Den tværkommunale projektdeltageruddannelse

Hvorfor vælge en uddannelse i projektdeltagelse?

Projekter kræver ikke kun dygtige projektledere, men også kompetente projektdeltagere. Som en aktiv deltager i en projektgruppe, bidrager du uundgåeligt til projektets succes – muligvis endnu mere end du er klar over.

For at optimere dit bidrag som projektdeltager vil uddannelsen give dig et overblik samt indsigt i projektlederhåndværket. Uddannelsen giver dig en praktisk forståelse for, hvad der gør projekter succesfulde. Dette giver dig et solidt fundament til at forstå din rolle og dit ansvar som projektdeltager.

Denne 2-dages uddannelse er designet til at give dig en dybere forståelse og indsigt i projektarbejdsformen, med særligt fokus på kommunikationsaspektet. Målet er at gøre dig til en værdsat medarbejder i projektteamet og dermed også en mere proaktiv sparringspartner og støtte for projektlederen.

Ved at deltage i uddannelsen øger du dine muligheder for at kunne bidrage konstruktivt til din projektleder i planlægnings- og udførelsesfasen samt sikrer, at I opnår de ønskede resultater på lang sigt.

Tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag

Uddannelsen tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis.

Undervejs i uddannelsen arbejder du aktivt med en konkrete cases fra din egen praksis. Dermed sikrer vi et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt i dine daglige opgaver.

Efter endt uddannelse modtager du et uddannelsesbevis.

Uddannelsens formål:

 • At give deltageren et indblik i grundlæggende viden og værktøjer, der skaber succes i projekter, så du undgår ineffektive processer, hvor projektplanen skrider eller at du er uklar omkring din rolle og dit ansvar i projektet.
 • At træne og overføre projektfaglig viden til deltagerens daglige praksis, så der skabes endnu mere værdi i rollen som projektdeltager.
 • At give deltageren et sprog til at lede opad i projekter, så der stilles de rigtige spørgsmål tidligt.

Deltagerens udbytte:

 • Deltagere får  sin forståelse for projekthåndværket og prøver kræfter med værktøjer som interessentanalyse, milepælsplan og risikoanalyse 
 • Deltageren præsenteres for projekters organisering af roller og ansvar samt reflekterer over, hvordan de selv bidrager og skaber værdi i projektet.
 • Deltageren får viden om og træning i, hvordan de sætter tydelige mål, herunder formål, succeskriterier og leverancer.
 • Deltageren bliver klædt på med og træner værktøjer, der kan bruges og skaleres i sit eget projektarbejde.
 • Deltageren får kvalificeret sparring på cases fra egen praksis.
 

Organisationens udbytte:

 • Organisationen opnår bedre projektresultater og øget projektgennemførsel i deltagerens afdeling.
 • Organisationen undgår, at projektlederen bliver flaskehals, fordi projektdeltageren forstår projektets rammer og egen rolle og ansvar heri.
 • Organisationens medarbejder kan træffe bedre og mere helhedsorienterede beslutninger i sit projektarbejde.
 

Målgruppe for forløbet

Målgruppen for projektdeltageruddannelsen er dem, der deltager i projekter – men som ikke leder dem. Mulige deltagere kan fx være projektmedarbejder, projektassistent, projektkoordinator, projektadministrator, projektsekretær, kommunikationskonsulent, HR-konsulent, specialkonsulent, udviklingskonsulent m.fl.

Det er den fordel, hvis du kan tage et projekt med, som kan være din træningsbane under og efter endt uddannelse. Dette er dog ikke et krav. Et projekt defineres som en midlertidig aktivitet, der er oprettet med det formål at opnå specifikke mål og levere bestemte resultater inden for en fastlagt tids- og økonomiramme

Varighed og form

Projektdeltageruddannelsen består af to sammenhængende undervisningsdage. Undervisningen består af en kombination af korte præsentationer af teori og nyeste viden om projektledelse koblet med projektmedarbejdernes egne erfaringer og arbejde fra praksis. Vi tror på, at projektdeltagelse er et håndværk, der skal indlæres. Derfor har uddannelsen fokus på at træne værktøjerne på en case og understøtte deltagerne i, hvordan de overføres til egen organisation og hverdag. 

Deltagerne arbejder i hverdagsimplementeringsgrupper på tværs af kommuner, så der sikres et bredt netværk og erfaringsudveksling på tværs af de nordsjællandske kommuner. 

På anden undervisningsdag identificerer deltagerne 1-2 prøvehandlinger, som de vil arbejde aktivt med efter uddannelsen i et læringssprint. Prøvehandlinger er konkrete løsninger på de udfordringer, som deltageren skal lykkes med at løse i sin dagligdag. Læringssprintet hjælper derved deltageren videre i sin udvikling som projektdeltager. 

Der sættes tid af til, at deltagerne kan aftale et opfølgende møde – enten fysisk eller digitalt – med sin hverdagsimplementeringsgruppe. Her kan deltagerne efter endt uddannelse få sparring på løsning af sine prøvehandlinger.

Vi anbefaler, at der hertil afholdes to dialoger med nærmeste linjeleder – et møde før uddannelses start og et møde ca. to måneder efter endt undervisning. Formålet med disse er at sikre, at deltageren får det rette ud af uddannelsen og at denne læring kommer på spil i hjemmeorganisationen efter endt uddannelse. 

Der skal estimeres 1 times forberedelse pr. dag til at se læringsvideoer.

Program for projetdeltageruddannelsen

DAG 1

 • Projekter som en midlertidig organisation
  • Projekttrekanten.
 • Nedbryd projektet og få styr på mål og midler
  • Målhierarki – formål, succeskriterier og leverancer. 

DAG 2

 • Interessentanalyse og risikohåndtering
  • Forstå projektets interessenter, deres involvering og interesser. 
  • Risikoanalyse og -håndtering.
 • Milepælsplan
  • Introduktion til og opgaveløsning i milepælsplanlægning.
 • Handlingsplan
  • Identificering af prøvehandlinger til læringssprint.
  • Planlægning af det videre arbejde i hjemmeorganisationen.

Hvad er et projekt?

Projekter i en kommunal kontekst kan variere i størrelse og kompleksitet. De kan omfatte alt fra mindre initiativer med lokale virkninger til større projekter med betydelig indflydelse på hele kommunen. Den nøjagtige definition af et projekt kan variere fra kommune til kommune afhængigt af deres egne retningslinjer og praksis inden for projektledelse.
Teoretisk set kan noget defineres som et projekt, når det opfylder visse kriterier. Et projekt i en kommune er typisk en midlertidig aktivitet, der er oprettet med det formål at opnå specifikke mål og levere bestemte resultater inden for en fastlagt tidsramme.


Et projekt i kommunen kendetegnes ofte ved følgende elementer:
 1. Specifikke mål: Projektet har klart definerede mål, der beskriver, hvad der skal opnås. Disse mål kan være rettet mod at forbedre kommunens service, implementere nye politikker, modernisere infrastrukturen, eller løse en bestemt udfordring eller problemstilling.
 2. Tidsbegrænsning: Projekter i kommunen er midlertidige i naturen og har en fastlagt start- og slutdato. Der er en klar erkendelse af, at projektet har en begrænset varighed og et klart defineret afslutningspunkt.
 3. Unikke aktiviteter: Projekter involverer ofte unikke aktiviteter, der adskiller sig fra den daglige drift. Disse aktiviteter er målrettede og strukturerede for at opnå de ønskede resultater inden for projektets rammer.
 4. Ressourceallokering: Projekter kræver ofte specifikke ressourcer såsom personale, økonomi, tid og materielle ressourcer. Disse ressourcer skal allokeres og administreres effektivt for at understøtte projektets gennemførelse.
 5. Interessenter og samarbejde: Projekter i kommunen involverer typisk forskellige interessenter, herunder politikere, borgere, ansatte og eksterne samarbejdspartnere. Samarbejde og kommunikation med interessenter er vigtigt for at sikre opbakning, samarbejde og succesfuld implementering af projektet.
 

Tilmelding til projektdeltageruddannelsen

Der gennemføres ca. 1-2 hold af projektdeltageruddannelsen årligt. 

Kommende uddannelse

Du kan nu tilmelde dig det kommende hold. Tilmeldingsfristen er d. 20. august 2024 kl. 23.59. Tilmelding skal ske efter aftale med egen leder. 

Uddannelsens datoer:

 • Dag 1: 1. oktober 2024
 • Dag 2: 2. oktober 2024

Alle undervisningsdage afholdes kl. 8.30-15.30 og er inklusiv forplejning. Uddannelsen afholdes hos Videnscenter C4, Krakasvej 17, Hillerød

Tilmeldingsprocedure

Vi fylder holdende op efter en fordelingsnøgle, der sikrer et lige antal pladser til alle seks kommuner. Tilmeldinger for hver kommune sker efter først-til-mølle-princippet. Senest tre uger inden kursusstart vil du modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet, men tilmeldingen er bindende.  

Din arbejdsplads hæfter derfor for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager, hvis du bliver forhindret i at deltage. 

En tilmelding er kun gældende, hvis samtlige felter i tilmeldingsblanketten er udfyldt. 

Pris for uddannelsen

Projektdeltageruddannelsen koster 4.020 kr.

Udfyld venligst alle nedenstående felter ved tilmelding

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, er du mere end velkommen til at kontakte vores uddannelsesansvarlige Mette Tange Vestergård.

Udfyld nedenstående formular, og hun vil kontakte dig hurtigst muligt.  

Mette Tange Vestergård
Chefkonsulent

Cand.scient.pol.
 

E-mail: mtv@lead.eu
Tlf: 51 72 43 58