Kommuner

Vi har mange års erfaring og dyb indsigt i ledelse og organisationsudvikling i den offentlige sektor. Vi har hjulpet kunder på tværs af hele værdikæden. Fra stat til region og kommune. Læs mere om, hvad vi har samarbejdet med andre kommuner med nedenfor.

Check-in på ledelse

Læs mere

“KulturRummet er Thisted Kommunes store satsning på kulturområdet: her smelter kommunens kommunale kulturinstitutioner og kommunens kulturforvaltning sammen i én organisation. En organisation, der også rækker ud til og samarbejder med andre kulturaktører; både de selvejende, de selvstændige kunstnere, foreninger mv.

Det betyder også, at ledelsesstaben og ledelsesorganiseringen er ny: De tre daglige ledere af hhv. biblioteket, musikskolen og serviceteamet/medborgerhuset og KulturRummets overordnede ansvarlige udgør ledelsesteamet. Og det er ikke blot organiseringen, der er ny: De tre daglige ledere kommer med få eller ingen erfaring fra ledelse. Det var derfor helt oplagt at få et check-in på ledelse, men med udgangspunkt i og direkte spejlet i vores praksis. Ønsket var netop ikke et modul, et kursus eller uddannelse langt væk fra hverdagens praksis.

Rasmus Thy Grøn har tidligere arbejdet med ledelse i Thisted Kommune, og jeg var ikke i tvivl om, at det var en fordel at få Rasmus til at sætte ledelse på dagordnen i vores lokale kontekst. Jeg bookede derfor Rasmus til 2 udviklingsdage i vores team med 1,5 måneds mellemrum og refleksion over praksis derimellem, men også til individuelle sessions med ham og jeg alene: Her var formålet at tilrettelægge de to udviklingsdage sammen, så jeg som leder havde mulighed for at præge dagsordenen og tematikkerne i den retning, hvor jeg synes, vi er mest udfordret. Derudover fik jeg også nogle individuelle redskaber til at arbejde med ledelse internt i temaet.

Vi havde to super gode workshops, hvor Rasmus introducerede de dilemmaer, der opstår i ledelsesfeltet – og i transitionen fra én position til en anden. Sidstnævnte er særdeles relevant for vores hybride organisering. Og ikke mindst særdeles relevant at sætte ledelse på dagsordenen, når livet i organisationerne pludselig ændrer sig og kalder på noget andet i en Corona-tid.

Derudover udviklede Rasmus i samråd med mig et udviklingsværktøj, som hver leder individuelt bruger som afsæt i samtaler i teamet og med mig som deres leder. Pludselig har vi et professionelt værktøj, der er mere agilt og justerbart end en mere formel LUS-samtale lægger op til.

Vi har nu 1,5 måned efter endte sessions med Rasmus arbejdet med redskaberne, og de er blevet en fast del som samtaleværktøjer og i samarbejdet i vores team. Vi sætter ledelse på dagsordenen flere gange om året, hvor vi tjekker ud af driften og tjekker ind på ledelse. Så jeg er overbevist om, at LEAD besøger vores ledelsesteam i KulturRummet igen i fremtiden.”

– Eva Sjælland, Leder af KulturRummet og sektionsleder for Kultur, Thisted Kommune

roskilde

Sikre stigning i den pædaogiske kvalitet

Læs mere

Roskilde Kommune er lykkes med at sikre en markant stigning af kvaliteten i det pædagogiske arbejde.

Læs mere om projektet her

vejle kommune

Talent program for ledere af ledere

Læs mere

LEAD har i samarbejde med Vejle Kommune udviklet et talentprogram for ledere af ledere, som har potentiale til at blive chefer. Programmet har til formål at sikre, at organisationen i endnu højere grad bliver i stand til at udvikle ledere, der har potentiale til at udøve ledelse på et højere ledelsesniveau i organisationen. Denne indsats skal øge rekrutteringsgrundlaget til lederstillinger ved at udvikle en gruppe af potentielle ledere, der er velkvalificerede og har lysten til at blive chefer på især ledelsesniveau 3 og 4.

Ledertalentudviklingsforløb

Læs mere

Esbjerg Kommune har igangsat en ambitiøs vision om, at kommunen i 2020 skal være Danmarks nye vækstcenter. Som led i realisereingen af denne vision har LEAD i samarbejde med Esbjerg Kommune udviklet et ledertalentudviklingsforløb for ledere af ledere samt ledere af medarbejdere. Formålet med forløbet er at sikre, at organisationen i endnu højere grad kan udvikle ledere, der har potentiale til at udøve ledelse på et højere ledelsesniveau i organisationen.

