Rasmus Thy Grøn

Om os

Chefkonsulent og ansvarlig for forretningsområdet ledergruppeudvikling
Cand. Psych.

Mobil: +45 20 21 94 25
E-mail: rtg@lead.eu

Rasmus er en af LEADs primære eksperter på Leadership Pipeline og ledergruppeudvikling og arbejder til dagligt med undervisning, foredrag og konsultering af private og offentlige organisationer. Rasmus har de seneste år arbejdet indgående med leadership pipeline bl.a. i forbindelse med udvikling af ledelses- og styringsgrundlag og talentudvikling, og er en af hovedforfatterne til den nye bog ”Den Offentlige Leadership Pipeline 2 – ledelseskraft til en ny tid”. Derudover har Rasmus arbejdet massivt med udvikling af effektive ledergrupper i både staten, kommuner og større private organisationer og udgivet adskillige artikler om emnet.

Hans primære arbejdsområder er ledelsesudvikling på organisations, gruppe- og individniveau med afsæt i bl.a. Leadership Pipeline, Ny Syntese, Effect-modellen, Competing Values Framework, Versatil ledelse og den nyeste forskning. Områder hvor Rasmus også er en brugt foredragsholder.

Rasmus deltager desuden i udvikling og gennemførsel af VUOS-projektet (Værdiskabende Udvikling af Organisatorisk Samspil) ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Århus Universitet.

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Rasmus Thy Grøn

Læs mere om VUOS-projektet

Om VUOS-projektet

Internationalt set har Danmark en meget velfungerende offentlig sektor, hvilket særligt skal ses i lyset af det stærke samspil mellem ledere og medarbejdere om løsningen af de offentlige organisationers opgaver. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene: For at lykkes som organisation skal vi hele tiden prøve at gøre det lidt bedre i morgen end i dag. Det handler om at skabe konkret værdi for borgerne og samfundet. Ideen med forskningsprojektet Værdiskabende Udvikling af Organisatorisk Samspil (”VUOS-projektet”) er at understøtte netop det.

VUOS-projektet har til hensigt at undersøge, hvilken type organisationsudvikling der bidrager mest til organisatorisk resultatskabelse. Mere specifikt gennemføres projektet ved, at organisatoriske enheder tilbydes én af tre forskellige varianter af samme type organisationsudviklingsforløb. De tre varianter af forløbet er alle rettet mod at forbedre organisatoriske enheders mulighed for at nå deres målsætninger – vejen dertil er blot forskellig.

De deltagende organisatoriske enheder understøttes således i at udvikle sig i retning af henholdsvis et stærkere fokus på den organisatoriske vision, en højere grad af afstemt deling af ledelsesopgaverne og øget motivation. Alle tre veje til bedre målopnåelse har dokumenterede, positive effekter på organisatorisk resultatskabelse. For hver organisatorisk enhed trækker vi lod om, hvilket udviklingsforløb enheden modtager.

I første omgang tilbydes forløbene til organisatoriske enheder i politiet, den sygeplejefaglige del af hospitalerne og socialfaglige enheder inden for handicap- og psykiatriområdet. Disse velfærdsområder er både store og vigtige, og forskellene imellem dem giver mulighed for at undersøge, hvilke organisationsudviklingsforløb der fungerer bedst i forskellige organisatoriske kontekster.

Foruden at bidrage til organisatorisk udvikling i de deltagende organisatoriske enheder, gavner projektet hele det danske samfund ved at skabe solid, empirisk funderet viden om forskellige måder, hvorpå organisatoriske enheders resultatskabelse kan fremmes. Set i lyset af det konstante, politiske fokus på, at den offentlige sektor skal skabe den størst mulige værdi for borgerne og samfundet, er denne viden meget aktuel.

Om Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Målsætningen for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er at lave international topforskning, som skal ud at arbejde i de offentlige organisationer. Gennem forskning og uddannelse af fremtidens offentlige ledere vil forskerne forbedre den offentlig sektor til gavn for borgerne og samfundet.

Centeret er samlingspunkt for forskere og praktikere, der brænder for at bidrage til en endnu bedre offentlig sektor. I centeret samarbejder forskere på tværs af Aarhus BSS, fordi der skabes synergier, når fagligheder mødes. Det overordnede mål er at forbedre offentlige organisationers muligheder for at leve op til og udvikle deres målsætninger. Det sker gennem tre sammenhængende bidrag, der tilsammen understøtter målet:

  • International topforskning inden for offentlig ledelse,
  • Formidling af denne viden i tæt dialog med praksis
  • Udvikling af nuværende og kommende offentlige ledere gennem bl.a. undervisning og træning

Specialer

Leadership Pipeline

Udvikling af effektive lederorganisationer og ledelseskæder gennem anvendelse af Leadership Pipeline i lederuddannelse, ledelses- og medarbejdergrundlag og talentudvikling. Rasmus har bl.a. arbejdet med Leadership Pipeline i Thisted Kommune, Holbæk Kommune og DSB. Derudover har Rasmus holdt foredrag om Leadership Pipeline i bl.a. Haderslev Kommune og Kalundborg Kommune.

Ledergrupper

Forskningsbaseret udvikling af ledergruppers kompetencer, handlemuligheder og effektivitet. Rasmus har stor erfaring både med udviklingsforløb for ledergruppe og som foredragsholder omkring, hvordan man skaber effektive ledergrupper. Rasmus har bl.a. arbejdet med ledergrupper i Aalborg Kommune, Frederiksberg Kommune, SKAT og MAN Diesel og Turbo. Derudover har Rasmus holdt foredrag om effektive ledergrupper i bl.a. Århus Kommune, Stevns Kommune, DOMEA.dk og KIOL Executive.

Styring og ledelse

Udvikling og sammentænkning af organisationers styrings- og ledelsespraksisser, så de understøtter hinanden og trækker organisationen i samme retning. Rasmus har bl.a. arbejdet med dette i Kalundborg Kommune.

Talentudvikling og lederuddannelse

Talentudvikling og lederuddannelse tilpasset organisationens strategier og strategiske behov for at løfte organisationens ledelseskompacitet. Dette gennem action learning baseret undervisning, nyeste forskning og Learning games. Rasmus har arbejdet med talentudvikling og lederuddannelse i bl.a. Thisted Kommune, Talent Nord, Aalborg Universitet og i samarbejde med Væksthus Nordjylland.

Strategisk udvikling og samarbejde med HR-funktioner

Tæt samarbejde omkring udvikling af nye strategiske HR-tiltag og sparring til udvikling af proaktive HR-funktioner, der skaber merværdi for organisationens kerneopgave og driftsorganisation.

Referencer

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”I Kalundborg Kommune har vi de sidste par år arbejdet med, hvordan fremtidens styring skal se ud. I denne proces stiftede vi i 2017 bekendtskab med LEAD, som vi indgik et samarbejde med omkring udvikling af et integreret ledelses- og styringsgrundlag, der skal ruste os til en fremtid med øgede krav og kompleksitet.

Vores nye ledelses- og styringsgrundlag blev til gennem et tæt samarbejde mellem LEAD og vores interne konsulenter.

Udviklingsprocessen hvor organisationens ledere blev inddraget adskillige omgange skabt et stærkt ejerskab og forankring, hvilket er vigtigt hvis det skal have et impact.

Vi har i hele forløbet haft fornøjelse af at kunne trække på LEADs stærke faglighed og store erfaring. Det betyder, at vi i dag står med et ledelses- og styringsgrundlag, der netop indfanger det, vi som organisation står overfor og skal mestre fremadrettet.

Selvom vi er tidligt i processen, kan vi allerede mærke, at organisationen er begyndt at rykke sig. De nye pejlemærker ledelses- og styringsgrundlaget har sat skaber grobund for vigtige drøftelser og for ændret adfærd, hvor blandt anden den tværgående sammenhængskraft er en af omdrejningspunkterne.”

– Jan Lysgaard Thomsen, Kommunaldirektør Kalundborg Kommune

Udvikling af effektive ledergrupper

Læs mere

”I 2016 gennemførte Rasmus et skræddersyet udviklingsforløb for ledergruppen i Center for Politik og Personale, der strakte sig over 8 måneder.

Udviklingsforløbets formål var at etablere en velfungerende og fælles ledelse af det nye center. Udviklingsforløbet gav os et solidt fælles fundament at skabe en effektiv ledergruppe på, og det bragte vores ledergruppe tættere sammen både personligt og fagligt og om vores fælles ledelsesopgave.

Rasmus har en stor teoretisk og praktisk viden om udvikling af effektive ledergrupper og styrede kompetent og engageret ledergruppeforløbet fra start til slut.

