Den tværkommunale projektlederuddannelse

Hvorfor vælge en uddannelse i projektledelse?

Som projektleder er det essentielt at besidde både projektstyrings- og projektledelsesmæssige kompetencer for at sikre projektets succes. 

Evnen til at kommunikere klart er afgørende, samt at kunne tage beslutninger og løse problemer effektivt. Desuden skal projektlederen udvise fleksibilitet, håndtere ressourcer og tid effektivt og navigere i komplekse situationer. For at opnå resultater er det vigtigt at bygge stærke relationer, skabe samarbejde og inddrage teamet i beslutningsprocesser. En god projektleder er også visionær og engageret i kontinuerlig læring og udvikling, hvilket bidrager til projektets og organisationens vækst.

På projektlederuddannelsens præsenteres du for den bedste og mest aktuelle viden om projektledelse. Samtidigt understøttes du i, hvordan du bedst anvender teorier, metoder og værktøjer effektivt på en konkret case fra din hjemmeorganisation. Du bliver undervist af erfarne projektledere, der ikke blot er velbevandret i teorien, men også fra praksis. 

 

Tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag

Uddannelsen tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis.

Undervejs i uddannelsen arbejder du aktivt med en konkret case fra din egen praksis. Dermed sikrer vi et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt i dine daglige opgaver.

Efter endt uddannelse modtager du et uddannelsesbevis.

Tag uddannelsen med eller uden eksamen

Som deltager på projektlederuddannelsen har du mulighed for at tage uddannelsen med eller uden eksamen (tilkøb). Eksamen afholdes i samarbejde med VIA University College og giver dig papir på, at du har gennemført et projektledermodul svarende til 5 ETCS points, der er på niveau med Diplom for ledelse (DIL). Hvis du vælger at gå til eksamen vil der være et ekstra pensum og du skal derfor påregne tid til dette før eksamen.

Optagelseskrav

For at kunne tage eksamen på diplom-niveau er det et krav at du som minimum har en kort videregående uddannelse. Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Lever du ikke op til ovenstående krav, men har andre og tilsvarende forudsætninger så kan du søge eksamen på baggrund af en realkompetencevurdering.

 

Uddannelsens formål:

 • At klæde deltageren på til at lede og styre et projekt, hvor projektplanen ikke skrider fx. på grund af ineffektive processer eller konflikter i teamsamarbejdet. 
 • At træne og overføre projektfaglig viden til et konkret projekt, deltageren sidder med, så projektlederen støttes direkte i sit daglige arbejde. 
 • Mulighed for at få papir på, at deltagerens projektledelseskompetencer svarer til niveauet på Diplom for ledelse (DIL), herunder 5 ETCS-points.

Deltagerens udbytte:

 • Deltageren bliver klædt på til pragmatisk, effektivt og reflekteret at kunne lede og styre et projekt og samarbejde med forskellige typer af interessenter.
 • Deltageren udvikler sine ledelseskompetencer og får indsigt i forskellige ledelsesstile/-præferencer.
 • Deltageren får viden om og træning i, hvordan man når projektets formål og gevinster gennem implementering af leverancer i samarbejde med driftsorganisationen.
 • Deltageren får konkret sparring på overførslen af uddannelsens viden til netop sin kommunale praksis.
 

Organisationens udbytte:

 • Organisationen opnår bedre projektresultater og øget projektgennemførsel.
 • Organisationen opnår kvalificeret opgaveløsning på et konkret projekt, som deltageren arbejder aktivt med i undervisningen og får sparring på fra underviser og deltagende projektledere på tværs af kommuner. 
 • Organisationen får indblik i de bedste projektledererfaringer på tværs af seks kommuner, som I kan arbejde med afsæt i. 
 

Målgruppe for forløbet

Målgruppen for projektlederuddannelsen er nye og erfarne projektledere, der ikke tidligere har taget en projektlederuddannelse – eller som ønsker at få et uddannelsesbevis på sine kompetencer. Mulige deltagere kan fx. være ansat som projektleder, udviklingskonsulent, specialkonsulent, chefkonsulent, HR-konsulent, leder, mellemleder, teamleder, kommunikationsmedarbejder m. fl. Vær dog opmærksom på at, hvis du allerede har en lederuddannelse, så kan der være nogle overlap i indholdet på projektlederuddannelsen.

Uddannelsen kræver, at du som deltager kan tage et projekt med, da dette vil være træningsbane undervejs. Et projekt defineres her som en midlertidig aktivitet, der er oprettet med det formål at opnå specifikke mål og levere bestemte resultater indenfor en fastlagt tids- og økonomiramme. 

Varighed og form

Projektlederuddannelsen består af syv hele undervisningsdage fordelt på fire moduler. Hertil afholdes tre hverdagsimplementeringsmøder á to timer, hvor deltagerne i mindre grupper får sparring på konkrete projektlederudfordringer fra egen hverdag. 

