ORGANISATIONSUDVIKLING

FÅ SKRÆDDERSYET ET FORLØB, DER LØSER JERES UDFORDRINGER

Enhver organisation skal kunne navigere i en kompleks verden med stigende krav fra blandt andet kunder, borgere, det politiske niveau – og medarbejdere.

Det kræver, at I står stærkt med gode systemer og processer, og at I kan tiltrække, udvikle og fastholde de rigtige kompetencer.

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden for organisationsudvikling og skræddersyer forløbene i et tæt samarbejde med din organisation.

VI TILBYDER EN BRED VIFTE AF YDELSER INDEN FOR ORGANISATIONSUDVIKLING OG SKRÆDERSYER FORLØBENE I TÆT SAMARBEJDE MED DIN ORGANISATION.

VI HJÆLPER BLANDT ANDET MED:

LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG

Et ledelses- og medarbejdergrundlag understøtter de strategiske udfordringer og skaber tydelige forventninger i ledelseskæden.

Læs mere→

ORGANISATIONSANALYSE
OG -DESIGN

Skab det bedste fundament for en organistionsstruktur, der understøtter strategien, så I anvender jeres ressourcer bedst muligt.

Læs mere →

OFFENTLIG DIGITAL TRANSFORMATION

Forstå hvordan jeres organisation, ledelse og medarbejdere samlet set skal agere i en verden i digital transformation.

Læs mere →

IMPLEMENTERING OG EKSEKVERING

Skal du implementere en forandring, en ny strategi eller nye processer? Vi hjælper dig med at lykkes med implementeringen.

Læs mere →

PEOPLE ANALYTICS & INSIGHTS

Vi hjælper dig med at gennemføre ledelsesevalueringer, trivselsmålinger, APVer og integrerede målinger.

Læs mere →

VIRTUEL FACILITERING

Løft dit digitale arrangement til næste niveau. Få hjælp til faciliteringen og koncentrer dig 100 procent om indholdet.

Læs mere →

CORONATRÆTHED?

Vi hjælper jer med at sætte ind med indsatser, der styrker og støtter trivslen og mulighederne for at performe hos både ledere og medarbejdere under COVID-19.

Læs mere →

KVALITETS- OG FORBEDRINGSKULTUR

Vil du sikre, at I løbende kvalitetssikrer løsningen af kerneopgaven og samtidig holder fokus på omkostningerne og effektiviteten?

Læs mere →

PERSONPROFILER OG UDVIKLINGSVÆRKTØJER

Vi hjælper organisationer med at udvikle mennesker, både den enkelte leder eller medarbejder og grupper gennem coaching, sparring og processer, der understøtter refleksion og resultat i performance.

Læs mere →

”LEADs opgave var at styrke vores lederorganisations evne til at implementere de nødvendige forandringer helt ud i yderste led. LEAD har stor erfaring i at lede disse processer og formår med ganske få spørgsmål at sætte større, resultatskabende processer i gang. Vi kan kun anbefale samarbejdet med LEAD!”

– Anja Aalund Holst, chef, Esbjerg Kommune

UDVALGTE REFERENCER

region nordjylland
dsb
danske regioner

ORGANIATIONSANALYSE & -DESIGN

LEAD har hjulpet Region Nordjylland med design og gennemførsel af en organisationsanalyse som led i et større ledelses- og organisationsudviklingsforløb i organisationen. Formålet med forløbet var:

  • At skabe tydelighed omkring specialsektorens retning, fokus og strategier med afsæt i eksisterende rammer og forventninger til sektoren.
  • At der skabes et solidt grundlag for at kunne træffe valg, som kan understøtte implementeringen af ovenstående mål. Disse valg skulle træffes på en kvalificeret baggrund med afsæt i det, som allerede forelå af politiske og faglige forventninger lokalt og i sektoren samt den nuværende kultur og implementeringsparathed.

LEDELSES- & MEDARBEJDERGRUNDLAG

LEAD har bistået DSB med udviklingen af et ledelsesgrundlag som led i realiseringen af DSBs strategi 2030 om at gøre det mere enkelt at være leder i DSB.

Ledelsesgrundlaget bliver kaldt ”Køreplan for god ledelse” og har til formål at styrke ledelseskvaliteten i DSB og skabe en stærk ledelseskæde med klare roller, ansvar, kommunikation og centrale ledelseskompetencer på hvert ledelsesniveau i DSB ved hjælp af Leadership Pipeline.

KVALITETS- OG FORBEDRINGSKULTUR

LEAD har bistået Danske Regioner med udvikling, gennemførelse og implementering af et nationalt ledelsesprogram i sundhedsvæsnet. Formålet med programmet var implementering af et nyt paradigme for kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet gennem kompetenceudvikling af ledere og nøglepersoner i sundhedsvæsenet. Omdrejningspunktet var arbejde med reelle, databaserede og klinikære forbedringstiltag på sygehuse, i kommunale enheder og på tværs af enheder som led i et samlet patientforløb.

”Vi har i Skive Kommune udviklet vores ledelsesgrundlag og første ledelsesevaluering og trivselsmåling uden tal og grafer (hos os kaldet Udviklingsdialoger) i samarbejde med LEAD. Samarbejdet har båret præg af en løbende tæt dialog, hvor vi hele tiden har fundet fælles løsninger, som sikrede både et ledelsesgrundlag og et udviklingsdialogkoncept, som matcher kulturen i Skive Kommune.”

– Ricki Laursen, HR-chef, Skive Kommune

KONTAKT OS OG HØR MERE OM, HVAD VI KAN GØRE FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

NIELS-HENRIK SØRENSEN

Partner

Tlf: +45 23 35 45 50

Mail: nhs@lead.eu