Ledergruppeforløbet med afsæt i effect-profilen gav os et nyt blik på os selv og betød, at vi fik øje på nogle nye udviklingsområder, vi ellers ikke ville have set.

Jeg kan varmt anbefale at samarbejde med Rasmus Thy Grøn i forbindelse med ledergruppeudvikling.”

– Martin Weis Holm, Centerchef for Politik og Personale, Guldborgsund Kommune

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”Rasmus faciliterede i foråret 2017 en workshop for LMU på vores skole med temaet trivsel, hvor vi arbejdede med at skabe fælles fundament og pejlemærker for arbejdet med trivsel. Rasmus gav et fagligt dybdegående oplæg om trivsel og introducerede gruppen for en ny forståelse af trivsel. På denne baggrund udarbejdede vi en fremadrettet handleplan for vores fælles indsats omkring trivsel.”

– Lars Henrik Pind, Skoleinspektør, Horsens Kommune

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”Rasmus holdt i efteråret 2016 et inspirerende oplæg om effektive ledergrupper i erhvervsnetværket Nextwork.

Rasmus formidlede levende og engageret sin teoretiske viden og praktiske erfaringer, så det blev både praksisnært og vedkommende.

Med sin velfunderede faglighed og passion for ledelse og ledergruppeudvikling inviterede han deltagerne helt ind i maskinrummet, hvor de fik nye perspektiver på og praktiske tips til udvikling af effektive ledergrupper.”

– Susanne Lynge Hansen, Direktør, Nextwork

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

Thisted – udvikling og implementering af leadership pipeline baseret ledelsesgrundlag

I perioden 2016-2018 har Rasmus Thy Grøn og Rasmus Elgelbrecht fra LEAD – enter next level bistået Thisted Kommune med udvikling og implementering af et leadership pipeline baseret ledelsesgrundlag.

Vi har igennem hele forløbet haft stor gavn af LEADs store erfaring med at arbejde med udvikling af skræddersyede ledelsesgrundlag med afsæt i den nyeste forskning i offentlig ledelse og offentlig leadership pipeline.

Resultatet blev et ledelsesgrundlag, der med afsæt i kommunens strategi og under overskriften Sammenhængskraft er blevet et fælles pejlemærke for hele organisationen.

Udviklingsprocessen skete med massiv inddragelse af organisationens ledere, hvilket tydeligt har vist sig i den efterfølgende implementeringsproces.

Implementeringen af det nye ledelsesgrundlag blev drevet af direktører og chefer i tæt samspil med LEAD, der faciliterede implementeringsseminarer, hvor lederne blev klædt på til at drive de lokale implementeringsaktiviteter hjemme i egen enhed.

Vi kan nu kigge tilbage på de sidste 2 års arbejde og har gennem forløbet mærket en forandring i den måde, vi som organisation tænker og udøver ledelse. Nogle af de mest centrale resultater af arbejdet er, at vi har fået et fælles sprog om ledelse, en større forståelse for hinanden og en tydelighed omkring, hvad der forventes af den enkelte leder og af os i fællesskab.

Vi kan således varmt anbefale at samarbejde med Rasmus Thy Grøn og Rasmus Engelbrecht fra LEAD – enter next level.

– Ulrik Andersen, Kommunaldirektør Thisted Kommune & Lone Becker, Direktør for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

“I 2016 har vi i HR og Arbejdsmiljø fået certificeret fire konsulenter i anvendelse af den forskningsbaserede effect-profil til udvikling af effektive ledergrupper.

Certificeringskurset gav med sin tætte kobling af teori og praksis et grundigt indblik i forskningen bag effect-profilen samt et indgående kendskab til anvendelse af effect-profilen i praksis gennem både praktisk træning og best practice-redskaber og procesgreb.

Rasmus var en engageret underviser og dygtig til at formidle både sin teoretiske viden og praktiske erfaringer.

Effect-profilen har givet os et solidt og forskningsbaseret fundament og framework at arbejde med ledergruppeudvikling ud fra, hvilket har styrket vores praksis og effekten af de udviklingstiltag, vi igangsætter i organisationens ledergrupper. Effect-profilen har givet et nyt blik på, hvad der skal til for at udvikle effektive ledergrupper.

Jeg kan anbefale udviklingskonsulenter, der arbejde med ledergruppeudvikling at anvende dette værktøj.”

– Johanne Cecilie Andersen, Leder af HR og Arbejdsmiljø, Guldborgsund Kommune

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”I 2018 havde vi Rasmus til at facilitere en workshop for mig og mine lederkolleger. Fokus var på Den Offentlige Leadership Pipeline 2, Transitioner i ledelsesroller og versatil ledelse. Rasmus var en god og levende formidler, der fik sat godt gang i og skabt nye perspektiver på vores fælles og egen ledelsespraksis.”

– Anne-Mette Michelsen, Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering Haderslev Kommune

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

Holbæk Kommune – Udvikling og implementering af ledelsesgrundlag baseret på Leadership Pipeline og Competing Values Framework

“Jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med Rasmus Thy Grøn og LEAD i forbindelse med udvikling og implementering af vores nye leadership pipeline-baserede ledelsesgrundlag ”Ledelse som en stærk medspiller” i 2015. Igennem hele processen fra udvikling af det nye ledelsesgrundlag med massiv inddragelse af organisationens ledere og vores organisatoriske pejlemærker og til implementeringsprocessen har Rasmus været en fagligt inspirerende samarbejdspartner. Han har formået at hjælpe os med at forene vores vision og strategi med den nyeste ledelsesforskning og -teori til et ledelsesgrundlag, der skaber rammen for endnu dygtigere ledelse i vores organisation.

Implementeringsprocessen blev ligesom resten af projektet drevet i et tæt partnerskab mellem LEAD og HR-afdelingen, hvilket har haft en stor betydning for vores evne til at få ledelsesgrundlaget til at levere videre helt ude i fronten af organisationen. Det har også styrket processen, at vi sammen med LEAD udviklede et nyt LUS-koncept, en pipeline-baseret ledelsesevaluering og foretog et review af vores ledelsesunderstøttende HR-pallette for at sikre, at disse tog afsæt i vores nye ledelsesgrundlag.

Her 3 år efter det nye ledelsesgrundlag blev lanceret lever det stadig i bedste velgående ude i organisationen og danner rammen for styrket ledelse og for vores ledelsesudviklingsaktiviteter.”

– Line Holm Jacobsen, HR-projektleder Holbæk Kommune

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

Vejle Kommune – Personligt lederskab og Versatil ledelse

“I november 2017 havde vi Rasmus Thy Grøn og Rasmus Engelbrecht fra LEAD – enter next level til at stå for oplæg og proces, hvor lederne i forvaltningen skulle arbejde med deres personlige lederskab og versatil ledelse.

Det var en lærerig dag og introduktionen til den versatile ledelsesmodel gav gode individuelle og fælles refleksioner om vores måde at udøve ledelses på.

Den versatile ledelsesmodel var et inspirerende perspektiv på ledelse og et godt afsæt for udviklingen af vores ledelsespraksis.”

– Klaus H. Nielsen, Stabschef i Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsforvaltningen

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”Rasmus Thy Grøn var indlægsholder på en af DANSK HR´s netværksdage med det overordnede tema ”ledelse”.

Rasmus gav et spændende og inspirerende input om effektive grupper, og som altid, når man entrerer med medarbejdere fra LEAD, får man et fagligt stærkt indlæg funderet i den rette teori og krydret med rimelige mængde praktiske erfaringer.”

– Mette Nørlem, Chief of Staff & Editor, DANSK HR

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”I januar 2017 havde vi endnu engang fornøjelse af Rasmus til et oplæg om ledelse. Denne gang med temaet Ledelse af ledere.

Rasmus holdt et spændende og inspirerende oplæg, der var stærkt funderet i ledelsesforskning og teori, og han kombinerede i vanlig stil dette med en tilpas portion praksisnære eksempler og råd.”

– Susanne Lynge Hansen, Direktør, Nextwork

Udvikling af effektive ledergrupper

Læs mere

”I løbet af efteråret og vinteren 16/17 har Ledergruppen i Center for Børn, Unge og Familier, været igennem et udviklingsforløb med afsæt i Effect-profilen, hvor formålet var at understøtte udviklingen fra at være en gruppe af ledere til at være en ledergruppe – at blive en effektiv ledergruppe på sigt.

Vi fik igennem forløbet afstemt et konkret og meningsfuldt ledelsesgrundlag, hvor bl.a. formål, struktur og kultur samt det relationelle samarbejde blev væsentligt kvalificeret.

Rasmus’ professionsbaggrund som erhvervspsykolog, hans naturlige autoritet og hans store teoretiske og praktiske viden om udvikling af ledergrupper gjorde en forskel for ledergruppens udbytte.

Gruppen havde fra starten stor tillid til hans faglige og personlige kompetencer og ved hjælp af hans kompetente styring af arbejdsprocesser indenfor afsatte tidsrammer, blev vi hurtigt mere effektiv – også i selve udviklingsforløbet. En egenskab der nu fastholdes forholdsvis nemt qua enkle metoder og et nyt fælles sprog om at være en effektiv ledergruppe.

Jeg kan bestemt anbefale Rasmus Thy Grøn som udviklingskonsulent i sådanne sammenhænge.”

– Mariann Boje Jones, Centerchef, Center for Børn , Unge og Familier, Aalborg Kommune

Udvikling af effektive ledergrupper

Læs mere

“Rasmus gennemførte et ledergruppeudviklingsforløb for min ledergruppe i Center Familie og Handicap i efteråret 2016.

Udviklingsforløbet tog afsæt i den forskningsbaserede effect-profil, der gav os et ny blik på vores egen funktionsevne og et fælles sprog om det at være en effektiv ledergruppe.

Forløbet fik os rystet tættere sammen som ledergruppe og blev afsættet for at drøfte temaer omkring vores egen funktionsevne, som vi ikke tidligere havde taget fat i.

Gennem forløbet fik vi skabt et fælles billede af, hvad ledergruppens vigtigste resultater og leverancer er og optimeret vores måde at samarbejde på i ledergruppen. Vi er nu i fuld gang med at implementere resultaterne af vores forløb.

Jeg kan derfor varmt anbefale Rasmus Thy Grøn og LEAD omkring udvikling af ledergrupper.

– Niels Sandemann, Familie – og handicapchef, Rebild Kommune

Udvikling af effektive ledergrupper

Læs mere

”I forlængelse af en omorganisering i Socialafdelingen gennemførte Rasmus et skræddersyet ledergruppeudviklingsforløb i den nyetablerede større ledergruppe i perioden efteråret 2016 til vinteren 2017.

Udviklingsforløbet tog afsæt i effect-profilen, der blev brugt til at afdække ledergruppens udviklingspotentialer og til at strukturere udviklingsforløbet. Gennem forløbet arbejde vi bl.a. med at skabe fælles retning i den nye ledergruppe, lære hinanden bedre at kende og med at styrke ledergruppens mødepraksis og funktionsevne. Forløbet styrkede den samlede ledergruppes formål og retning, ligesom det også gav anledning til bl.a. at effektivisere og ændre ledergruppens mødepraksis.

Rasmus styrede kompetent udviklingsforløbet fra start til slut og kombineret med hans velfunderede viden om udvikling af ledergrupper og ledelse var det netop det, der skulle til får at give vores ledergruppe et skub i den rigtige retning.

Jeg kan på den baggrund anbefale at arbejde sammen med LEAD og Rasmus Thy Grøn i forbindelse med ledergruppeudvikling.

– Flemming Nielsen, Socialchef, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune”

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”Jeg oplever en rigtig god sammenhæng mellem det teoretiske fundament, logikken og det intuitivt rigtige i LEADS ”effect-koncept” for effektive ledergrupper.

Vi har nu certificeret 5 konsulenter i dette og synes, det er rigtigt og let at arbejde med.

LEAD stillede både en rigtig god instruktør/underviser til rådighed, et godt materiale og værktøjet er let at arbejde med bl.a. pga. dette.

Vi er allerede i fuld gang med at bruge det med vores kunder”.

– Steen Ruby, Director for lederudvikling, Valcon A/S

Udvikling af effektive ledergrupper

Læs mere

LEAD har bistået Trækbanen i Aalborg Kommune ved at skabe forøget trivsel og livskvalitet hos borgeren gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd

Vi startede med at oversætte den kurs, der var sat fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Trækbanen havde brug for at oversætte den til et sprog, der gav mening i forhold til den udvikling, de stod overfor.

Alle medarbejdere og ledere stillede i fællesskab skarpt på, hvilken adfærd der skal til, for at nå denne vision – og hvad vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Alt blev nedskrevet i et fælles medarbejder- og ledelsesgrundlag, som definerer Trækbanens ”regelsæt” for god adfærd.

I supervisionsgrupper arbejdede medarbejderne med at omsætte grundlaget til hverdagens adfærd. De hjalp i dette rum hinanden med at ændre adfærd og fastholde de gode vaner og samarbejde, som de sammen var blevet enige om skulle ske.

Trækbanen har i dag en fælles plan for, hvordan den gode udvikling fortsættes, så vision 2020 kan realiseres – og alle medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal spille klogt sammen for at nå målet.

Kort sagt: Der er på Trækbanen blevet skabt fælles konkrete billeder af ønsket adfærd, som skaber en lang række mærkbare resultater hos den enkelte borger.

Læs mere her.

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”I forbindelse med en række forelæsninger om ledelsespsykologi, deltog jeg forleden i en forelæsning ved Rasmus Thy Grøn om motivation. Rasmus har en god energi og medrivende fortællerevne hvilket gør det nemt at sidde som tilhører og modtage hans viden, samt sætte det i relation til egne oplevelser -> Kan anbefales”

– Deltager på Folkeuniversitetet

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

“Rasmus Thy Grøn faciliterede en workshop på vores årlige lederkonference i Domea.dk.

Med Rasmus’ sans for at forstå vores virksomhed, kultur og målgruppe af ledere lykkedes det til fulde at få sat effektive ledergrupper på agendaen. Det skete ikke blot ud fra et teoretisk perspektiv, men ud fra et praksisnært, hvor hver enkelt ledergruppe fik indsigt i egen adfærd og konkrete fokusområder at arbejde videre med.

En fornøjelse at samarbejde med et så professionelt konsulenthus. Det vil utvivlsomt sætte varige aftryk i Domea.dk.”

– Betina Stage, HR-chef, DOMEA.dk

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”I 2018 havde vi fornøjelsen af at samarbejde med Rasmus Thy Grøn fra LEAD – enter next level omkring udvikling af vores ledergruppe i Fællesadministrationen i UCN. Vi arbejdede med afsæt i effect-modellen, der gav et godt nyt blik for, hvad vi som ledergruppe skal arbejde med fremadrettet. Processen gav os et nyt perspektiv på vores praksis, og en fælles platform for prioritering af vores vigtigste udviklingsområder og fælles opgaver.”

Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør

Sara Westergaard Kjeldsen

Læs mere

”I arbejdet med etableringen af vores nye ledergruppe i Området for Kommunikation og Specialpædagogik i Region Nordjylland arbejdede vi sammen med Rasmus Thy Grøn fra LEAD – enter next level. Arbejdet tog afsæt i effect-modellen, som gav os en særdeles god introduktion til, hvad det kræver at blive en velfungerende ledergruppe, og gav os nye perspektiver på vores egen funktionsevne og et fælles fundament for vores fremadrettede arbejde. Rasmus Thy Grøns velforberedte og professionelle tilgang til opgaven motiverede ledergruppen i den grad, og vi tog de første vigtige skridt i etableringen af vores nye ledergruppe.”

Lars Søbye, Områdechef

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”I perioden 2017-2018 har vi i Thisted Kommune samarbejdet med Rasmus Thy Grøn og LEAD omkring udvikling og gennemførsel af Thisteds skræddersyede ledertalentprogram ”Smag for ledelse”. Talentforløbet blev udviklet i tæt samarbejde mellem direktionen, ledelsessekretariatet og LEAD.

Talentprogrammet tog afsæt i Thisted Kommunes tilgang til ledelse og kommunens Leadership Pipeline baserede ledelsesgrundlag. Dette dannede afsæt for talentprogrammets indhold, hvor ledertalenterne fik indblik i hvad lederrollen kræver og hvilke kompetencer man må mestre som leder. Gennem forløbet blev talenterne bl.a. introduceret til Leadership Pipeline, Ny Syntese, bruger- og borgerrejser, motivation og trivsel, forandringsledelse og versatil ledelse.

Forløbet har skabt stor værdi for ledertalenterne både i form af øget afklarthed i forhold til eventuelt at træde ind i en lederrolle i fremtiden og i form af en større grad af parathed og følelse af at være klædt på til at træde ind i rollen som leder i fremtiden.

LEAD har i hele forløbet bidraget med stor faglig ekspertise både i udviklingen og gennemførslen af talentprogrammet, og har været en vigtig brik i at vores ledertalentprogram er en succes.”