 

Forløbet bestod af 3 moduler med titlerne

 

1) Personligt lederskab

2) Dynamisk udvikling af opgaverne og faglig ledelse samt

3) Personaleledelse og ledelse af økonomi og drift og rundet af med en internatstruktureret bootcamp

nuukkommune

Nyt ledelsesgrundlag

Før-leder talentprogram

Læs mere

LEAD har i samarbejde med Skanderborg Kommune udviklet et før-ledertalentprogram for medarbejdere, der af egen leder vurderes som værende potentiel leder, og hvor der er et ønske fra den enkelte medarbejders side om at afklare og ruste sig til at være leder af medarbejdere.

Formålet med forløbet er:

  • At spotte, afklare og udvikle medarbejdere med potentiale for at blive ledere af medarbejdere
  • At afklare personlig motivation og opmærksomhedspunkter i forhold til at blive ledere af medarbejdere
  • At ruste de udvalgte medarbejdere til lederopgaven som ledere af medarbejdere.

 

Forløbet består af 3 undervisningsmoduler, hvor deltagerne igennem konkrete redskaber arbejder med at afklare, hvorvidt lederrollen er den rigtige vej at gå samt opbygge grundkompetencer til at kunne varetage jobbet som leder af medarbejdere.

 

Undervejs i forløbet understøttes den enkelte deltager gennem coaching, ligesom deltagerne kommer i ledelsespraktik og modtager mentoring. En mentors primære opgave er at være sparringspartner for mentee på en sådan måde, at mentorens egne erfaringer bringes i spil. Formålet er at hjælpe mentee med at belyse og afklare nogle af sine spørgsmål om lederjobbets udfordringer. Da det er lederrollen, der er i fokus, vil mentee ikke nødvendigvis have samme faglige baggrund som mentor.

Ryk i kultur og mindset

Læs mere

Få indblik i, hvordan Thisted Kommune lykkedes med at skabe en markant forandring i kultur og mindset, hvilket skabte stor fremgang på kommunens erhvervsområde.

Læs casen her

Udvikling af ny integreret måling

Læs mere

“Jeg kan varmt anbefale samarbejdet med LEAD i større udviklingsprojekter, hvor der er tale om at udvikle helt nye koncepter med stor kompleksitet.

Vi har haft meget glæde af samarbejdet med LEAD i forbindelse med udvikling af vores nye 3-i-1-undersøgelse, hvor vi har samlet målinger om ledelse, trivsel og psykisk APV.

Kompleksiteten er stor, når en så omfattende proces skal gennemføres med involvering af interessenter fra alle dele af organisationen, udvikling af de mange spørgerammer og ikke mindst få skabt en sikker effektiv IT-understøttelse.”

– Runa Brøchner, HR Chef, Skanderborg Kommune.

Læs mere om Runas erfaringer, samt hvorfor og hvordan Skanderborg Kommune måler på ledelse i artiklen bragt i HR Chefen ved at klikke her.

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Vi har hjulpet Hvidovre kommune med at lave et nyt ledelses- og medarbejdergrundlag, der sætter en tydelig fælles retning for, hvor kommunen skal hen.

Ledelses- og medarbejdergrundlaget er et værktøj til dialog og kulturudvikling og helt konkret sikrer det et fælles sprog og fokus på de temaer, der er afgørende for, at Hvidovre kommune lykkes med at løfte kerneopgaven fremadrettet. Udgangspunktet er Ny Syntese.

Talentprogram for ledere af ledere

Læs mere

LEAD har i samarbejde Sønderborg Kommune udviklet et talentprogram for ledere af ledere på vej til næste ledelsesniveau. Programmet havde til formål at styrke organisationens evne til at producere ledertalenter på et højt kvalitativt niveau, således der altid er kvalificerede ansøgere til leder af lederstillinger i Sønderborg Kommune. Samtidig skulle programmet bidrage til at styrke kvaliteten i alle dele af organisationen.

Trivselsmåling

Læs mere

LEAD har samarbejdet med Udenrigsministeriet om udvikling af deres spørgeramme til trivselsmåling med særligt fokus på, at denne også skal kunne fungere på de udenlandske ambassader.

