Vores bøger

Vi har i LEAD skrevet eller medforfattet en række af de mest solgte og anvendte bøger om ledelse og organisationsudvikling i Danmark samt mere end 700 praksis- eller forskningsartikler.

Nedenfor kan du se et udsnit af de mest dagsordensættende bøger forfattet eller medforfattet af LEAD.

Bøger

Den Offentlige Leadership Pipeline 2 – ledelseskraft til en ny tid

Vi lever i en tid med rivende udvikling i den måde, organisationer løser deres arbejdsopgaver på. Den offentlige sektor er slet ikke en ”sikker havn”, og regeringen har da også nedsat en Ledelseskommission til at finde ud af, hvad der foregår, hvilke krav det stiller til offentlige ledere, og hvad der kan styrke offentlig ledelse i fremtiden. Den udvikling, der sker her, kalder mange for et paradigmeskift i den måde, velfærdsopgaven løses. Kært barn har som sædvanligt mange navne: Nogle kalder det et skifte fra New Public Management til Public Leadership eller Public Governance. Andre at gå fra Kommune 1.0 til Kommune 3.0, hvor borgerne ikke længere skal ses som klienter og kunder, men i stedet være medproducerende og samskabende på velfærden.

Som sædvanligt bliver det hurtigt en historie om at gå fra en virkelighed til en helt anden. Sådan ser vi det ikke. Som vi ser det, afløser det nye ikke det gamle, men lægges oven på og kombineres med det. Den Offentlige Leadership Pipeline 2 indeholder derfor de gammelkendte ledelseskompetencer fra Den Offentlige Leadership Pipeline 1 sammen med en række nye ledelseskompetencer:

• Ledelse af samskabelse
• Tværgående ledelse
• Præstationsledelse med mening
• Implementeringsledelse
• Innovationsledelse

Samtidig holder vi fast i de kendte ledelsesroller i OLP-teorien, men åbner dem langt mere op for det grænsekrydsende, fleksible samarbejde på tværs. Derfor er værdikæden i Den Offentlige Leadership Pipeline 2 udvidet, så den medtænker det politiske niveau, medarbejderne og borgerne.

Bogen udkommer i efterår 2018, men du kan allerede nu bestille dit eksemplar af bogen på kontakt@lead.eu.

Leadership Pipeline i den offentlige sektor

Gennem ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline tages læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden gives en unik indsigt i:

• Hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes, og ledere som mislykkes
• Hvilke mekanismer der får lederkarrieren til at køre af sporet – og hvilke der får karrieren til at tage fart
• Hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter.
Bogen er baseret på et treårigt dansk, praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer bredt repræsenteret af kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelsesteorier i de største private organisationer, Leadership Pipeline, og har målrettet og tilpasset den til den danske offentlige sektor.
Læs første kapitel i bogen: Kapitel 1: At lykkes som offentlig leder.

Ledelsespsykologi

De konkrete udfordringer, organisationer står over for i en stadig mere globaliseret, hyper-kompleks og mangfoldigverden, kalder på nye forståelser af ledelse.

Ambitionen med denne introduktion til ledelsespsykologi er at skabe forståelse for ledelse som et socialt fænomen i organisationer. Forfatternes bud på en tidssvarende ledelsespsykologi er optaget af ledelse som opgaver og processer, der varetages af en række forskellige personer i organisationen – med og uden formelt ledelsesansvar.

Med bogen udvikles således en særlig vinkel på ledelsespsykologi, der bygger på følgende antagelser:

• Ledelse må forstås som distribueret.
• Ledelse må forstås som situeret.
• Ledelse er en refleksiv praksis.
• Ledelse handler om empowerment.

Med dette afsæt giver bogen nuværende og kommende ledere et teoretisk fundament for udvikling af et refleksivt lederskab. I løbet af bogen kommer forfatterne omkring centrale temaer inden for ledelsespsykologien, såsom ledelse af kreativitet, ledelse af motivation, forandringsledelse, ledelsesudvikling, ledelse af trivsel og ledelse af konflikter.