Susanne Tjørnelund, Sekretariatschef i Thisted Kommune

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”Vi havde fornøjelsen af at samarbejde med Rasmus Thy Grøn fra LEAD omkring udvikling af vores ledergruppe for Gladsaxe biblioteker i efteråret 2018.
Rasmus introducerede os til forskning omkring udvikling af effektive ledergrupper og faciliterede en fælles arbejdsproces med at afdække og prioritere vores ledergruppes styrker og udviklingsområder.
Arbejdet bidragede både med nye indsigter i, hvad det vil sige at være en effektiv ledergruppe, et fælles spor om dette samt et tydeligt fælles billede af vores fremadrettede udviklingsområder.”

– Jakob Lærkes, Bibliotekschef Gladsaxe Kommune

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”Vi havde fornøjelsen af at samarbejde med Rasmus Thy Grøn fra LEAD – enter next level i forbindelse med et direktionsseminar, hvor fokus var på effektive ledergrupper og Den Nye Syntese for offentlig værdiskabelse. Rasmus har en stærk teoretisk ballast og en stor viden fra arbejdet i kommunerne, som gør, at teori hele tiden kobles til konkrete og nærværende eksempler. Samtidig formår Rasmus med sikker hånd at lede direktionen gennem drøftelserne, så man både når det aftalte og sammen får nye indsigter at arbejde videre med.”

– Peter Kjærsgaard Pedersen, Kommunaldirektør Brøndby Kommune

Cases

Læs mere

”Effektive ledergrupper var på dagsordenen, da vi havde besøg af Rasmus Thy Grøn fra LEAD – enter next level. Gennem inspirerende oplæg og facilitering af gode drøftelser fik vores udvidede ledergruppe opbygget en fælles forståelse for, hvad der skal til for at skabe effektive ledergrupper. Dagen gav ny viden og engagement til at arbejde videre med at styrke vores fælles ledelse i familieområdet.”

– Ann Hermansen, Familiechef Randers Kommune

Rasmus Thy Grøn

Læs mere

”Rasmus var i 2018 underviser på vores lederuddannelsen Top Governance Arctic. Her underviste han i, hvordan organisationer kan styrke deres ledelseskæder, skabe effektive ledergrupper fra top til bund og sikre at organisationen har de rette ledelseskompetencer på alle niveauer. Dette gennem anvendelse af bl.a. teorierne Leadership Pipeline og Den Nye Syntese for offentlig velfærdskabelse. Undervisningen fik stor ros af deltagerne for at være både interessant og praktisk anvendelig.”

Lars Ib, Business Institute

Udvikling af effektive ledergrupper

Læs mere

“I 2018-2019 gennemførte Rasmus Thy Grøn fra LEAD et ledergruppeudviklingsforløb i min centerledergruppe i Fagcenter for Socialpsykiatri. Igennem udviklingsforløbet arbejde vi med bl.a. vores fælles formål og retning i ledergruppen, vores rolle og ansvar, vores mødepraksis og vores arbejdsmiljø i ledergruppen. Det har styrket samarbejdet og vores fokus på de vigtigste resultater, vi skal producere. Jeg kan klart anbefale andre et lignende forløb.”

– Carsten Lindgaard Johansen, Centerchef Fagcenter for Socialpsykiatri, Aalborg kommune

Erhvervserfaring

Chefkonsulent i LEAD (2016- )

Projektdeltager og træner ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse (2018- )

Ledelseskonsulent ved LEAD (2014-2016)

Selvstændig organisationskonsulent (2013-2014)

Coach ved Center for Coaching (2012-2013)

Udvalgte publikationer

”Effektive ledergrupper: Sorte huller eller ledestjerner?”, 2018, Offentlig Ledelse, november

Er jeres ledere rustet til stigende kompleksitet og forandringshastighed?”, 2018, Magasinet SIGNATUR, nr. 3

Simulator: Spil jer til bedre forandringsledelse”, 2018, Væksthus for ledelse

”Ubalanceret ledelse er normen – hvordan er din balance? – Versatil ledelse del 2”, 2018, LinkedIn artikel

Kalundborg Kommune skaber bedre plads til ledelse”, 2018, Offentlig ledelse, april

”Er jeres ledere rustet til stigende kompleksitet og forandringshastighed? – Versatil ledelse del 1”, 2018, LinkedIn artikel