3-i-1 målingsproces

Læs mere

”Hørsholm Kommune har haft stor gavn af LEADs ekspertise i forbindelse med planlægning af vores 3-i-1 proces.

Vi havde hyret LEAD til et 2-dages seminar og fik meget brugbar og specifik viden på de 2 dage.

Dette 2-dags seminar har givet os uvurderlig viden og ikke mindst tryghed i procesarbejdet, som er enormt gavnligt for os i det videre arbejde med vores 3-i-1 proces.”

– Gitte Hübner, HR-konsulent & Arbejdsmiljøtovholder, Hørsholm Kommune

Udvikling og implementering af nyt ledelsesgrundlag

Læs mere

”I perioden 2016-2018 har LEAD bistået Thisted Kommune med udvikling og implementering af et Leadership Pipeline-baseret ledelsesgrundlag. Vi har igennem hele forløbet haft stor gavn af LEADs store erfaring med at arbejde med udvikling af skræddersyede ledelsesgrundlag med afsæt i den nyeste forskning i offentlig ledelse og i den Offentlig Leadership Pipeline.

Resultatet blev et ledelsesgrundlag, der med afsæt i kommunens strategi er blevet et fælles pejlemærke for hele organisationen. Udviklingsprocessen skete med massiv inddragelse af organisationens ledere, hvilket tydeligt har vist sig i den efterfølgende implementeringsproces.

Implementeringen af det nye ledelsesgrundlag blev drevet af direktører og chefer i tæt samspil med LEAD, der faciliterede implementeringsseminarer, hvor lederne blev klædt på til at drive de lokale implementeringsaktiviteter hjemme i egen enhed.

Vi kan nu kigge tilbage på de sidste 2 års arbejde og har gennem forløbet mærket en forandring i den måde, vi som organisation tænker og udøver ledelse. Nogle af de mest centrale resultater af arbejdet er, at vi har fået et fælles sprog om ledelse, en større forståelse for hinanden og en tydelighed omkring, hvad der forventes af den enkelte leder og af os i fællesskab.

– Ulrik Andersen, Kommunaldirektør, Thisted Kommune

& Lone Becker, Direktør for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, Thisted Kommune

Ledelsesevaluering

Læs mere

LEAD har bistået Holbæk Kommune i gennemførsel af en Leadership Pipeline-ledelsesevaluering lavet på baggrund af Holbæk Kommunes nye ledelsesgrundlag “En stærk medspiller”.

Først blev der gennemført en baseline-ledelsesevaluering i 2016, som blev gentaget i 2017 for at kunne lave intern benchmark.

Imellem de to evalueringer blev der igangsat lederudviklingsforløb på tværs af kommunen for bedst at kunne støtte ledere og organisation i udviklingen mod stærkere ledelse – og derved stærkere resultater.

3-i-1 undersøgelse

Læs mere

”Vi stod over for at skulle gennemføre en 3i1-måling. Vi havde tre forskellige firmaer inde og præsentere deres produkter. Vi var ikke i tvivl, efter at LEAD havde givet en præsentation. Det skyldes ikke mindst den professionelle og forskningsbaserede tilgang, som LEAD har og til stadighed leverer.

 

Jeg har en oplevelse af, at vi får en højtkvalificeret konsulentydelse, der er præget af en særdeles engageret og professionel tilgang. Det er også min oplevelse, at LEAD evner at opfange og “læse” vores kultur og sørge for at få det bedste frem hos os.

 

Vores udgangspunkt var at få hjælp til udvikling og gennemførelse af en 3i1-undersøgelse. Vi var så inspirerede af den faglige tilgang, som LEAD er eksponent for, at vi bad dem hjælpe os med at færdiggøre vores nye ledelsesgrundlag, som vi skulle bruge til vores 3i1-undersøgelse. Vi er nu godt på vej til at færdiggøre vores 3i1-undersøgelse, som af vores ledere og medarbejdere roses for at være både overskuelig, gennemsigtig og med høj medarbejderindflydelse.

 

En svarprocent på 83 taler sit eget sprog. Det hører med til historien, at vi med LEAD har følt os godt hjulpet gennem hele processen og derved er kommet godt i hus – ja, faktisk i langt højere grad end jeg havde troet muligt.

