fbpx

Udvikling og implementering af ledelses- og medarbejdergrundlag

Posted on Comments Off on Udvikling og implementering af ledelses- og medarbejdergrundlag

Udvikling og implementering af ledelses- og medarbejdergrundlag

Vi er specialister i udvikling og implementering af ledelses- og medarbejdergrundlag med erfaring fra mere end 50 private og offentlige organisationer såsom Region Hovedstaden, Dansk Politi, Skat, Haldor Topsøe, Holbæk Kommune og Københavns Kommune.

Vi udvikler altid et skræddersyet ledelses- og medarbejdergrundlag til den enkelte organisation rettet mod de strategiske mål såvel som (ledelses-)kerneopgaven. Dette sikrer et ledelsesgrundlag, der understøtter de væsentligste strategiske udfordringer som eksempelvis effektiviseringer, præstationskultur, innovation og co-creation/samskabelse.

Vi anvender forskellige ledelsesteorier og -grundforståelser i arbejdet med at udfolde det konkrete ledelsesgrundlag.

Ofte danner Leadership Pipeline-teorien rammen for arbejdet, som hermed sikrer, at alle ledelseslagene får et fælles sprog for og en fælles forståelse af, hvad de hver især og sammen skal lykkes med, og hvad det kræver af hvert ledelsesniveau. Arbejdet med Region Hovedstaden, Dansk Politi, Vejdirektoratet, Skat, Haldor Topsøe, Skanderborg Kommune og Københavns Kommune er alle eksempler på denne tilgang.

Paradoks- og dilemmateori (eks. Competing Values Framework) anvendes også som rammen for udviklingen af ledelsesgrundlaget, som det har været tilfældet i Holbæk Kommune, Herning Kommune og Billund Kommune.

I offentlige organisationer arbejdes der ofte med den politiske lederrolle, byrådet og forskellige udvalg samt medborgerskabsrollen.

En succesfuld udvikling og implementering af ledelses- og medarbejdergrundlaget sikres ved at:

  • Skabe en intelligent og omfattende inddragelse der muliggør udviklingen af et nyt ledelsesgrundlag med skræddersyede lederprofiler. Profilerne skal dække alle leder- og medarbejderroller. De skal retningssætte de kompetencer og den adfærd, som er nødvendig for at skabe en velfungerende organisation med høj implementeringskraft og kvalitet i kerneopgaven.
  • Skabe støttestrukturer og processer for ledelse således organisationens ledelsesunderstøttende systemer designes og tilpasses for målrettet at styrke lederne i deres ledelsesroller og -adfærd.
  • Gennemføre udviklingsforløb med effektive læreprocesser der omsætter ledelsesgrundlaget i ledernes og medarbejdernes mindset og adfærd i den konkrete hverdagsopgaveløsning. Hermed sikres, at ledelses- og medarbejdergrundlaget bliver en meningsfuld og integreret del af hverdagen.

 

Læs mere om en konkret case i Aalborg kommune her.

Referencer:
arrow

Aalborg Kommune

Description
close
info:

LEAD har bistået Trækbanen i Aalborg Kommune ved at skabe forøget trivsel og livskvalitet hos borgeren gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd

Vi startede med at oversætte den kurs, der var sat fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Trækbanen havde brug for at oversætte den til et sprog, der gav mening i forhold til den udvikling, de stod overfor.

Alle medarbejdere og ledere stillede i fællesskab skarpt på, hvilken adfærd der skal til, for at nå denne vision – og hvad vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Alt blev nedskrevet i et fælles medarbejder- og ledelsesgrundlag, som definerer Trækbanens ”regelsæt” for god adfærd.

I supervisionsgrupper arbejdede medarbejderne med at omsætte grundlaget til hverdagens adfærd. De hjalp i dette rum hinanden med at ændre adfærd og fastholde de gode vaner og samarbejde, som de sammen var blevet enige om skulle ske.

Trækbanen har i dag en fælles plan for, hvordan den gode udvikling fortsættes, så vision 2020 kan realiseres – og alle medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal spille klogt sammen for at nå målet.

Kort sagt: Der er på Trækbanen blevet skabt fælles konkrete billeder af ønsket adfærd, som skaber en lang række mærkbare resultater hos den enkelte borger.

Læs hele casebeskrivelsen her
arrow

Syddjurs Kommune

Description
close
info:
LEAD havde i samarbejde med Syddjurs Kommune bl.a. følgende ambitioner med udarbejdelsen af lededelses- og medarbejdergrundlaget:

• Fremme og styrke ledere og medarbejderes evne til at agere professionelt og effektivt i klare roller både indadtil og udadtil.

• Udvikle et skræddersyet og strategisk rettet LMG, der fremmer visionen.

• Styrke den enkelte leder i egen lederrolle med et skarp fokus på visionen og (ledelses-) kerneopgaven ud fra LMG.

• Styrke og skærpe den gensidige forståelse af hinandens roller fra direktør til medarbejder.

• Styrke og skærpe implementeringskraften i lederorganisationen – ved at optimere den gensidige forståelse af hinandens lederroller og af, hvordan hvert niveau spiller hinanden gode.
arrow

DSB

Description
close
info:
LEAD supplerede til DSB's strategi 2030 ud fra bl.a. disse fire nøgleprincipper:

• Lærende partnerskab

• Involvering af nøgleinteressenter

• Tæt kobling til driften og kerneopgaven

• Opbygning af organisatorisk kapacitet og kompetencer
arrow

Thisted Kommune

close
info:
LEAD udførte et Leadership Pipeline forløb med Thisted Kommune bestående af 8 trin, som en naturlig overbygning på allerede eksisterende ledelsesgrundlag og aktiviteter.

LEAD foretog alle 8 trin sammen med Thisted Kommune hele vejen fra design af projektplan og projektorganisering til uddannelse af interne LP-konsulenter.
arrow

Agora

Description
close
info:
LEAD fuldførte et forløb med Agora, der overordnet blev struktureret som en intensiv vekselvirkning mellem følgende elementer:

• Fælles samlinger, hvor lederniveauerne arbejder

• Koblinger til det strategiske niveau/politiske niveau

• Ledere, der arbejder aktivt med prøvehandlinger og prototyper

• Inddragelse på sociale medier og løbende feed-back fra Teknoantroprologer

• ”Databehandling” i mindre arbejdsgrupper

• Formulering af profiler og indikatorer for god praksis på alle niveauer

• Konkret træning i ledelseslaboratorier og lederteam
arrow

Holbæk Kommune

Description
close
info:
LEAD hjalp Holbæk Kommune med at få udarbejdet et stærkt ledelsesgrundlag:

• udformer strategi• frembringer og dokumenterer effekt• målretter opfindsomheden• styrer driften• opdyrker partnerskaber• udvikler samarbejdet• samskaber opgaveløsningen• fremmer trivslen

Disse otte punkter blev i forløbet udspecificeret med udgangspunkt i de forskellige ledelseslag i organisationen.
arrow

Statslig organisation

Description
close
info:
LEAD hjalp denne statslige organisation med udrulningen og implementeringen af organisationens ledelsesgrundlag, hvilket havde til formålet at styrke organisationens ledere i de le-delseskompetencer og den ledelsesadfærd, som er vurderet vigtigst for at realisere de strategiske målsætninger i organisationen.
arrow

Kriminalforsorgen

close
info:
LEAD hjalp Kriminalforsorgen med at udvikle et godt ledelses- og medarbejdergrundlag. Bl.a. bestod samarbejdet af tre moduler med følgende udbytte:

Modul 1:
• Grundforståelser der hjælper konsulenterne til at kunne agere i komplekse situationer.
• Essentielle konsulentfærdigheder til at kunne afdække de væsentligste udviklingsbehov.
• Redskaber til at kunne skabe en stærk kontrakt med lederne og metoder til at facilitere deltagerdrevne udviklingsprocesser i forhold til implementeringen af ledelses- og medarbejdergrundlaget.

Modul 2:
• Særlige coachingredskaber og metoder der sætter konsulenterne i stand til at praktisere coaching ud fra en Leadership Pipeline-tankegang.
• Færdigheder og viden der sætter konsulenterne i stand til at coache på alle ledelsesniveauer med målet om at understøtte lederne i deres implementering af ledelses- og medarbejdergrundlaget.

Modul 3:
• Redskaber til at sikre effekt, vedholdenhed og opfølgning på implementeringen af ledelses- og medarbejdergrundlaget.
• Sikring af videndeling, skabelse af muligheder og nye perspektiver der samlet set bidrager til udvikling i Kriminalforsorgen.
• Redskaber der kan anvendes til værdiskabende evalueringer – og I praksis bidrage til at evaluere Kriminalforsorgens arbejde med ledelses- og medarbejdergrundlaget.
• Der skabes afsæt for formidling af vigtigste erfaringer til andre.

 

Følg LEAD på LinkedIn