Ledelses- og organisationsudvikling i Aarhus Vand

Af: Kristian Dahl, Thor Molly-Søholm og Claus Elmholdt. Torsten Conrad, Stephanie Bäckström, Rasmus Engelbrecht og Rasmus T. Grøn, samt Andreas F. Møller.
LEAD fik til opgave, at sætte retningen for Aarhus Vands 2025-strategi for fremtidens vandselskab, der har lokal forankring i Business Region Aarhus og globale ambitioner. Strategien indeholdte fire tværgående principper og tre fokusområder, hvor fundamentet i strategihuset bestod af to dele: En excellent basisydelse og en formålsdrevet organisation, hvor den formålsdrevne organisation handlede om at styrke organisationen gennem udvikling af kulturen og ledelsen.
logo fra aarhusvand

Strategiske fokusområder for Aarhus Vand​

Aarhus Vand Strategi 2025

Aarhus Vands forretningsstrategi frem mod 2025 bygger oven på deres strategi 2020, som gennem mere end 10 år har udviklet virksomheden til at være én af landets absolut førende. Ved at bygge oven på dette, skabes der endnu bedre muligheder for at forme fremtidens vandselskab.

Strategi 2025 tager udgangspunkt i, at den globale vandsektor står over for nogle meget store udfordringer – og muligheder – de kommende år. En lang række forhold – især klimaforandringerne med mangel på vand nogle steder og for meget vand andre steder – kan vende op og ned på markedet.

Samtidigt står Aarhus Vand over for nogle meget store investeringer i de kommende år. Det gælder især etableringen af et nyt ressourceanlæg – Aarhus ReWater – der i 2028 skal erstatte Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg.

I udviklingen af strategien har vi derfor udforsket fire langsigtede scenarier, som har hjulpet os til at navigere i et komplekst marked, der kan udvikle sig i vidt forskellige retninger.

Læs mere om Aarhus Vand Strategi 2025:

Proces for implementering: Strategi 2025

Processen indebar en analyse og afdækning, for at kunne identificere og kvalificere retningen og gabet mellem den aktuelle og den ønskede fremtidige tilstand for de kompetencer og den kultur, der skulle til for at udleve strategi 2025 i Aarhus Vand.

Udviklingsaktiviteterne samt arbejdsmetoden var at sikre, at der arbejdes behovsdrevet (pull-tænkning) og praksisnært med at skabe udviklingsryk tæt på forretningen og hverdagen gennem konkrete udviklingsaktiviteter, som hver især rummer et fuldt læringsloop med problemanalyse, målsætning, udviklingsaktiviteter og forankring.

Evaluering og forankring skal sikre hvilke udviklingsaktiviteter, der skaber effekt og adfærdsændringer med henblik på at implementere strategi 2025 i Aarhus Vand. I praksis betyder det, at ledere og medarbejdere løbende arbejder med konkrete handlinger i hverdagen, der bringer dem et skridt tættere på at implementere strategi 2025 og skabe værdifulde resultater i Aarhus Vand.

Principper for implementering af strategi 2025

Princip 1 - Agil organisering og kultur

Begreberne ”kurs, koordinering og commitment”, indikerer, at Aarhus Vand har kendskab til DAC-tankegangens processuelle ledelsesforståelse, som er central at massere ind i kulturen, adfærden og mindsettet for at lykkes i en stadig mere kompleks og omskiftelig verden. 

Næste udviklingskridt for Aarhus Vand var at gå fra at forstå DAC-tankegangen og de agile arbejdsprincipper, organisations- og ledelsesformer til for alvor at få det masseret ind i adfærd, mindset og kultur. I praksis kommer dette princip til udtryk i processen af implementering af strategi 2025, hvor vi lægger vægt på etableringen af læringsrejser med afsæt i en praksisnær pull-tænkning, der understøtter transformationsprocessen i lederne og medarbejdernes hverdag. I den agile organisation er formålet (purpose) den meningsfulde retning, der binder organisationen smidigt sammen i koordinering og commitment på kryds og tværs af søjler, siloer, faggrupper og roller som leder eller medarbejder. Det er ledelsens opgave at sætte holdet, men også slippe (noget af) kontrollen og gennem lederskab vise en retning, der muliggør handling. 

Princip 2 - Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling er et centralt pejlemærke i strategi 2025, som bl.a. med afsæt i FN’s verdensmål er skrevet ind i Aarhus Vands Code of Conduct. Næste skridt for Aarhus Vand var at understøtte lederne og medarbejderne i at arbejde med og skabe en kulturel transformation i organisationens mindset og adfærd fra et industrielt mindset og en dertilhørende adfærd (kortsigtet økonomisk vækst, effektivitet og konkurrence) til et bæredygtigt mindset og ditto adfærd (verden forstås som en økologisk, gensidig afhængig helhed, og der opereres med et vækstbegreb, hvor økonomiske bundlinjer tænkes sammen med sociale og klimatiske bundlinjer). 

Princip 3 - Digital transformation

Ledelse af digital transformation var en helt central ledelseskompetence for at lykkes med strategi 2025. Digitaliseringen har store konsekvenser for alle aspakter af kerneopgaven, og derfor er det heller ikke længere noget, der kun kan overlades til IT-afdelingen. Digital transformation er en ledelsesopgave, og ledelsen må klædes på til at kunne drive den digitale transformation og agere og præstere i en tid med nye muligheder, nye forventninger og nye udfordringer. Det kræver udvikling af et digitalt mindsetog kompetencer til at drive digital innovation. Digitalisering transformerer både kerne-forretningen og relationen til kunder og medarbejdere, og derfor foreslås det, at ledelses- og organisationsudviklingsindsatserne i Aarhus Vand klæder ledere og medarbejdere på med kompetencer og mod til aktivt at medskabe denne fremtid i stedet for at blive passive ofre for udviklingen. 

Om Aarhus Vand

Aarhus Vand er en af de mest fundamentale kilder til sundhed for mennesket, byen, naturen og havet. Behovet for rent vand er universelt – alle steder, til enhver tid. Rent vand er i dag en knap ressource, men forvalter vi det rigtigt, rummer det et uendeligt potentiale for at skabe en fremtid med trivsel og liv – globalt og lokalt.

Aarhus Vands historie startede ved brønden på Store Torv i Aarhus, hvor byens vandkilde blev forurenet af spildevand, som skabte et dødeligt koleraudbrud. Katastrofen blev anledning til stiftelsen af Aarhus Vandforsyning i 1872, som banede vejen for at fremtidssikre muligheden for det sunde liv.

Siden har Aarhus Vand formet et bæredygtigt vandkredsløb i Aarhus, der i dag inspirerer på international skala. Med kredsløbet i centrum gentænker vi måden, hvorpå potentialet i vand realiseres til gavn for klimaet og til glæde for os alle sammen.

Gennem opfindsomhed og forpligtende fællesskaber arbejder Aarhus Vand hver dag for at levere innovative løsninger, der fremtidssikrer et balanceret vandkredsløb som rammen for et sundt liv og diversitet i naturen. Aarhus Vand skaber sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for din virksomhed

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et lederudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt,

Faglig direktør og stifter

Tlf: +45 26 14 51 57

Mail: ce@lead.eu

Læs en af vores mange cases og referencer

Du kan læse mere om vores cases og referencer her, hvor vi præsenterer hvordan LEAD arbejder med ledelse- og organisationsudvikling.