Mellem hvert modul gennemfører hver deltager et læringssprint i egen dagligdag, hvor de arbejder aktivt med at overføre forløbets viden til sin egen praksis. Disse følges op med en valgfri buddy-aktivitet fx. sparring, projektlederspejl eller lign. Tre gange i forløbet indtænkes sparring og involvering fra enten linjeleder eller projektejer, der kan afholdes i forbindelse med normal mødekadence. 

Der skal estimeres 1-2 timers forberedelse pr. dag fordelt på læringsvideoer og evt. artikler. 

Projektlederuddannelsen strækker sig over fem måneder. 

Program for projektlederuddannelsen

MODUL 1

 • Projekter som en midlertidig organisation
  • Projekter som en midlertidig organisation i en linjeorganiseret organisation med fokus på drift.
  • Projekttrekanten – projektlederens vigtigste styringsværktøj. 
 • Nedbryd projektet og få styr på mål og midler
  • Målhierarki og gevinstkort. To veje til at få styr på formål, mål, midler og forandring. 
 • Interessentanalyse og risikohåndtering
  • Forstå projektets interessenter og din driftsorganisation.
  • Risikoanalyse.
 • Planlægning og styring
  • Milepælsplanlægning.
 •  

MODUL 2

 • Teamledelse og effektive teams
 • Psykologisk tryghed
  • Hvordan fremmes den psykologiske sikkerhed i et team for at fremme deltagernes bidrag til projektet?
 • Det personlige lederskab
  • Egne præferencer og faldgruber.
 • Konflikthåndtering

MODUL 3

 • Agile tilgange til projekter
  • Metoder og principper fra agile projektmodeller og ‘half double’.
 • Servicedesign i projekter
 • Gevinstdrevne projekter
 • Effektive møder og seminarer
  • Introduktion til de vigtigste værktøjer til at drive effektive møder og workshops.

MODUL 4

 • Implementering og overgang til drift
  • Implementeringsstilladset – sådan kommer du rundt om de vigtigste spørgsmål, når I planlægger implementering.
  • Inddragelse af interessenter, styregruppe og brugere.
  • Overdragelse til driftsorganisationen.
 • Afslut projektet og sikr læring
  • Evaluering med henblik på læring.

Hvad er et projekt?

 

Projekter i en kommunal kontekst kan variere i størrelse og kompleksitet. De kan omfatte alt fra mindre initiativer med lokale virkninger til større projekter med betydelig indflydelse på hele kommunen. Den nøjagtige definition af et projekt kan variere fra kommune til kommune afhængigt af deres egne retningslinjer og praksis inden for projektledelse.
Teoretisk set kan noget defineres som et projekt, når det opfylder visse kriterier. Et projekt i en kommune er typisk en midlertidig aktivitet, der er oprettet med det formål at opnå specifikke mål og levere bestemte resultater inden for en fastlagt tidsramme.


Et projekt i kommunen kendetegnes ofte ved følgende elementer:
 1. Specifikke mål: Projektet har klart definerede mål, der beskriver, hvad der skal opnås. Disse mål kan være rettet mod at forbedre kommunens service, implementere nye politikker, modernisere infrastrukturen, eller løse en bestemt udfordring eller problemstilling.
 2. Tidsbegrænsning: Projekter i kommunen er midlertidige i naturen og har en fastlagt start- og slutdato. Der er en klar erkendelse af, at projektet har en begrænset varighed og et klart defineret afslutningspunkt.
 3. Unikke aktiviteter: Projekter involverer ofte unikke aktiviteter, der adskiller sig fra den daglige drift. Disse aktiviteter er målrettede og strukturerede for at opnå de ønskede resultater inden for projektets rammer.
 4. Ressourceallokering: Projekter kræver ofte specifikke ressourcer såsom personale, økonomi, tid og materielle ressourcer. Disse ressourcer skal allokeres og administreres effektivt for at understøtte projektets gennemførelse.
 5. Interessenter og samarbejde: Projekter i kommunen involverer typisk forskellige interessenter, herunder politikere, borgere, ansatte og eksterne samarbejdspartnere. Samarbejde og kommunikation med interessenter er vigtigt for at sikre opbakning, samarbejde og succesfuld implementering af projektet.
 

 

Tilmelding til projektlederuddannelsen

Der gennemføres ca. 1-2 hold af projektlederuddannelsen årligt. 

Hertil gennemføres ca. 1-3 eksaminer årligt á minimum 12 deltagere. Din eksamen kan derfor godt afholdes i forlængelse af det efterfølgende hold såfremt der er for få eksamenstilmeldinger fra dit hold.

Kommende uddannelse

Du kan nu tilmelde dig det kommende hold, som har opstart d. 12. august 2024. Tilmeldingsfristen er den 19. maj 2024 kl. 8.00.

Undervisningsdatoer:

 • Modul 1: 12. og 13. august 2024
 • Modul 2: 12. og 13. september 2024
 • Modul 3: 8. og 9. oktober 2024
 • Modul 4: 5. november 2024

Alle undervisningsdage afholdes kl. 8.30-15.30 og er inklusiv forplejning. Uddannelsen afholdes hos Videnscenter C4, Krakasvej 17, Hillerød.

Hverdagsimplementeringsdatoer:

 1. hverdagsimplementeringsmøde: 26. august 2024
 2. hverdagsimplementeringsmøde: 24. september 2024
 3. hverdagsimplementeringsmøde: 23. oktober 2024

Alle hverdagsimplementeringsdage afholdes kl. 8.00-13.00 og er inklusiv kaffe og the.

På hverdagsimplementeringsdagene skal de enkelte grupper kun afsætte 2 timer i tidsrummet 08.00-13.00 til sparring med underviserne gruppevis.

Dagene afholdes hos Videnscenter C4, Krakasvej 17, Hillerød.

Eksamen- og vejledningsdatoer:

 • Deadline for aflevering af synopsis til eksamensvejledning:  24. november 2024
 • Online eksamensvejledning: 9. eller 10. december 2024
 • Afleveringsfrist for eksamensopgave: 22. december 2024
 • Eksamen: 13. eller 14. januar 2025

Tilmelding til eksamen er bindende fra den dag, hvor du får endeligt tildelt en plads på uddannelsen. Her modtager du et link til eksamenstilmelding hos VIA University College. LEAD stiller bøger til rådighed, hvor der er muligt som deltager at låne disse indtil 4. modul. 

Igangværende uddannelser (lukket for tilmelding)

Datoer på vores igangværende uddannelser for efterår 2023 

Undervisningsdatoer:
 • Modul 1: 11. og 12. oktober 2023
 • Modul 2: 15. og 16. november 2023
 • Modul 3: 18. og 19. december 2023
 • Modul 4: 11. januar 2024
 • Dato for online eksamensvejledning: 5. februar 2024
 • Ny eksamensdato: 19. marts 2024 (Tilmelding er først bindende efter modul 2)
 • (Oprindelig eksamensdato: 27. februar 2024)

 
Hverdagsimplementeringsdatoer:

 • 1. hverdagsimplementeringsmøde: 26. oktober 2023
 • 2. hverdagsimplementeringsmøde: 4. december 2023
 • 3. hverdagsimplementeringsmøde: 4. januar 2023
 


Datoer på vores igangværende uddannelser for forår 2024 

Undervisningsdatoer:

 • Modul 1: 8. og 9. februar 2024
 • Modul 2: 6. og 7. marts 2024
 • Modul 3: 9. og 10. april 2024
 • Modul 4: 7. maj 2024


Hverdagsimplementeringsdatoer:

 1. hverdagsimplementeringsmøde: 26. februar 2024
 2. hverdagsimplementeringsmøde: 21. marts 2024
 3. hverdagsimplementeringsmøde: 23. april 2024


Eksamen- og vejledningsdatoer

 • Deadline for aflevering af synopsis til eksamensvejledning: 19. maj 2024
 • Online eksamensvejledning: 27. eller 28. maj 2024
 • Afleveringsfrist for eksamensopgave: 9. juni 2024
 • Eksamen: 19. eller 20. juni 2024


Tilmelding til eksamen er bindende fra den dag, hvor du får endeligt tildelt en plads på uddannelsen. Her modtager du et link til eksamenstilmelding hos VIA University College.

 

Tilmeldingsprocedure

Vi fylder holdende op efter en fordelingsnøgle, der sikrer et lige antal pladser til alle seks kommuner. Tilmeldinger for hver kommune sker efter først-til-mølle-princippet. Senest tre uger inden kursusstart vil du modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet, men tilmeldingen er bindende. Tilmelding til eksamen er først bindende når du har fået en endelig bekræftelse på at du er optaget på holdet. 

Din arbejdsplads hæfter derfor for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager, hvis du bliver forhindret i at deltage. Dog skal der betales et nyt eksamensgebyr til VIA University College.

En tilmelding er kun gældende, hvis samtlige felter i tilmeldingsblanketten er udfyldt. 

Pris for uddannelsen

Projektlederuddannelsen koster 13.090 kr. ekskl. eksamen.

ECTS-givende eksamen (5 ECTS point) koster 2.700 kr inkl. online vejledning.

Finansiel støtte

Du kan søge støtte til dækning af en del af uddannelsen gennem Den Kommunale Kompetencefond under forudsætning af, at du er omfattet af denne og vælger at tage uddannelsen inkl. eksamen. Kontakt din lokale HR-afdeling, hvis du vil vide mere om processen.

Vi skal gøre opmærksom på, at Akademikere ikke kræver eksamen, for at kunne modtage støtte fra Den Kommunale Komptencefond. 

Udfyld venligst alle nedenstående felter ved tilmelding

Kontakt

Uddannelsesansvarlig

Nynne Nørgaard Jensen
nnj@lead.eu
+45 28353963