Ledelse i kriser og skandaler

En organisation, der er forberedt på kriser, har bedre muligheder for at opretholde sine aktiviteter og sit serviceniveau – selv når udfordringer opstår. Det fører en følelse af sikkerhed med sig internt blandt medarbejderne og eksternt hos kunder og interessenter. 

Ledelse i kriser og skandaler

Når det gælder ledelse i kriser og skandaler, giver det mest mening at skelne mellem de kriser, der kommer fra organisationens omgivelser, og de kriser, som opstår inde i organisationen selv. De udefrakommende skyldes omstændigheder, som den enkelte organisation sjældent har indflydelse på. Eksempler kan være pandemi, krig eller finanskrise. Andre kriser opstår inde i organisationen selv. De kan fx bunde i magtmisbrug, krænkelser, mobning, sexisme, nepotisme og uetisk adfærd.

Disse kriser, der opstår inde i organisationerne selv, virker til at være overalt i medierne i disse år. Mens de står på, er opmærksomheden fra medierne intens og vedvarende. Den typiske reaktion, når krisen buldrer af sted, er at lede efter ”skurkene”. Er det muligt at finde de ansvarlige eller udpege en skyldig, så går kriser hurtigere over, synes ræsonnementet at lyde. Men ved primært at se kriser som noget, der for alt i verden skal overstås – og hvor målet helliger midlet – risikerer man nemmere, at kriser gentager sig. Og at den usikkerhed og frygt, som en krise kan føre med sig, forplanter sig i kulturen på arbejdspladsen.

Bag mediernes overskrifter og sensationelle rapporter ligger også en dybere historie, og de mennesker, der direkte eller indirekte er involveret i kriserne, oplever dem ofte som smertefulde. Og kriserne kan føre til angst, frygt og personlige nedture. Så selvom de er ubehagelige, skader og gør ondt, er det nødvendigt at arbejde seriøst med at forebygge, håndtere og trække læring ud af kriserne, hvis man vil undgå dem – eller undgå, at de gentager sig.

Medarbejdere i LEAD

Fordele ved effektiv ledelse i kriser og skandaler

Der er mange fordele at hente ved at være godt rustet til at forebygge, håndtere og lære af kriser. 

Forebyggelse af kriser bidrager til stabilitet og kontinuitet i forretningen. En organisation, der er forberedt på kriser, har bedre muligheder for at opretholde sine aktiviteter og sit serviceniveau – selv når udfordringer opstår. Det fører en følelse af sikkerhed med sig internt blandt medarbejderne og eksternt hos kunder og interessenter. Endelig fremmer kriseforebyggelse en proaktiv kultur, hvor organisationen er åben om fejl og lærer af tidligere fejl.

Håndtering af kriser

  1. hjælper med at beskytte organisationens omdømme og troværdighed, for en dårligt håndteret krise kan skade organisationens image og sænke tilliden hos kunder, medarbejdere og eksterne interessenter, 
  2. minimerer skader og tab og
  3. fremmer en organisation, der er i stand til at lære af sine fejl og blive mere modstandsdygtig.

Læring efter kriser fremmer åbenhed, ansvarlighed og samarbejde i organisationen, samtidig med at det sikrer, at den værdifulde erfaring, som kriserne fører med sig, bliver rodfæstet i organisationen, så noget tilsvarende ikke gentager sig.

LEADs tilgang til ledelse i kriser og skandaler

I LEAD beskæftiger vi os primært med at forebygge, håndtere og trække læring ud af de kriser, der kommer inde fra organisationen selv. Vi fokuserer særligt på de psykologiske, ledelsesmæssige og organisatoriske aspekter af kriseledelse. Og eftersom ingen kriser er ens, arbejder vi tæt sammen med jer om den måde, der bedst forebygger, håndterer eller lærer af kriser hos netop jer og ingen andre steder.

I en krisesituation er det en naturlig reaktion at forsøge at fastlægge ansvar og udpege de involverede. Medierne og offentligheden søger ofte efter helte og skurke i historien, mens politikere og ledere ønsker at identificere de ansvarlige. Dette kan føre til uvildige advokatundersøgelser, suspenderinger og fyringer som en umiddelbar løsning på krisen. 

