fbpx

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

– skab bæredygtige resultater gennem bevidst ledelse

Står jeres psykiske arbejdsmiljø i vejen for jer?

Har du udfordringer med det psykisk arbejdsmiljø, som står i vejen for trivsel, performance og realisering af jeres strategiske ambition?

Vi rådgiver og inspirerer med afsæt i forskningsbaseret viden og solid praktisk erfaring. Vi skræddersyr vores indsatser med afsæt i en analyse af jeres unikke udfordringer og behov.

Psykisk arbejdsmiljø dækker over en række faktorer på arbejdspladsen, som enten kan bidrage positivt eller negativt til menneskers trivsel og performance.

Hvordan kan LEAD hjælpe jer ift. ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel?

I LEAD er vi eksperter i ledelse og organisationsudvikling, der skaber trivsel og bæredygtige resultater. Vi tilbyder erhvervspsykologiske ydelser indenfor analyse og håndtering af stress, konflikter og andre arbejdsmiljøudfordringer. Derudover hjælper vi jer med udvikling af bæredygtig ledelse og arbejdskulturer, der skaber trivsel og performance. Det gør vi ved hjælp af følgende ydelser:

Individuel sparring og coaching

Til ledere med fokus på håndtering og forebyggelse af egen trivsel, stress, motivation og work-life balance, samt personlig udvikling i relation til eksistentielle og dybdepsykologiske emner såsom:

 • Meningsfuldhed
 • Værdier
 • Drivkræfter
 • Personlige skyggesider
 • Relationsmønstre

Lederudvikling og uddannelse

Kompetenceudviklingsforløb der klæder ledere på med viden og handlekompetence til at forebygge og håndtere udfordringer i relation til psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Vi tilbyder vores egen uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel.
Læs mere her

I samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikringsforbundet udbyder vi  en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.
Læs mere her

Ligeledes for statslige ledere med personaleansvar udbyder vi kurset “Den frivillige lederudddannelse i psykisk arbejdsmiljø
Læs mere her

Teamudvikling

Skræddersyede udviklingsforløb til lederteams og specialistteams med fokus på ledelse, trivsel, samarbejde og performance.

Afsættet kan være håndtering af aktuelle konflikter, mobning, stress, samarbejdsvanskeligheder eller et mere forebyggende fokus på udvikling af psykologisk tryghed, high-performing teams med feedback og lærende teamkultur.

Analyser 

Skræddersyede analyser af organisering, kultur og ledelse. Typisk med afsæt i udfordringer som f.eks. stress, mistrivsel, mobning, konflikter, sexisme, samarbejdsvanskeligheder eller krænkende og grænseoverskridende adfærd. Vores ledelse- og organisationsudviklingsforløb starter altid med en analysefase.

Organisations- og kulturudvikling

Udviklingsforløbene tager afsæt i de skræddersyede analyser og tillader således organisatoriske, højaktuelle udviklingsforløb med fokus på læringskultur, psykologisk tryghed, resiliens, growth mindset, feedback og bæredygtig ledelse.

HR-produkter

Vi tilbyder hjælp og rådgivning til udvikling af HR-produkter som f.eks. ledelsesgrundlag, trivselspolitikker, sygefraværspolitikker, vejledninger, retningslinjer, TR og AMR-roller og samtalekoncepter såsom MUS mm. Vi tager afsæt i forskning og practice skabeloner, og tilpasser produkterne til jeres behov, kultur og sprogtone.

Hvad siger forskningen om organisationskultur og psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed er troen på, at man ikke bliver straffet eller ydmyget, hvis man tager ordet, kommer med nye idéer, stiller spørgsmål, laver fejltagelser (Amy Edmondson, 2019).

Forskning viser, at en organisationskultur, der skaber grobund for psykologisk tryghed, påvirker en række nøglefaktorer i arbejdslivet: Trivsel, motivation, videndeling, læring, kreativitet og innovation.

… Men også at en psykologisk tryg kultur ikke kommer ikke af sig selv. Det skal ledes, og det skal gennemsyre hele organisationen.

Beskyttende faktorer

Indflydelse – har jeg mulighed for at påvirke vigtige beslutninger og forhold omkring mit arbejde?

Mening – oplever jeg arbejdet er meningsfuldt, og at jeg kan gøre en forskel?

Forudsigelighed – er der en vis forudsigelighed i mit arbejde, og jeg føler mig velinformeret?