”Jorden brænder under skolechefen Ole – Den Offentlige Leadership Pipeline 2”, 2018, LinkedIn artikel

”Disrupt jeres ledelsesudvikling – hvor ofte træner I ledelse?”, 2018, LinkedIn artikel

Borgmesteren vender hesten i vadestedet – Den Offentlige Leadeship Pipeline 2”, 2018, LinkedIn artikel

Nye velfærdsdagsordener nødvendiggør andre offentlige ledelseskompetencer – Den Offentlige Leadership Pipeline 2”, 2018, LinkedIn artikel

Versatilitet – fremtidens ledelse i en VUCA-verden, 2017, Tidsskriftet Erhvervspsykologi, nr. 4, december

“Værktøj: Opløs konflikter i ledelsesteamet”, 2017, DANSK HR, oktober

“Effektive ledergrupper – sådan skaber du bedre resultater“, 2017, IDA konference Ledelse der styrker, 2017

“Paradokser i ledelse – sådan navigerer du i krydspres og kompleksitet“, 2017, DANSK HR, Ledelse i udvikling, nr. 4, september

Sådan udvikler man effektive ledergrupper i partnerdrevne virksomheder, 2017, SIGNATUR – medlemsmagasin for FSR, nr. 3 september, Danske Revisorer,

“Værktøj: Opløs konflikter i ledelsesteamet”, 2017, Væksthus for ledelse, september

Strategisk ledelsesudvikling – onboarding, talentudvikling & generel kompetenceudvikling, 2017, Uddannelse & Udvikling, Dansk HR, August

Skab rød tråd i jeres ledelsesudvikling – og få større effekt i organisationen, 2017, LinkedIn artikel

 “Giv din ledergruppe fælles retning“, 2017, Væksthus for ledelse, juni

“Ledelse af ledergrupper – en særlig ledelsesdisciplin“, 2017, HR-guide, Dansk HR, februar

“5 nøgler til strategisk og forretningsdrevet HR“, 2017, Dansk HR, HR-chefen, marts

Effektive ledergrupper: Sorte huller eller ledestjerner?”, 2018, Offentlig Ledelse, november

”Effektiv ledelse i en kompleks verden”, 2018, GAIS 

”Frygt dine styrker – overgjorte styrker, den blinde plet i ledelsesudvikling – Versatil ledelse del 3”, 2018, LinkedIn artikel

Versatil ledelse – er der balance i din ledelse?, 2018, Væksthus for Ledelse

Versatil ledelse: Drop den sort-hvide tænkning”, 2018, Offentlig Ledelse

“3 nøgler til effektive ledermøder”, 2018, Dansk HR, Ledelse & Udvikling, februar

Tour de Zappos – WOW-kultur med service i førersædet, 2017, LinkedIn artikel

 ”Vi tæller kun det, der tæller!”, 2017, Zappos, LinkedIn artikel

Delivering Happiness – kultur som forretningsdriver”, 2017, LinkedIn artikel

På besøg hos Zappos – verdens bedste online retailer” , 2017, LinkedIn artikel

Effektive ledergrupper – hvorfor, hvad og hvordan?”, 2016, Erhvervspsykologi nr. 3, september

“Effektive tværfaglige ledergrupper”, 2016, Magasinet Plenum, oktober nummer

“Forretningsdrevet ledelsesudvikling”, 2016, Dansk HR, Uddannelse og Udvikling, august

To enkle trin til mere effektive møder”, 2016, Væksthus for ledelse, august

Sådan skaber du et effektivt lederteam, 2016, Væksthus for ledelse, juli

“Nye tværfaglige lederteams – hvordan får man dem til at fungere effektivt”, 2016, Skolen i morgen – tidsskrift for skoleledelse, 2016 maj nr. 8

“Versatil ledelse – sådan opnår ledere effekt i en VUCA-verden”, 2015, Børsen

 ”Ledergruppeudvikling med effect!, 2015, LinkedIn artikel

“Effektiv ledergruppe. Ja tak – Men hvordan?”, 2015, Offentlig ledelse

2 enkle trin til en mere effektiv ledergruppepraksis, 2015, LinkedIn artikel

“Giv os brugbare trivselsmålinger – nu!”, 2015, HR Chefen

Din ledergruppe savner også et fælles og klart defineret formål!”, 2015, LinkedIn artikel

“Effektive ledergrupper – disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper”, 2015, Børsen