Du kan læse kapitel 1: Introduktion til ledelsespsykologi her.

Magt i organisationer

Magt i organisationer er et sprængfarligt tema, men også et sløret og vanskeligt fænomen at få greb om. På den ene side er magten et organisatorisk vilkår, på den anden side et tabu. Vi kalder sjældent magten ved navn, men benævner den ofte med andre betegnelser som fx indflydelse, ansvar, medbestemmelse og kontrol. Magt opfattes som regel som noget negativt, nærmest forkasteligt. Men hvorfor forholder det sig sådan?

Denne bog viser, at magt kan iklæde sig et utal af former, og at den eksisterer, uanset om vi sætter ord på den eller ej. Forfatterne belyser, hvorfor magt ikke kun er et destruktivt fænomen, men også en konstruktiv forudsætning for et organisatorisk fællesskab.

Bogen rummer således en række bud på, hvordan vi kan forstå magten i det moderne arbejdslivs organisationer, og hvordan vi kan lede og samarbejde konstruktivt i magtens rum.

Du kan læse mere om og købe bogen her.

Action Learning Consulting

Action Learning Consulting er en konsultativ tilgang, der samtænker organisatorisk læring og resultatorienterede forandringsprojekter.

ALC (Action Learning Consulting) er en konsultativ tilgang, som forsøger at skabe organisatoriske resultater samtidig med, at de nødvendige kompetencer for at skabe resultaterne udvikles. Denne synkroniseringstænkning synliggør, om organisationens sociale styringsteknologier såvel som dens hårde styringsteknologier understøtter eller modarbejder den ønskede forandring. Nogle gange er forandringen måske bedst initieret ved at ændre en hård styringsteknologi først og så følge op med kompetenceudvikling. Alle parter gøres dermed til reelle aktører i forandringen.

Action Learning Consulting henvender sig til forandringsagenter, der oplever, at de eksisterende tilgange til udvikling og forandring enten er for ”bløde” eller for ”hårde”, enten har for ensidigt fokus på kompetenceudvikling, socialpsykologiske kvaliteter og kultur eller for snævert et fokus på struktur, systemer og økonomi. Den henvender sig primært til organisationskonsulenter, projektledere og forandringsledere, forskere og andre faggrupper, der arbejder med udvikling af arbejdspladser.

Du kan læse om samt købe bogen her.

Ledelsesbaseret coaching

Hvordan anvendes coaching i ledelsesmæssige sammenhænge? Hvordan coacher jeg som leder? Når jeg sidder i kursuslokalet og træner spørgeteknikker, går det fint, men når jeg skal bruge det hjemme i min organisation, fungerer det slet ikke.

Skal coaching kunne fungere som et ledelsesværktøj, må det tilpasses de spilleregler, der gælder for arbejdskonteksten – det er udgangspunktet for denne bog.

Forfatternes argument er, at der ikke er sket de nødvendige justeringer i coachingopfattelsen i overførslen fra idrættens og terapiens verden til den organisatoriske hverdag. I denne bog giver forfatterne indgående beskrivelser af coachingværktøjer omsat til en ledelsesmæssig kontekst, og de byder på en række praktiske anvisninger til, hvordan man tilegner sig en coachende ledelsesstil.

Ledelsesbaseret coaching henvender sig til ledere på alle niveauer, der ønsker at bringe coaching et skridt videre ind i organisationerne som en ledelsesform, der rummer stort potentiale for udvikling og læring – for både medarbejder og leder.

Lederen som teamcoach

I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til team: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef?

Du får en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach.

Du kan læse mere om samt købe bogen her.

Effektive ledergrupper

Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser. Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik (dvs. på forskellige lederniveauer) og sammenfattet den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste fyrre års forskning i ledergrupper og beslutningsteam. Resultaterne er samlet i denne bog, som bl.a. viser, at disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper kræver tre ting:

• Et skarpt blik for de resultater en ledergruppe kan og skal sikre – tilpasset det lederniveau gruppen er på.

• En intelligent ledergruppestruktur i organisationen med tydelige resultatkrav og klare formål.