Social støtte – har jeg gode relationer til kollegaer og nærmeste leder, hvor vi interesserer os for hinanden og bakker hinanden op?

Belønning – får jeg anerkendelse og feedback på mit arbejde, og finder andre min indsats værdifuld?

Krav – balancerer kravene til mig fornuftigt mellem det nemmere og det udfordrende.

Risikofaktorer

Høje følelsesmæssige krav – oplever jeg et højt følelsesmæssigt pres i mit arbejde?

Uretfærdighed – har jeg en oplevelse af uretfærdighed over, hvem der belønnes og anerkendes?

Stort arbejdspres – kan jeg ofte ikke nå mine arbejdsopgaver indenfor den afsatte tidsramme?

Uklare roller og modstridende krav – er det uklart, hvad der er min rolle og forventninger til mig?

Negative handlinger – oplever jeg episoder med mobning eller andre former for krænkende og grænseoverskridende adfærd?

Lav ledelseskvalitet – oplever jeg mangel på tydelig retningssættende og balanceret ledelse, der skaber psykologisk tryghed?

Fakta

Psykisk belastende arbejdsmiljøer i Danmark koster ca. 3,4 mia. i tabt produktivitet, 670.000 dage med kortvarigt sygefravær, 350.000 dage med langvarigt sygefravær og 170 førtidspensioner pr. år. Psykisk belastende arbejdsmiljøer er derfor en meget stor samfundsmæssig udfordring. (Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2016)

Et meningsfuldt arbejde i et sundt psykisk arbejdsmiljø, er i stigende grad blevet et konkurrenceparameter i kampen om at tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft. Især blandt højtuddannede unge ses en tendens til at fravælge prestigefyldte og højt betalte jobs, hvis ikke arbejdspladsen kan levere meningsfulde arbejdsopgaver og et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø.

Workshops og oplæg

Vi tilbyder en bred vifte af workshops og oplæg, som kan anvendes som inspirerende, motiverende, igangsættende og kompetenceudviklende oplæg og workshops på jeres lederkonferencer og interne temadage i organisationer, afdelinger og teams.

Ressourcer på alle fire niveauer i IGLO er relateret til medarbejdernes trivsel og performance.

Forskningsbaseret og pragmatisk

LEADs arbejde er forskningsbaseret og pragmatisk tilpasset jeres behov.

Vi designer indsatser med afsæt i dit problem og med blik for den systemiske sammenhæng og kompleksiteten i de udfordringer, som er fokus for indsatsen.

Eksempel: En konflikt om oplevet chikane og grænseoverskridende adfærd mellem to ledere handler ofte om mere end blot relationen mellem de to personer. Det er altid relevant at afdække, om det også handler om strukturelle uklarheder i roller og opgaver eller om en kultur, der stiltiende accepterer grænseoverskridende adfærd. Derfor har vi altid blik for dynamikken mellem niveauerne – individ – gruppe – ledelse – organisation – uanset det aktuelle fokus for intervention.

Udvikling på alle organisatoriske niveauer

Individ

 • At man er opmærksom på egne stress-symptomer.
 • At man bliver bevidst om, hvilke særlige situationer, relationer eller opgaver, der (typisk) belaster én.
 • At man rækker ud og søger hjælp hos f.eks. nærmeste leder eller kolleger, når man mistrives arbejdsmæssigt såvel som privat, så arbejdspladsen kan hjælpe, hvor det er muligt (f.eks. med aflastning i perioder).

Organisation

 • At man er opmærksom på hinanden – tager fat i hinanden ved bekymring.
 • At man tager kontakt til nærmeste leder, AMR, HR eller andre ved vedvarende bekymring.
 • At man som en del af gruppen er med til at hjælpe hinanden.
 • At man deltager aktivt i det sociale og kollegiale fællesskab – alle er en del af et godt arbejdsmiljø.
 • At man styrker psykologisk sikkerhed i gruppen (modsat nulfejls-kultur).

Gruppe

 • At man holder øje med tegn på mistrivsel og dårlig stemning hos medarbejdere og i gruppen.
 • At man følger op på medarbejdere, der har særligt store arbejdsbyrder, har en atypisk adfærd (f.eks.: er særligt isolerede/højrøstede/triste/hektiske), gennemgår personlige/familiære kriser mv.
 • At man taler åbent om trivsel/mistrivsel (herunder stress) i 1:1 og på team/afdelingsmøder.
 • At man kender til mulighederne for hjælp fra organisationen.
 • At man i ledergruppen får fælles sprog og metoder til at forebygge og håndtere stress.

Ledelse

 • At udvikle strategiske indsatser i stedet for ”tilfældig” behandling.
 • At have organisatorisk åbenhed over for og dialog om arbejdsrelateret belastning.
 • At skabe procedurer, der sikrer et omsorgsfuldt individuelt tilpasset forløb til den enkelte stressramte.
 • At sikre stabile processer i fbm. APV.
 • At sikre strukturer for HR og samarbejdsorganisationens samarbejde.
 • At understøtte det faglige og sociale fællesskab.
 • At sikre at der er viden om stress og stressforebyggelse i organisationen.

Et typisk skræddersyet forløb – udvikling af kultur, samarbejde og trivsel

Sådan arbejder vi med psykisk arbejdsmiljø

I vores tilgang til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø sikrer vi, at I får et nuanceret billede af jeres problemstilling.

Vi tror på, at en god analyse er grundlaget for en effektiv håndtering, som skaber langsigtede bæredygtige løsninger.

Et typisk udviklingsforløb består af følgende elementer:

 • Design: Vi arbejder tæt sammen om at forstå jeres behov og problemstilling, og designer på den baggrund den bedste løsningsmulighed.
 • Analyse: Afhængig af opgaven bruger vi standardiserede analyseredskaber til afdækning af psykisk arbejdsmiljø og trivsel (f.eks. en standardiseret spørgeramme for måling af psykologisk tryghed), eller skræddersyer relevante spørgsmål og analyseværktøjer.
 • Feedback: Vi betragter altid præsentationen af resultater, som en interventionsproces, hvor der gennem feedback skabes et refleksionsrum for relevante aktører i organisationen.
 • Workshop: Et udviklingsforløb består typisk af en række workshops understøttet af mellemliggende forankringsaktiviteter.
 • Forankring: Mellem workshops arbejdes der med forskellige typer forankringsaktiviteter i egen organisation, det kan f.eks. være fælles aktionslæringsprojekter eller hjemmeopgaver i egen aktion, der bidrager til at omsætte og forankre viden, indsigter og aftaler om ændret handling fra workshops til hverdagspraksis.

Lokalt udbudt uddanelse: Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel

På dette 3-dages forløb bliver I som organisation, ledere, tillidsrepræsentanter eller andre som arbejder med trivsel og psykisk arbejdsmiljø, klædt på med den nyeste viden og de vigtigste redskaber til at styrke trivsel og performance i jeres organisation. Uddannelsen er tæt koblet til jeres hverdag og de konkrete udfordringer I ønsker at rykke på. I lærer at arbejde strategisk og forebyggende med psykisk arbejdsmiljø, ligesom I får trænet hands-on værktøjer til at håndtere svære situationer. Endelig bliver I skarpe på jeres forskellige roller og ansvar i ledelsen af jeres psykiske arbejdsmiljø.

Med en uddannelse i stressforebyggende ledelse og ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel, bliver du klædt på med de vigtigste ledelsesgreb til at forebygge stress, reducere sygefraværet, øge trivslen og optimere performance i din organisation.

Med udgangspunkt i den nyeste viden og forskning på feltet, lærer du at skabe rammerne for et bæredygtigt arbejdsmiljø, der skaber trivsel og vækst for den enkelte medarbejder og for organisationen. Du lærer også, hvordan du strategisk forebygger stress og udvikler trivsel og performance gennem stærke læringsmiljøer.

Vi er blandt andet faste samarbejdspartnere med KL, Staten og Finansforbundet omkring deres udbud af lignende uddannelsesforløb. 

Tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag

Uddannelsen tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis.

I løbet af uddannelsen arbejder vi med jeres egne indsatser i en tæt kobling til jeres daglige ledelsespraksis, som I løbende vil få feedback på. Vi sikrer hermed en målbar effekt og konkrete værdiskabende adfærdsændringer i jeres hverdag.

Konsulentteamet som arbejder med ledelse af psykisk arbejdsmiljø

Claus Elmholdt

Faglig direktør | Stifter | Læs mere her

Mickey Klysner Riis

Ledelseskonsulent | Læs mere her

Katrine Bastian

Chefkonsulent | Læs mere her

Johanne Grant

Chefkonsulent | Læs mere her

Kim Martin Nielsen

Partner | Læs mere her

Maja Nyboe Bjerrehuus

Chefkonsulent | Læs mere her

Er der noget, du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op med personlig vejledning

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu