Roskilde Kommune: lykkedes med at sikre en markant stigning i kvaliteten af det pædagogiske arbejde

Lykkedes at skabe forandring

Specialkonsulent og tidligere deltager på vores uddannelse i forandringsledelse og proceskonsultation, Annette Breinholt fra Roskilde Kommune, er projektleder på ”Udvikling af virkningsfulde dagtilbud i udsatte boligområder”:

– Vi er lykkes med at få skabt en forandring, så det pædagogiske læringsmiljø nu lever op til kravene for et kvalitetsdagtilbud. Det betyder, at forudsætningerne for at børnene profiterer af at komme der rent faktisk er til stede.

Men hvordan bærer man sig konkret ad med at lede et forandringsprojekt som det, der er lykkes i Mælkebøtten?

    • Specialkonsulent i Roskilde Kommune og projektleder på projektet ”Udvikling af virkningsfulde dagtilbud i udsatte boligområder.”

"Udvikling af virkningsfulde dagtilbud i udsatte boligområder"

Udsatte børn har stor gavn af at gå i et højkvalitetsdagtilbud, men det er en kendt udfordring, at den pædagogiske opgave er anderledes i dagtilbud med en høj koncentration af udsatte børn. Netop det var baggrunden for Roskilde Kommunes projekt: ”Udvikling af virkningsfulde dagtilbud i udsatte boligområder”.

Projektet har medført en markant stigning i kvaliteten af det pædagogiske arbejde, der er dokumenteret i målinger foretaget i februar 2019 og igen i februar 2020. Børnehuset Mælkebøtten er eksemplet på succesen. Børnehuset ligger i Æblehaven, der er et udsat boligområde.

Hos Mælkebøtten har projektet medført, at en KIDS-måling på eksempelvis ”relationer” steg fra 49,4 procent i 2019 til 82,4 procent i 2020, hvilket betyder at Mælkebøtten har rykket sig fra ”utilstrækkelig” til ”god” kvalitet.

Det handler om tværfaglighed, dialog og samarbejde

Roskilde Kommune har som andre kommuner i landet fokus på at kvalificere og styrke den tidligere indsats på børneområdet. Derfor blev der i 2018 etableret et tværgående program uden tidshorisont, der har til formål at styrke den tidlige indsats. Under programmet blev der defineret en række tidsafgrænsede projekter, hvor ”Udvikling af virkningsfulde dagtilbud i udsatte boligområder” var et af dem.

Som leder for programmet havde Annette Breinholt til opgave at gå i dialog med de relevante aktører og interessenter og derefter i fællesskab med dem identificere styrker og svagheder ved den eksisterende praksis, samt udarbejde en forandringsanalyse med mission, mål og effekt.

– I den proces blev vi meget konkrete på, hvilke forandringer, der skulle skabes. Så missionen kan måske lyde meget højtravende, men de ønskede forandringerne er meget konkrete.

Programmet er dynamisk, så projekterne kan skiftes ud løbende, når de når i mål eller der kan komme nye til:

– De udfordringer børn og deres familier står i ændres hele tiden. Vi lever i konstant foranderlighed og derfor er det nødvendigt, at vi løbende justerer projekterne, så de passer til den nuværende situation. Fælles for dem er, at de har karakter af noget tværgående eller er relateret til den tidlige og opsporende indsats, siger Annette Breinholt.

Defineret som et Action Learning Consulting-projekt

Ifølge Annette Breinholt er inddragelse nøglen til projekt ” Udvikling af virkningsfulde dagtilbud i udsatte boligområders” succes. Projektet blev defineret som et Action Learning Consulting-projekt:

– Vi involverede så mange parter som overhovedet muligt. Og havde en implementeringstilgang, hvor vi igennem lærende partnerskaber sikrede, at aktørerne var med til at skabe den ønskede forandring sammen.

Det betyder også, at der ikke er udarbejdet en klassisk projektbeskrivelse, men i stedet en rammebeskrive, hvori der er defineret tre spor. Det ene spor handler om at løfte kvaliteten af læringsmiljøet – her er omtalte KIDS-måling brugt. Det andet spor handler om at få det tværfaglige samarbejde og den specialpædagogiske viden tættere på almen praksis. Det tredje spor omhandler det udvidede forældresamarbejde, som der er rigtig meget af i en daginstitution som Mælkebøtten.

– Vi er nået længst med det tværfaglige samarbejde og læringsmiljøet – og egentlig var projektet sat til udgangen af 2020, men på grund af et forår præget af Coronavirus har vi forlænget projektet med et halvt år. For vi har i den grad formået at skabe en forandring, så vi ønsker ikke bare at slippe den, siger Annette Breinholt.

Samarbejdsrum fremfor snitflader

Udover at lave en rammebeskrivelse med afsæt i eksisterende viden afholdte Annette Breinholt ved opstart en række workshops, hvor relevante aktører blev inviteret ind. Det var blandt andre lederne af dagtilbud, lederne af PPR og rådgivere fra Børn og Unge. Her blev der defineret broer og barrierer med afsæt i praksis:

– Vi skulle synliggøre, hvor vi lykkedes særligt godt, og hvor vi lykkedes mindre godt. Vi ønskede at sætte fokus på det samarbejdsrum, vi forsøgte at skabe, fremfor de snitflader, der allerede eksisterede. I stedet for at sige: ”du gør det, jeg gør det”, ville vi finde ud af, hvad vi kunne opnå sammen, siger Annette Breinholt.

I løbet af workshopsene blev der defineret prøvehandlinger, der blev afprøvet i praksis, hvorefter de blev diskuteret:

– Vi har virkelig fået vendt vores fælles forståelse, og alle parter har flyttet sig undervejs. I dag er det meget mere vores børn og vores fælles opgave, end det var tidligere.

ALC-tilgangen kommer også her til udtryk:

– Jeg har arbejdet rigtig meget med grænsekrydsende ledelse: at skabe en fælles retning, koordinering og commitment mellem de aktører, der er en del af forandringen og på den måde få skabt en tillid mellem dem, der skal samarbejde.

Annette Breinholt har også tænkt i forandringsledelse i forhold til den måde det pædagogiske personale i Børnehuset Mælkebøtten får udviklet deres kompetencer.

– Vi har valgt noget uddannelse til pædagogerne, hvor transfer er indtænkt i form af undervisning på ”skolebænken” og derefter at afprøve det lærte i praksis. Det er en god måde til at sikre, at de tillærte kompetencer faktisk bliver implementeret i praksis.

Og det er netop vigtigt, at projektet er forankret hos alle aktører – også pædagogerne hos Børnehuset Mælkebøtten – når projektet og forandringen skal helt i mål:

– Når det er meningsfyldt for medarbejderne, så opstår der engagement – og så bliver det meget bedre, siger Annette Breinholt.

Hun fremhæver også den pædagogiske leder i Mælkebøtten, der havde stor betydning for, at projektet blev en succes.

– Hun har virkelig gjort et stort arbejde i forhold til commitment og ved at få medarbejderne med. Uden en kompetent ledelse af Mælkebøtten, der skabte rammerne for et stort fagligt løft, var vi aldrig kommet i mål.

Tillid på tværs

Projektet har allerede formået at skabe en forandring – og nu handler det om, hvordan den fastholdes. Hidtil er Annette Breinholt hele tiden vendt tilbage til sine styringsdokumenter som eksempelvis programgrundlag med projektbeskrivelser, forandringsanalyser, måldiagrammer m.v.:

– Det lyder måske banalt, men styringsdokumenterne er virkelig værdifulde fordi, jeg hele tiden kan trække dem frem og holde aktørerne oppe på de mål, vi har stillet og de forandringer, der er defineret. Sidste år trak jeg dem frem for styregruppen, da de skulle vælge, hvilke projekter der skulle ligge i programmet fremover. Nu skal jeg igen bruge dem, når de første projekter skal evalueres. 

Annette Breinholt arbejder hele tiden med det relationelle – at skabe tillid på tværs af faglighederne – og med at balancere mellem det strategiske og praksisnære.

– Det er vigtigt at hente fortællinger ind fra hverdagen, så beslutningstagerne ved, hvilke konsekvenser deres afgørelser har i praksis. På den anden side er der også en rigtig vigtig opgave i at oversætte strategier og beslutninger til den praktiske virkelighed, siger hun.

Det er en central opgave at koordinere de forskellige tiltag, der er i gang i daginstitutionerne – at skabe mening. Derfor bestræber er Annette Breinholt sig på at være i løbende dialog med områdelederen, den pædagogiske leder og andre aktører:

– Jeg er meget bevidst om, at det ikke kun er vores projekt, der er i gang hos dem. Andre projekter, og andre forvaltninger kan også have initiativer, der har betydning for vores dagtilbud. Det er alt sammen godt – heldigvis understøtter tingene hinanden, men hvis ikke vi får det koordineret, så vælter vi dem om kuld, og der kan opstå tvivl om, hvad der er væsentligt, og hvad der skal prioriteres.

Tid til faglig ledelse​

Undervejs i denne proces har der også været fokus på, om ressourcerne blev brugt rigtigt. Som situationen er i dag, kommer der ikke nødvendigvis flere ressourcer til området, hvorfor det handler om at finde en løsning med de eksisterende ressourcer. Det handler netop om at ligge den eksisterende praksis bag sig og etablere en ny praksis i fællesskab, som alle får mere gavn af.

– Eksempelvis blev det klart, at lederen i Mælkebøtten brugte rigtig meget tid på ting, der ikke havde noget med den pædagogiske kvalitet at gøre. Hvis hun netop skal stå på mål for den pædagogiske kvalitet, har hun brug for, at der frigives tid til faglig ledelse. Derfor har lederen i Mælkebøtten i en kortere periode fået en administrativ medarbejder 10 timer om ugen, så hun får frigivet tid til at give sine medarbejdere feedback og sparring på den pædagogiske praksis. Vi mangler dog endnu at samle op på erfaringerne på den løsning.

Fokus på det tværfaglige samarbejde, faglig ledelse og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale er bare en del af projektet, der i sin helhed ser ud til at være lykkes med at give børn fra socialt belastede områder bedre udviklingsmuligheder ved at skabe virkningsfulde dagtilbud.

– Nu skal vi til at hive konkrete erfaringer og den organisatoriske læring ud af projektet med henblik på at udarbejde en model for udvikling og fastholdelse af højkvalitetsdagtilbud. For i Mælkebøtten er vi lykkedes med at få skabt et pædagogisk læringsmiljø, som lever op til kravene for et højkvalitetsdagtilbud – og det er en succes, siger Annette Breinholt.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Kim Martin Nielsen,

Partner

Tlf: +45 31 37 74 62

Mail: knm@lead.eu

Læs en af vores mange cases og referencer

Du kan læse mere om vores cases og referencer her, hvor vi præsenterer hvordan LEAD arbejder med ledelse- og organisationsudvikling.