 

– Søren Henriksen, Centerchef for Ledelse og HR, Ishøj kommune

Ny integreret måling

Læs mere

“I Hørsholm Kommune skulle vi i 2015 for første gang slå vores APV/Trivsel og lederevalueringer sammen til én stor 3-i-1 måling. Som led i arbejdet ønskede vi internt at blive skarpere på teorier og praksis i forhold til udarbejdelse af spørgerammer og gennemførelse af evalueringer.

Jeg fik anbefalet LEAD af nogle kontakter, og efter et indledende møde besluttede vi i Hørsholm Kommune at købe LEAD ind til et 2 dages kursus/workshop. Her førte LEAD os velforberedt og professionelt gennem to gode og meget givende dage.

Nogle gange får man som kunde præcis, hvad man ønsker, andre gange får man mere. Vores to dage med LEAD hører bestemt til den sidste kategori.”

– David Schjelde, Teamkoordinator i Strategisk HR, Hørsholm Kommune

Ledergruppeudviklingsforløb

Læs mere

”I forlængelse af en omorganisering i Socialafdelingen gennemførte LEAD et skræddersyet ledergruppeudviklingsforløb i den nyetablerede, større ledergruppe i perioden efteråret 2016 til vinteren 2017.

Udviklingsforløbet tog afsæt i effect-profilen, der blev brugt til at afdække ledergruppens udviklingspotentialer og til at strukturere udviklingsforløbet. Gennem forløbet arbejdede vi bl.a. med at skabe fælles retning i den nye ledergruppe, at lære hinanden bedre at kende og med at styrke ledergruppens mødepraksis og funktionsevne. Forløbet styrkede den samlede ledergruppes formål og retning, ligesom det også gav anledning til bl.a. at effektivisere og ændre ledergruppens mødepraksis.”

– Flemming Nielsen, Socialchef, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune

Ledergruppeudviklingsforløb

Læs mere

“LEAD gennemførte et ledergruppeudviklingsforløb for min ledergruppe i Center Familie og Handicap i efteråret 2016.

Udviklingsforløbet tog afsæt i den forskningsbaserede effect-profil, der gav os et ny blik på vores egen funktionsevne og et fælles sprog om det at være en effektiv ledergruppe. Forløbet fik os rystet tættere sammen som ledergruppe og blev afsættet for at drøfte temaer omkring vores egen funktionsevne, som vi ikke tidligere havde taget fat i.

Gennem forløbet fik vi skabt et fælles billede af, hvad ledergruppens vigtigste resultater og leverancer er og optimeret vores måde at samarbejde på i ledergruppen. Vi er nu i fuld gang med at implementere resultaterne af vores forløb.”

– Niels Sandemann, Familie- og handicapchef, Rebild Kommune

Ny integreret ledelsesevaluering

Læs mere

“I 2014 arbejdede vi i Odsherred Kommune sammen med LEAD omkring en ledelsesevaluering, som skulle knytte sig til Leadership Pipeline-arbejdet. Det endte med at blive en 3-i-1-måling med udarbejdelse af spørgerammer, gennemførelse af workshops, formidling af resultater m.m.

Det var på alle måder en fornøjelse at arbejde med Stephanie fra LEAD. Hun formår at kommunikere med alle fra direktionen til medarbejder med stor empati. Den store teoretiske viden bliver på dygtigste vis omsat til et praktisk udtryk, der er let at arbejde med.”

– Kirsten Markvardsen, HR-chef, Odsherred Kommune

Udviklingsforløb for ledergruppe

Læs mere

”I 2016 gennemførte LEAD et skræddersyet udviklingsforløb for ledergruppen i Center for Politik og Personale, der strakte sig over 8 måneder.

Udviklingsforløbets formål var at etablere en velfungerende og fælles ledelse af det nye center. Udviklingsforløbet gav os et solidt fælles fundament at skabe en effektiv ledergruppe på, og det bragte vores ledergruppe tættere sammen både personligt og fagligt og om vores fælles ledelsesopgave.

Ledergruppeforløbet med afsæt i effect-profilen gav os et nyt blik på os selv og betød, at vi fik øje på nogle nye udviklingsområder, vi ellers ikke ville have set.”

– Martin Weis Holm, Centerchef for Politik og Personale, Guldborgsund Kommune

Udviklingsforløb for ledergruppe

Læs mere

”I løbet af efteråret og vinteren 16/17 har Ledergruppen i Center for Børn, Unge og Familier været igennem et udviklingsforløb med afsæt i effect-profilen, hvor formålet var at understøtte udviklingen fra at være en gruppe af ledere til at være en ledergruppe – at blive en effektiv ledergruppe på sigt.

