Ledelses- og medarbejdergrundlag

I LEAD hjælper vi dig med at udvikle ledelses- og medarbejdergrundlag, der understøtter de væsentligste strategiske udfordringer, som din organisation står over for, skaber tydelige forventninger i ledelseskæden og bidrager til bedre løsninger for borgerne.

Alle ledelses- og medarbejdergrundlag bliver skræddersyet, så de er rettet mod de strategiske mål såvel som (ledelses-) kerneopgaven i organisationen.

Vores tilgang tager afsæt i nyeste viden og best practice ledelsesteorier samt mange års praksiserfaring fra en lang række offentlige organisationer, hvor vi har omfattende erfaring med også at arbejde med den politiske lederrolle, byrådet og forskellige udvalg samt medborgerskabsrollen.

Ofte danner Leadership Pipeline-teorien rammen for arbejdet, så vi sammen sikrer, at alle ledelseslagene får et fælles sprog for og en fælles forståelse af, hvad den enkelte leder hver især og sammen skal lykkes med, og hvad det kræver af hvert ledelsesniveau. Paradoks- og dilemmateori (eks. Competing Values Framework) er et andet eksempel på et teoretisk grundlag, vi også ofte anvender som ramme for udviklingen af ledelses- og medarbejdergrundlag.

Arbejdet tager dog altid udgangspunkt i 3 væsentlige fokusområder:

  1. At skabe en intelligent og omfattende inddragelse der gør det muligt at udvikle et nyt ledelsesgrundlag med skræddersyede profiler. Profilerne skal dække alle ledelses- og medarbejderroller. De skal definere de kompetencer og den adfærd, som er nødvendig for at skabe en velfungerende organisation med stor handlekraft og høj kvalitet i kerneopgaven.
  2. At skabe støttestrukturer og processer for ledelse, der er designet og tilpasset for at styrke lederne i deres ledelsesroller og -adfærd.
  3. At gennemføre udviklingsforløb med effektive læreprocesser der omsætter ledelses- og medarbejdergrundlaget til konkrete handlinger i ledernes og medarbejdernes hverdag. Hermed sikrer vi, at ledelses- og medarbejdergrundlaget bliver en meningsfuld og integreret del af hverdagens opgaveløsning.

Det siger kunderne

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Relevante bøger

Referencer

LEAD har bistået DSB med udviklingen af et ledelsesgrundlag som led i realiseringen af DSBs strategi 2030 om at gøre det mere enkelt at være leder i DSB. Ledelsesgrundlaget bliver kaldt ”Køreplan for god ledelse” og har til formål at styrke ledelseskvaliteten i DSB og skabe en stærk ledelseskæde med klare roller, ansvar, kommunikation og centrale ledelseskompetencer på hvert ledelsesniveau i DSB ved hjælp af Leadership Pipeline.

LEAD har hjulpet Thisted Kommune med udvikling og implementering af deres ledelsesgrundlag.

Grundlaget tager afsæt i Leadership Pipeline og fungerer som en naturlig overbygning på de allerede eksisterende ledelsesunderstøttende aktiviteter i organisationen.

I processen klædte LEAD desuden en række interne konsulenter på med kompetencer til at kunne understøtte arbejdet lokalt og opbygge organisationens kapacitet til selv at bære det nyudviklede ledelsesgrundlag ud i praksis, når det formelle projekt var afsluttet.

LEAD har bistået Holbæk Kommune med udviklingen af et ledelsesgrundlag, der udtrykker tydelige krav og forventninger til god ledelse i ledernes forskellige, unikke funktioner i organisationen.

Ledelsesgrundlaget bliver kaldt ”Ledelse som en stærk medspiller” og har til formål at bidrage til et fælles ledelsessprog, -kultur og –praksis. Dette skal tilsammen bevæge Holbæk Kommune over mod en solid kerne af værdiskabende relationer på tværs, som kan fremme, at kommunens opgaveløsning i endnu højere grad tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov – en bevægelse hvor alle er medansvarlige for at producere fælles retning, koordinering og engagement i kommunen.

LEAD har bistået Kriminalforsorgen i udviklingen af deres ledelses- og medarbejdergrundlag med

hjælpsomme beskrivelser af, hvad man skal kunne på alle niveauer for at styrke ledelsesorganisationen som en samlet ledelse.

Grundlaget har til formål at styrke ledelsen, så den i endnu højere grad kan agere som en samlet strategisk ledelse fra direktør- til medarbejderniveau. Målet er et koncernfælles ledelses- og medarbejdergrundlag, der konkret understøtter den nye organisering og de strategiske målsætninger for Kriminalforsorgen.

LEAD har hjulpet Syddjurs Kommune med udviklingen af et ledelses- og medarbejdergrundlag med fokus på at:

Fremme og styrke ledere og medarbejderes evne til at agere professionelt og effektivt i klare roller både indadtil og udadtil.

Udvikle et skræddersyet og strategisk rettet grundlag, der fremmer visionen.

Styrke den enkelte leder i egen lederrolle med et skarpt fokus på visionen og (ledelses-)kerneopgaven ud fra grundlaget.

Styrke og skærpe den gensidige forståelse af hinandens roller fra direktør til medarbejder.

Styrke og skærpe implementeringskraften i lederorganisationen – ved at optimere den gensidige forståelse af hinandens lederroller og af, hvordan hvert niveau spiller hinanden gode.