• En stærk forståelse for hvordan der skabes effektive arbejdsprocesser og gode forudsætninger for ledergruppen – tilpasset topchefgrupper, mellemledergrupper eller frontlinjeledergrupper.

Læs et uddrag af bogen her.

Den Nye Syntese for offentlig værdiskabelse

Hvordan kan politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor fortsat levere samme eller bedre offentlig velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet?

I denne bog udforskes, hvorledes alle, der arbejder i den offentlige sektor, kan adressere nogle af de udfordringer, som den offentlige sektor står over for. Afsættet er et internationalt forskningsprojekt indledt af Jocelyne Bourgon i 2006 med deltagelse af over 200 topledere, politikere og forskere fra hele verden. I bogen kobles disse erfaringer til en dansk kontekst.

Et centralt budskab er, at der er brug for en ny og udvidet forståelse af offentlig forvaltning, som bygger bro mellem og udvider handlerummet for offentlige medarbejdere, ledere og politikere. Den Nye Syntese er en direkte anvendelig ramme til at finde nye måder at skabe offentlige resultater af højere værdi med lavere samlede omkostninger for samfundet.

Bogen rummer righoldige internationale såvel som danske eksempler. Læs et uddrag af bogen her.

Den professionelle proceskonsulent

Denne bog omhandlende professionel proceskonsultation er udarbejdet af Kristian Dahl og Andreas Juhl (2009).

Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling med effekt. Denne bog åbner op for proceskonsulentens værktøjskasse – og teorien bag!

Forfatterne præsenterer feltet proceskonsultation og beskriver, hvordan man professionelt kan bidrage til løsningen af organisatoriske udfordringer. Det belyses, hvordan konsulenten møder sin kunde og kommer godt i gang, når en ny konsulentopgave skal tilrettelægges.

Forfatterne viser også, hvilke teoretiske overvejelser samt anvendelige redskaber man kan gøre brug af for at skabe en kvalitetsproces. Herudover rummer bogen en fyldig beskrivelse af seks traditioner, som proceskonsulenten kan arbejde ud fra: 1) Den systemiske position, 2) Den anerkendende position, 3) Den løsningsorienterede position, 4) Den narrative position, 5) Organizational Development (OD-positionen) og 6) Den strategiske position.

Her er metoder til, hvordan man i teori og praksis kan skabe konstruktiv udvikling i en lang række forskellige situationer. Teamudvikling, strategiworkshops, konfliktløsning, sammenlægninger og fremme af arbejdsglæde er blot nogle af de mange situationer, der belyses. Bogen er rigt udstyret med cases og eksempler.

Bogen henvender sig til:

  • Konsulenten der efterspørger metoder til effektfuld organisationsudvikling
  • Lederen der har brug for redskaber til deltagerinvolverende forandringsprocesser
  • Den studerende der ønsker et teoretisk overblik og en forskningsbaseret introduktion til proceskonsultation

Du kan købe bogen her.

Talentudfordringer: Ni historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudvikling som en af danske virksomheders veje til vækst er nærmest blevet et mantra i de senere år, og talentudvikling er ofte en af de højest prioriterede HRM-opgaver. Mange vil måske ligefrem sige, at der aldrig har været så meget fokus på talenterne som i dag.

Til trods for det store fokus oplever rigtig mange virksomheder stadig store udfordringer med arbejdet med talentudvikling. For at imødekomme disse udfordringer og skabe ny viden om feltet nedsatte DEA i foråret 2009 en tænketank for talentudvikling.

Da arbejdet med talentudvikling foregår på mange forskellige niveauer og med mange forskellige formål for øje, afspejler case-samlingen i bogen stor mangfoldighed. En mangfoldighed som netop skaber et godt grundlag for en diskussion af, hvad den talentfulde talentudvikling er, og hvordan den talentfulde organisation ser ud.

S. 40_Lysende elpære

Vidensunivers

Vil du have adgang til nyeste viden inden for dit felt og forskning fra LEAD?

Gå til vidensuniversTilmeld nyhedsbrev