Vi fik igennem forløbet afstemt et konkret og meningsfuldt ledelsesgrundlag, hvor bl.a. formål, struktur og kultur samt det relationelle samarbejde blev væsentligt kvalificeret.”

– Mariann Boje Jones, Centerchef, Center for Børn, Unge og Familier, Aalborg Kommune

Ledelsesevaluering

Læs mere

LEAD har samarbejdet med Københavns Kommune om evaluering af skoleledelse i grupper på baggrund af forskning foretaget af Viviane Robinson.

Effektiv implementering

Læs mere

”Implementering er og bliver en selvstædig disciplin. Det har vi lært i samarbejdet med LEAD. De er eksperter på implementering. Gennem veksling mellem teori og provokerende adfærdsstudie af os selv, bider de sig fast på de handlinger, som skal til for at forandre den daglige praksis. Det er hårdt og irriterende, da det handler om vores egen adfærd, men til gengæld kan vi se, at det skaber markante resultater.”

– René Junker, adm. direktør, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense kommune

Lederudviklingsforløb

Læs mere

I Randers Kommune, socialområdet, har LEAD hjulpet med at implementere ny viden gennem effektive ledergrupper.

”Lederudviklingsforløbet med LEAD har understøttet, at ledergruppen i Centret har fået skabet et fælles billede af gruppens formål, mål, mødestruktur og holdånd. Forløbet har bidraget til at de (nogle gange svære) beslutninger der skal træffes, eller træffes af andre i en politisk styret organisation, står på et andet fundament der gør, at vi som gruppe er blevet mere effektive i samarbejdet og opgaveløsningen. LEAD har på en fin måde tilrettelagt og styret processen med respekt for praksis men samtidig skabt den ”forstyrrelse” vi efterspurgte.”

– Runa Steenfeldt, Randers Kommune

Ledelsesevaluering

Læs mere

”I forbindelse med en ledelsesevaluering har Rebild Kommune i 2016 samarbejdet med LEAD. Som en del af forløbet har LEAD planlagt og faciliteret 2 opvarmningsworkshops forud for målingen samt en efterfølgende workshop for ledere, der satte lederne i stand til at forstå og arbejde med eget evalueringsresultat. Sideløbende har LEAD på fornemste vis klædt både interne konsulenter og den samlede direktion på til opgaven.”

– Bolette Abrahamsen Toft og Pernille Byskov Hillersborg, HR-udviklingskonsulenter, Rebild Kommune

Udvikling af fremtidens ledere

Læs mere

Hvordan udvikler man de ledere, der skal fremtidssikre løsningen af fremtidens kommunale og regionale opgaver i hele Nordjylland?

Denne væsentlige udfordring samarbejder LEAD med ni nordjyske kommuner samt Region Nordjylland om løsningen af. Samarbejdet går under navnet ”Talent Nord”, og ambition er sammen at udvikle fremtidens ledere i Nordjylland.

Deltagerne er ledere af medarbejdere samt ledere af ledere, der har ambitioner og vilje til at tage skridtet mod den næste ledelsesudfordring i en af de deltagende kommuner eller i Region Nordjylland. Programmet forløbet over et år og veksler mellem holdundervisning samt mesterlære i egen organisation, hvor hvert talent er tilknyttet to mentorer, som skal understøtte talentet gennem hele programmet.

Læs mere om Talent Nord på talentnord.dk.

kalundborg kommune

Tværgående samarbejde

Læs mere

Det tværgående samarbejde om strategisk vigtige problemstillinger giver mulighed for at opbygge fælles viden og bygge broer mellem organisationens samlede viden. Dette styrker både det tværgående samarbejde og evnen til at varetage kerneopgaven.

Sammen med LEAD, fik Kalundborg kommune skabt engagement og aktiveret uforløste potentialer.

”Jeg er både overrasket over, hvor langt vi er nået på så kort tid og hvor mange gode ideer og løsninger, der kan skabes, når vi mødes på tværs af fagligheder og områder om en konkret problemstilling.” – Leder fra Kalundborg

Læs mere om resultatet her

Nyt ledelsesgrundlag og ledelsesevaluering

Læs mere

”Vi har i Skive Kommune udviklet vores ledelsesgrundlag og første ledelsesevaluering og trivselsmåling uden tal og grafer (hos os kaldet Udviklingsdialoger) i samarbejde med LEAD.

