og vision ikke om resultater, som organisationen skal skabe nu eller i fremtiden. I stedet fortæller værdierne, hvad der skal kendetegne medarbejdernes adfærd, for at organisationen kan lykkes med at skabe resultater. Værdier er med andre ord den kollektive overlægger, der præciserer, hvilken adfærd der er inden for og uden for den organisatoriske spillebane.

Fordele ved et veldefineret værdigrundlag

Værdier stammer fra teorierne om værdibaseret ledelse. Værdierne er kortfattede, abstrakte forestillinger om den ønskværdige adfærd, som medarbejderne skal agere på baggrund af. De er vejledende idealer og overordnede overbevisninger.

Rationalet bag værdibaseret ledelse er, vi befinder os i en mere uforudsigelig verden end den, som klassiske ledelsesteorier bygger på og forsøger at forklare. I dag når lederne sjældent langt, hvis de kommanderer med medarbejderne – især ikke med vidensmedarbejderne, der ofte har større faglig indsigt i opgaverne, end lederne selv har.

Værdibaseret ledelse henvender sig altså til ledere, som ønsker at lede deres organisation ud fra devisen om frihed under ansvar. Men ikke fuldstændig frihed. For løsningen af medarbejdernes opgaver skal stadig foregå inden for nogle overordnede rammer, som alle medarbejderne har tilfælles, og som vil hjælpe organisationen med at leve op til sin mission og indfri sin vision.

Netop friheden under ansvar er en af de primære fordele ved et veldefineret værdigrundlag. Faste regler og procedurer risikerer hurtigt at blive stopklodser for højtuddannede medarbejdere og specialister, der skal bruge deres viden til at træffe hurtige valg.  

Med værdibaseret ledelse og et værdigrundlag for organisationen uddelegerer lederen et større ansvar til medarbejderne, så de træffer flere beslutninger selv. Målet er, at værdierne bliver fælles orienteringspunkter, som giver medarbejderne mulighed for at lede sig selv inden for nogle overordnede rammer, som værdierne udstikker.

Værdierne udgør altså et alternativ til en mere regelstyret organisation, da værdierne præciserer det overordnede handlerum, som de ansatte kan agere inden for.

Stærkere omdømme og differentiering

En anden fordel ved et værdigrundlag, som især folk fra HR og marketing interesserer sig for, er, at tydelige værdier bidrager til et stærkere omdømme. Når værdierne bliver kommunikeret eksternt, bliver det tydeligt, hvad organisationen står for, finder stolthed i at efterleve og tilskriver betydning. På den måde kan organisationen differentiere sig fra andre organisationer, ligesom potentielle medarbejdere, borgere eller kunder får et klart billede af, hvad der skal være kendetegnende for organisationens kultur og tilgang til opgaveløsningen.

 

Hvis medarbejdere, kunder og brugere kan ”se sig selv” i værdierne, kan det blive nemmere at tiltrække nye medarbejdere og få kunder og brugere til at støtte op om den måde, som organisationen løser sine opgaver på. Derudover kan nuværende medarbejdere og ledere vurdere deres ageren i forhold til værdierne. Udviser vi en adfærd, der er i overensstemmelse med værdierne? Eller skal noget ændres?

Metaforisk formuleret er et værdigrundlag et adfærdsmæssigt kompas, som medarbejdere kan navigere efter, og et differentieringsværktøj, der kan tydeliggøre, hvad organisationen står for.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om værdigrundlag samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om værdigrundlag for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres organisation, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Succesfuld forankring af værdigrundlag

Når fordelene ved værdibaseret ledelse nu er nævnt, er det også på sin plads at komme omkring nogle af de typiske risici, som kan stå i vejen for en succesfuld forankring af et værdigrundlag.

Mange organisationer formulerer blot en række værdiord – som fx ”samarbejde” eller ”innovation”. Det er ikke tilstrækkeligt. Værdierne skal udfoldes i tilhørende værdisætninger, som sikrer, at de ansatte får et nuanceret og komplet billede af, hvilken adfærd der er forbundet med at udleve værdierne.

Dernæst må værdierne oversættes i dialog med medarbejderne. Lanceringen af værdierne på plakater, kaffekopper og anden organisatorisk vægpynt er en implementeringsmæssig falliterklæring. Der er brug for grundige dialoger om og refleksioner over værdiernes betydning, ligesom lederne må gå forrest som værdimæssige rollemodeller.

Endelig må der arbejdes systematisk med at forankre værdierne i organisationens eksisterende rutiner, snarere end at forlade sig på, at værdierne kommer til at leve af sig selv, når de først er formuleret. De skal fx integreres i medarbejderudviklingssamtaler og anvendes i stillingsopslag og onboarding af nye medarbejdere, ligesom lederne skal håndhæve værdierne, når de i dagligdagens adfærd bliver ignoreret eller modarbejdet.

Kort sagt: Arbejdet med værdier er ikke resultatet af en proces, men en vedvarende proces, der skaber varige resultater.

Hvordan kan LEAD hjælpe med at udvikle og forankre jeres værdigrundlag?

I LEAD er vi specialister i at understøtte organisationer i at udvikle og forankre værdigrundlag.

Vi har solid erfaring med at facilitere de processer, der skal føre til udvikling og forankring af et værdigrundlag. Konkret har vi gennem årerne understøttet en lang række private og offentlige organisationer i at formulere værdigrundlag, ligesom vi efterfølgende har fungeret som betroede rådgivere for ledergrupper, der ønsker hjælp til forankring af værdigrundlaget i organisationens daglige praksis.

Vores ydelser spænder vidt – lige fra inspirationsoplæg om de væsentlige opmærksomhedspunkter, når I skal udvikle og forankre værdier, til facilitering af længerevarende, større involverende udviklingsprocesser, hvor vi understøtter jer i at indhente, analysere, kondensere og sammenskrive inputs til værdigrundlag via f.eks. workshops, samtalesaloner eller interviews. I tilknytning til værdigrundlagsprocesser kan vi også hjælpe med at udvikle organisationen ledere i disciplinen værdibaseret ledelse.

Konsulentteamet som arbejder med værdigrundlag

Claus Elmholdt

Faglig direktør | Stifter | Læs mere her

Christian Qvick

Partner | Læs mere her

Rasmus Engelbrecht

Partner | Læs mere her

Maja Nyboe Bjerrehuus

Chefkonsulent | Læs mere her

Kim Martin Nielsen

Partner | Læs mere her

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Christian Nyvang Qvick

Partner

Cand.scient.pol

Mobil: +45 26 79 85 93

Email: cnq@lead.eu