Performance management og feedback

Performance management og feedback er ikke kun vigtige for at udvikle og forbedre medarbejdere internt i virksomheden, men værktøjerne spiller også en afgørende rolle i rekrutteringsprocessen og fastholdelsen af talentfulde medarbejdere.

Via feedback og konkret performance management får medarbejdere etableret nogle klare rammer, som de kan spille sig gode inden for. For eksisterende medarbejdere er det vigtigt, at de løbende modtager konstruktiv feedback – på den måde har de en klar retning at målrette deres arbejdsindsats efter. 

Det kan være med til at udvikle medarbejderen positivt, hvilket yderligere understøtte fastholdelse af medarbejderen. 

For nye medarbejdere og rekrutteringsprocessen generelt er det også essentielt med performance management og feedback, idet den nye medarbejder gerne vil fremstå kompetent og strømlinet i forhold til virksomhedens overordnede forretningsstrategi. 

Her er klare rammer afgørende, hvilket du effektivt kan tilvejebringe gennem performance management og feedback.

I indlægget her vil vi derfor dykke ned i emnet performance management og feedback. Hvad er det? Hvordan understøtter det rekruttering og fastholdelse af medarbejdere? Og hvordan kan det ligeledes være med til at udvikle en positiv arbejdskultur

Vil du have de kompetencer, der skal til for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere?

På LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor får du ledelsesmæssige kompetencer og værktøjer, der giver dig de bedste forudsætninger for at engagere og fastholde dygtige medarbejdere og opnå langsigtede gode løsninger.

Hos LEAD arbejder vi strategisk med begrebet “Den attraktive arbejdsplads”, hvor organisationen som helhed er afgørende for, om I lykkes med at rekruttere og fastholde de rigtige medarbejdere. Vi hjælper dig med at analysere din egen organisation og finde de indsatsområder, som du bør optimere.

På kurset har vi samlet en række eksperter indenfor offentlig ledelse og rekruttering til at gentænke den måde, vi som organisation og ledere ser på og arbejder strategisk målrettet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i et langsigtet, bæredygtigt perspektiv. Du får inspiration og konkrete redskaber til at gentænke og forbedre jeres praksis for rekruttering og fastholdelse af de rigtige medarbejdere. Og du får muligheden for at stille skarpt på egen praksis og få ny inspiration til mulige løsninger.

Læs mere om LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse

Læs mere om LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse

Hvad er performance management?

Performance management er en strategisk tilgang, der handler om at sikre, at medarbejdere yder deres bedste og opnår målene for både individuel performance samt virksomhedens overordnede succes. Det er en kontinuerlig proces, hvor der skal etableres klare succeskriterier for arbejdet. Det kan bl.a. inkludere:

 • Konkrete mål og performance standarder
 • Gennemgang og vurdering af medarbejderens arbejdsopgaver
 • Feedback med afsæt i de definerede mål og performance vurdering
 • Anerkendelse og videre udvikling af medarbejderen – nye mål og højere standarder

Essensen af performance management er således at skabe en systematisk tilgang til at lede, måle og forbedre medarbejderes præstationer på en måde, der er i overensstemmelse med virksomhedens mål og strategi. Dette gør det muligt for medarbejderne at vide, hvad der forventes af dem, og hvordan deres præstationer vil blive vurderet.

Det er ikke blot en årlig evaluering, men en løbende proces, der både involverer medarbejdere såvel som ledere. Løbende opfølgning og evaluering af medarbejderes performance er nemlig en vigtig del af performance management. 

Dette kan ske gennem regelmæssige samtaler mellem medarbejdere og deres ledere, hvor der gives feedback, diskuteres udfordringer og succeser, og hvor mål og forventninger justeres efter behov. 

Feedback spiller en afgørende rolle i performance management-processen. Medarbejdere har brug for konstruktiv feedback for at forstå, hvordan de klarer sig, hvilke områder de kan forbedre, og hvad de gør godt. Feedback kan komme fra ledere, kolleger eller endda fra medarbejderne selv i form af selvrefleksion. Mere om dette i næste afsnit. 

Endelig handler performance management også om at anerkende og belønne medarbejdere for deres præstationer. Dette kan være i form af lønforhøjelse, forfremmelse, ekstra ansvar eller noget så simpelt som anerkendelse og ros for deres indsats.

5 konkrete fordele ved performance management

Performance management er godt af mange forskellige grunde. Her er 6 konkrete grunde til, at din virksomhed bør overveje at investere tid og ressourcer i at få etableret en effektiv performance management-proces. 