Samarbejdet har båret præg af en løbende tæt dialog, hvor vi hele tiden har fundet fælles løsninger, som sikrede både et ledelsesgrundlag og et udviklingsdialogkoncept, som matcher kulturen i Skive Kommune.

Vi står nu med et ledelsesgrundlag, som LEAD har hjulpet os med både at udvikle gennem involverende storprocesser med ledere og medarbejdere og efterfølgende at træne lederne ud fra i workshops. Formidlingen har været levende, motiverende og tilpasset Skive Kommunes kultur. Ledelsesgrundlaget har tydeliggjort, hvilke roller og kompetencer man gensidigt forventer af ledere og medarbejdere i Skive Kommune, hvilket har medført en større forståelse af, at ledelse er en fælles opgave.

I den endelige evaluering af Udviklingsdialogerne svarede samtlige medarbejdere og ledere ”JA” til spørgsmålet: ”Fik du mulighed for at tale om dét, som var vigtigt for dig ift. ledelse og trivsel?”, hvilket har været det overordnede formål med hele processen. Her har muligheden for at tilpasse det fælles koncept til den enkelte samtale særligt haft en positiv effekt.

Vi kan på det varmeste anbefale LEAD til udviklingsprocesser, hvor kompleksiteten er stor, og hvor der kræves en høj grad af tilpasning samt tæt samarbejde med HR-teamet. Det har været en sand fornøjelse og hertil skønt, at vi har kunnet dokumentere, at vi er lykkedes med vores overordnede succeskriterier.”

– Ricki Laursen, HR-chef, Skive Kommune

rsz_silkeborg-kommune

Ny koncernstrategi

Læs mere

LEAD har været med i processen omkring udarbejdelsen af en ny koncernstrategi for Silkeborg Kommune. Læs mere om strategien her.

kalundborg kommune

Online facilitering

Læs mere

Online facilitering i Kalundborg Kommune:

LEAD har som led i et flerårigt ledelsesudviklingsprojekt i Kalundborg Kommune afviklet modul 4, der bestod af to dages kompetenceudvikling af 50 chefer, virtuelt.

“Vi havde en ”naturlig skepsis” forud for kurset, for kunne vi virkelig fastholde og udvikle 50 chefer i 2 dage virtuelt? Det kunne vi godt! Alt virkede 100% optimalt, med plenumdrøftelser, virtuelle grupperum og med mulighed for at benytte forskellige visuelle oplægsformer. Helt sikkert en kursusform vi også vil benytte os af fremadrettet.”

Jette Feldthaus, Chefkonsulent i Kalundborg Kommune

“Jeg kan kun sige at jeg var ret imponeret over den måde hvorpå der skiftedes imellem sessions, at alt var tilrettelagt – vi var gruppeinddelt, og vi kunne starte i gruppedrøftelserne endnu hurtigere, end hvis vi havde været fysisk deltagende. Jeg synes desuden, at Zoom-platformen i dette setup var mere intuitiv at bruge og i øvrigt også mere stabilt kørende, end hvad jeg normalt oplever på andre virtuelle platforme.  Alt i alt en veltilrettelagt og professionelt kørende undervisningssession.”

Henrik Rune Holst, Leder af Familie- og Ungevejledningen i Kalundborg Kommune

Over halvandet år bliver knap 200 ledere i Kalundborg Kommune uddannet i kommunens nye mindset. LEAD har blandt andet bidraget til udarbejdelse og implementering af et nyt styringsgrundlag baseret på Den Ny Syntese.

spuc-logo-small

Corona-workshop hos SPUC

Læs mere

”Vi har haft fornøjelsen af at afholde en workshop omkring at komme styrket tilbage efter COVID-19 sammen med Andrea. Andrea er virkelig dygtig til at formidle og gøre svært stof let. Det var et perfekt afsæt for vores organisation, hvor vi fik mulighed for, at reflektere og mærke efter i en passende ramme. Deltagerne har udtalt følgende om effekten af workshoppen efterfølgende: ”Andrea var super dygtig til at guide os gennem workshoppen. Vi kunne sagtens kende de følelsesmæssige påvirkninger nedlukningen har medført og også hvordan ledelsen har arbejdet med at få os tilbage til en ny virkelighed med mundbind og afstand.”

Louise Manstrup, Forstander, SPUC – Socialpædagogisk Udviklingscenter