Efter krisen kan der desuden blive indført ekstra regler, kontrolmekanismer og bureaukrati for at forhindre gentagelse af lignende situationer. Desværre kan disse foranstaltninger ofte have en negativ indvirkning på medarbejderne, der føler sig mistænkeliggjort og oplever, at de bruger tid væk fra deres primære opgaver.

Det er vores opfattelse, at denne automatiske reaktion på kriser kan have negative konsekvenser. Den kan skabe frygt både under og efter krisen, hvilket kan resultere i medarbejdere og ledere, der undlader at deltage aktivt eller rapportere problemer af frygt for at blive draget til ansvar. Vi tror på, at der skal findes mere konstruktive tilgange til krisehåndtering, som ikke kun fokuserer på skyld, men også på at lære af situationen og arbejde sammen for at forhindre gentagelse.

Når krisen buldrer og brager, kan det være særdeles vanskeligt at holde overblik og agere rationelt. Det kan ekstern assistance hjælpe med. Vi kommer med det rationelle overblik og sikrer jer, at vi sammen sætter de rette undersøgelser i gang, og at designet for at forebygge, håndtere eller lære af krisen tegnes korrekt og strategisk klogt op. Vi hjælper blandt andet med:

  • Strategisk ledelses- og organisationsrådgivning
  • Krisepsykologisk coaching
  • Psykologisk debriefing
  • (Gen)opbygning af psykologisk tryghed
  • Oplæg og workshops

Kriseledelsen 5-fase model

At håndtere en skandale drejer sig ikke kun om at slukke ildebrande og holde journalister i kort snor. Det handler også om at udøve ledelse i ukendt terræn og lære af erfaringerne – selvom de kan være smertefulde undervejs. Dette gælder dels organisatorisk læring, hvor organisationen, gennem den rette indsats, kan komme mere robuste og resiliente ud på den anden side af krisen. Men kriser kan også ses som en omvæltende menneskelig og ledelsesmæssig proces, hvor du som leder kan lære dig selv og dit lederskab bedre at kende. Lyset der tændes, viser ikke altid smukke ting, men det er vigtigt at se, hvad du rent faktisk står i. Det giver muligheden for at arbejde med den organisatoriske og ledelsesmæssige adfærd hos dig selv og andre – og komme styrket igennem som leder på sigt.

Forebyggelse og håndtering af organisatoriske kriser i 5 faser

Organisatoriske kriser, skandalesager og episoder med uetisk eller krænkende adfærd kan have store konsekvenser for organisationen og for dets medlemmer. Men hvad kan du som leder gøre for at forebygge og håndtere kriser i din organisation?

Nedenfor præsenterer vi en 5-fase-model for ledelse i kriser og skandalesager, som balancerer fokus på interne og eksterne interessenter. Modellen kombinerer den operationelle håndtering på den korte bane med et langsigtet strategisk læringsfokus, hvor det handler om at opbygge en forebyggende kultur og ledelsespraksis. På denne måde kobler modellen tidlig identifikation af faresignaler sammen med forebyggelse, håndtering og læring.

Grant & Elmholdt (2022)

I denne første fase er opgaven at have et konstant blik på interne risikofaktorer, der uden tæt monitorering vil kunne vokse sig store. Det er her vigtigt at have fokus på psykologisk tryghed, så medarbejdere tør hejse det gule flag tidligt, inden noget udvikler sig alt for skævt. I denne fase bør man også etablere en whistleblowerordning, samt enkle og gennemsigtige processer, der forebygger personlig inkompetence og respektløs adfærd. Tegn på kulturelle risikofaktorer er fx tendenser til groupthink, hvor uetisk og amoralsk adfærd over tid er blevet en del af normalen i organisationen.

Et andet faresignal er, hvis ledelsen kun præsenteres for de pæne resultater, også kaldet ”vandmelonsrisikoen”, hvor tal og projekter er grønne udenpå, men knaldrøde under overfladen. Sørg for altid at teste for pæne resultater: Kan dette virkeligt passe? Hvilke informationer får jeg ikke præsenteret lige nu? Insistér samtidig på, at der kan tales åbent om fejl og mangler, uden at det har negative konsekvenser for de ansatte.

I denne fase har krisen netop ramt organisationen, og her er den handlekraftige ledelse i fokus. Som organisation bør I her sende et tydeligt signal til både omverdenen og den interne organisation om, at sagen bliver taget alvorligt og vil blive undersøgt til bunds. For langsom og tøvende handling kan gøre krisen værre.

Det er en generel pointe i litteraturen om kriseledelse, at den måde vi håndterer krisen på betyder mere for udfaldet end selve krisen. Fokusér ikke kun på public relations og ekstern stakeholder management. Kommunikér også tydeligt og konsekvent på de indre linjer: Hvad ved vi? Hvad kan vi sige noget om? Hvad ved vi ikke? Hvornår hører I mere? Derudover bør der hurtigt etableres en kæde af ledelseskommunikation, så ledere på hvert niveau føler sig velinformerede om sagens status og er klædt på til at kommunikere videre til eget team.

Her bør empati og meningsskabelse være i fokus. Husk at det ikke kun er direkte implicerede ansatte, der kan have reaktioner. Forskning viser, at negative følelser forbundet med skandaler spreder sig til de øvrige medlemmer, der kan føle sig skyldige, skamfulde, rasende, mm. Sørg for at hver enkelt leder mødes med sit team løbende, gør status og tjekker ind: Hvordan har I det lige nu? Har I nogen spørgsmål? Husk at være åben og nysgerrig, da der kan være store individuelle forskelle i lederes og medarbejderes krisereaktioner.

De involverede ansatte skal tilbydes den rette individuelle hjælp, og de kollegaer, som har været passive eller uvidende vidner, bør tilbydes kollektiv og/eller individuel debriefing – gerne fra professionelle eksterne eksperter. Særligt den kollektive debriefing kan have en samlende kraft samtidigt med, at den demonstrerer en åben og transparent tilgang til håndtering af skandalen.

Denne fase handler dels om genopbygning af tillid mellem organisationen og omverdenen, men også internt mellem kollegaer, ledere og medarbejdere. Her er handlekraftig ledelse mindre vigtigt – fokus bør i stedet være på tålmodighed og rummelighed.

Nogle relationer beskadigede, og det tager tid at genopbygge tillid. Jo mere de ansatte involveres i genopbygningsfasen og kan bidrage til, hvordan sagen håndteres overfor kunder eller borgere, jo nemmere genetableres deres tillid og tilhørsforhold til organisationen.

Denne fase handler om udvikling af en forebyggende kultur og ledelsespraksis. Der er fokus på opbygning af organisatorisk kapacitet for at komme styrket ud af krisen og forebygge fremtidige kriser, der kommer indefra. Hvis vi blot responderer på skandalen ved at pakke organisationen ind i flere lag af bureaukratisk kontrol og styring, har vi fejlet. Krisen er en gylden mulighed for at se på, hvilke værdier og hvilket etisk ståsted organisationen fremover vil have. Hvilken ledelsespraksis skal underbygge disse værdier? Hvordan vil etikken vise sig i vores interaktioner med hinanden, borgere og kunder?

Inddrag lederteamet i processen og vær åben omkring hvad I som organisation og som lederteam har mistet blik for, og hvad I bør genopfinde. Husk at se tidligere fejltrin som en kilde til læring, samtidig med at I kigger frem for at beslutte, hvem I gerne vil være som organisation i fremtiden.

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationsrådgivning, kriseledelse, forskningsbaseret undervisning, oplæg og uddannelsesforløb. Alle sammen med fokus på, hvordan I kan forebygge, håndtere og trække læring ud af kriser og skandaler. Vi kan hjælpe med at forebygge kriser, træde til, når kriser buldrer og brager, og assisterer, når krisen umiddelbart er slut, men hvor eftervirkningerne stadig er tydelige i organisationen og blandt medarbejdere og ledere.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om ledelse i kriser og skandaler.

Sparring

Vi tilbyder rådgivning, sparring og anden konsulenthjælp til ledelse af kriser og skandaler.

Workshop

Facilitering af workshops, der koncentrerer sig om at forebygge, håndtere eller lære af kriser og skandaler.

Mød konsulentteamet

Ledelseskonsulent

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Partner

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu

magasin, LEAD Insights, ledelse

Vil du have viden og inspiration til hvordan du styrker arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige og private sektor i Danmark?

 Tilmeld dig vores digitale magasin og få viden og inspiration direkte i din indbakke.