 1. Styrker produktivitet: Performance management kan styrke produktiviteten ved at sætte klare mål og forventninger til medarbejderne. Det er vigtigt, at de involverede medarbejdere og ledere køber ind på idéen om performance management – ellers kan det hurtigt lede til demotivation og medarbejder-churn, viser forskning på området. Se fx denne videnskabelige artikel af Grace Simpson, MSc. og Dr. Reckonel Simpson udgivet i tidsskriftet Journal of Human Resource & Leadership. 
 2. Forbedrer arbejdsglæde: Når medarbejdere modtager regelmæssig feedback og anerkendelse for deres arbejde, er det mere sandsynligt at de føler sig værdsat, hvilket er direkte relateret til deres oplevelse af arbejdsglæde. Sammenhængen mellem værdsættelse/belønning og arbejdsglæde er ligeledes beskrevet i faglitteraturen – se fx denne videnskabelige artikel af Swaroopa Dubisetty og K. Sreenivasulu Reddy udgivet i tidsskriftet Journal of Management and Science. 
 3. Identificerer udviklingsområder: Performance management og feedback kan hjælpe med at identificere områder, hvor medarbejdere har brug for yderligere træning eller støtte, hvilket kan lede til forbedret performance og produktivitet. Ved at identificere eventuelle udfordringer, kompetencegab eller behov for ressourcer kan ledere og medarbejdere arbejde sammen om at finde de rette løsninger. Dette skaber et miljø, hvor medarbejdere føler sig motiverede og har mulighed for at lykkes i deres roller.
 4. Stimulerer samarbejde: Performance management kan stimulere samarbejdet i organisationen. Målsætninger og forventninger er ikke udelukkende et individuelt gøremål, men bør i ligeså høj grad være et fælles mål. Ved at have klart definerede fælles mål kan en afdeling eller gruppe af mennesker hjælpe hinanden med at indfri organisationens visioner og strategier, hvilket kan skabe et fælles formål med arbejdet. 
 5. Fremmer effektiv ledelse: For at kunne opnå de gavnlige effekter af performance management er det essentielt, at ledelsen sætter klare rammer og forventninger, forsyner medarbejderne med konstruktiv og brugbar feedback, og anerkender og belønner god performance. Dermed fremmer og nødvendiggør performance management effektiv ledelse.

   

Feedbackens rolle i performance management

Performance feedback – undertiden kendt som performance review – er en vigtig del af performance management-processen. Det henviser til den proces, hvor en medarbejder modtager konstruktiv og specifik feedback omkring deres præstationer i forhold til de definerede forventninger, mål og standarder. 

Feedbacken kan komme fra forskellige kilder, såsom ledere, kolleger eller endda medarbejderen selv gennem selvrefleksion.

Formålet med performance feedback er at give medarbejderen indsigt i deres styrker, svagheder, udviklingsområder og forbedringspotentiale. Det giver også en mulighed for at anerkende gode præstationer, hvilket kan virke positivt for medarbejderens faglige selvopfattelse – hvilket igen kan være med til at motivere og fastholde medarbejderen. 

Ved at modtage regelmæssig og konstruktiv feedback kan medarbejdere justere deres adfærd, forbedre deres færdigheder og opnå bedre resultater.

Effektiv performance feedback bør være:

 1. Specifik: Feedbacken skal være præcis og konkret, så medarbejderen forstår, hvilke handlinger eller præstationer der har været succesfulde, og hvilke områder der kræver forbedring. Det er vigtigt at undgå vag feedback, der ikke giver klare retningslinjer – her risikeres det nemlig, at medarbejderen bliver forvirret over virksomhedens forventninger til dem, og det kan derfor blive svært for dem at nå et tilfredsstillende performance-niveau. 
 2. Konstruktiv: Feedbacken bør gives på en positiv og konstruktiv måde, der opmuntrer medarbejderen til at udvikle sig og vokse. Det handler ikke kun om at påpege fejl, men også at fremhæve styrker og foreslå konkrete løsninger eller forbedringsmuligheder. Konstruktiv feedback spiller således en afgørende rolle i at skabe en positiv og udviklingsorienteret arbejdskultur.
 3. Kontinuerlig: Feedbacken bør gives regelmæssigt og kontinuerligt, så medarbejderen har chancen for at justere deres performance løbende. Det er sjældent godt at vente til årlige evalueringer for at give feedback, da det ikke giver mulighed for øjeblikkelig forbedring – hvilket er en forspildt mulighed for både den enkelte medarbejder såvel som virksomheden som helhed. 
 4. Dialogbaseret: Feedback bør være en to-vejs dialog. Det er vigtigt at skabe en åben og tillidsfuld kommunikationskanal, hvor medarbejderen også har mulighed for at stille spørgsmål, give deres perspektiv og drøfte eventuelle udfordringer eller bekymringer. Her kan medarbejderen også være med til at tage ejerskab over de definerede forventninger og mål, så performance vurderingen ikke alene er et ideal, som virksomheden “trækker ned over” medarbejderen – men i højere grad er et fælles mål i tråd med medarbejderens interesseområder og kompetencer og virksomhedens strategi og vision.

Ved at implementere en kultur med regelmæssig og konstruktiv performance feedback kan virksomheder effektivt understøtte lysten til læring, udvikling og kontinuerlig forbedring af performance. Det kan også øge medarbejderengagementet og bidrage til at fastholde dygtige medarbejdere i virksomheden. Mere om dette i næste afsnit.

Performance management: Fastholdelse af eksisterende medarbejdere

Performance management kan spille en afgørende rolle i at fastholde eksisterende medarbejdere. Ved at implementere en effektiv performance management-proces kan virksomhederne skabe en kultur, hvor medarbejdere føler sig motiverede, anerkendt og oplever en faglig og personlig udvikling i deres roller.

Performance management hjælper med at etablere klare forventninger og mål for medarbejderne. Når medarbejdere forstår, hvad der forventes af dem, og hvordan deres præstationer vil blive målt, er de mere tilbøjelige til at føle sig trygge og engagerede i deres arbejde. Tydelige mål giver også medarbejderne en retning at stræbe efter, hvilket kan øge deres motivation og arbejdsglæde.

For at opnå frugtbare resultater er det nødvendigt med regelmæssig feedback og coaching. Ved at tilbyde konstruktiv feedback og støtte kan ledere hjælpe medarbejderne med at forbedre deres præstationer og udvikle deres færdigheder. Denne løbende dialog skaber en følelse af værdsættelse og udvikling hos medarbejderne og kan bidrage til at opbygge et stærkt forhold mellem medarbejdere og ledere.

For den enkelte medarbejder vil performance management ligeledes indebære en konkret italesættelse af karrieremål og udviklingsplaner. Når medarbejderen lykkes med at komme i mål med de fastlagte forventninger, er det vigtigt, at der ydes en form for belønning og anerkendelse.

Italesættelsen af et mål samt den efterfølgende belønning vil kunne virke stærkt motiverende for medarbejderen, hvilket skaber en mere produktiv og effektiv medarbejder, der samtidig har lyst til at blive hængende i virksomheden. 

Performance management kan være et værdifuldt redskab til at fastholde eksisterende medarbejdere. Ved at etablere klare forventninger, tilbyde kontinuerlig feedback, fremme karriereudvikling og anerkende god performance kan virksomhederne opbygge et miljø, hvor medarbejdere trives og ønsker at blive en del af organisationens langsigtede succes.

Performance management: Rekruttering af nye medarbejdere

Performance management er også et stærkt redskab i rekrutteringsprocessen. Ved at sikre, at nye medarbejdere er velinformerede, godt oplært og har klare forventninger til deres rolle og præstationer, kan virksomheden opnå en mere effektiv onboarding og etablering af nye medarbejdere.

Klare forventninger til nye medarbejdere sikrer først og fremmest, at medarbejder og virksomhed er et godt fagligt match. Dernæst sikrer de klare forventninger også, at den nye medarbejder forstår, hvilke kriterier der er for at opnå succes internt i virksomheden. 

Det gør det muligt for den nye medarbejder at forstå deres rolle og lære de nødvendige færdigheder til at udføre deres job effektivt. Dette kan omfatte træning i virksomhedens værdier, kultur, systemer og arbejdsmetoder.

Løbende feedback, støtte og evaluering er naturligvis afgørende i denne proces. Ved at etablere en åben og positiv feedbackkultur kan virksomhederne sikre, at nye medarbejdere får den nødvendige vejledning, opmuntring og retning til at lykkes i deres rolle. Tidlig evaluering og feedback giver mulighed for justeringer og tilpasninger, så medarbejderne kan opnå optimale resultater.

Læs mere om LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse

Vil du klædes endnu bedre på til at rekruttere, engagere og fastholde dygtige medarbejdere?

På LEADs kursus i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor får du fyldt værktøjskassen op med konkrete redskaber til at arbejde strategisk og målrettet med at skabe en attraktiv arbejdsplads, tiltrække kvalificerede kandidater samt engagere og fastholde dygtige medarbejdere.

Mere fra samme kategori

Rekruttering og fastholdelse

Udvikling af en positiv arbejdskultur

Se mere

Rekruttering og fastholdelse

Rekrutteringsstrategi

Se mere

Rekruttering og fastholdelse

Rekruttering af medarbejdere

Se mere

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst