Talentudvikling

Posted on Comments Off on Talentudvikling

Talentudvikling

LEAD er specialister i strategisk talentudvikling, hvor vi hjælper private og offentlige organisationer med at løse hverdagens talentudfordringer, så organisationerne er klædt på med kompetente nøglespilere til at håndtere de nye krav fra omverdenen og skabe endnu bedre resultater.

I arbejdet med talentudvikling tager vi afsæt i mangeårig praksiserfaring samt nyeste forskning inden for feltet. Herunder især DEAs tænketank for ledertalentudvikling, som samlede best practise inden for talentforskningen samt i 20 førende private og offentlige organisationers talentudviklingsarbejde (Novo, Grundfos, Vestas, Mærsk m.fl., som bl.a. er publiceret i Hverdagens Talentudfordringer af LEAD-stifter Thorkil Molly-Søholm, F. Jørgensen m.fl.)

Vores tilgang til talentudvikling tager ofte udgangspunkt i 3 væsentlige fokusområder:

  1. Organisationens strategiske udfordringer. Disse oversættes til en række centrale resultatsområder og kompetencer, hvilke talentudviklingsforløbet rettes imod.
  2. En Leadership Pipeline-tilgang med fokus på, at forskellige roller i organisationen kræver nogle forskellige færdigheder, prioriteter og værdier for at kunne lykkes. Det væsentlige bliver derfor at opbygge netop de kompetencer og træne de fokusområder, der er centrale for, at talentet kan lykkes i sin nye rolle på nyt niveau i organisationen.
  3. Organisationens evne til at opbygge talentmiljøer af kvalificerede ledere og medarbejdere. Kvaliteten af organisationens talentmiljøer er en afgørende faktor i at forudsige, hvor godt organisationen er i stand til at håndtere fremtidens udfordringer over de næste fem år (Smilansky, 2006).

Alle forløb skræddersyes til den enkelte organisation.

 

Udvalgte referencer:
arrow

Talent Nord

close
info:
Hvordan udvikler man de ledere, der skal fremtidssikre løsningen af fremtidens kommunale og regionale opgaver i hele Nordjylland?

Denne væsentlige udfordring samarbejder LEAD med ni nordjyske kommuner samt Region Nordjylland om løsningen af. Samarbejdet går under navnet ”Talent Nord”, og ambition er sammen at udvikle fremtidens ledere i Nordjylland.

Deltagerne er ledere af medarbejdere samt ledere af ledere, der har ambitioner og vilje til at tage skridtet mod den næste ledelsesudfordring i en af de deltagende kommuner eller i Region Nordjylland. Programmet forløbet over et år og veksler mellem holdundervisning samt mesterlære i egen organisation, hvor hvert talent er tilknyttet to mentorer, som skal understøtte talentet gennem hele programmet.

Læs mere om Talent Nord på talentnord.dk eller ved at klikke på globussen ovenfor.

”Et STORT tak herfra for et forløb, der har budt på relevante temaer i ledelsesfeltet, der i den grad har udfordret og videreudviklet mit lederskab til gavn for kerneopgaven. Stor anerkendelse til de kompetente LEAD-folk for inspirerende indspark til ledelse i kompleksitet, og ikke mindst for super god ledelse af forløbet til Kristian Aagaard Dahl. Sidst men ikke mindst er mit ledelsesnetværk blevet udvidet og beriget!”

- Gitte Clausen, Afdelingsleder hos Hjørring Kommune

------------

”Det har været et helt fantastisk forløb, hvor en masse engagerede ledelseskolleger fra andre nordjyske kommuner og forvaltninger har været med til at skabe et stærkt netværk og ny viden.”

- Andreas Ingerslev Larsen, Viceskoleleder på Frejlev Skole
arrow

Thisted Kommune

close
info:
LEAD har i samarbejde med Thisted Kommune udviklet et før-ledertalentprogram for medarbejdere, der har interesse i samt potentiale til at blive ledere. Formålet med programmet er at opbygge en talentpulje af potentielle ledere til at varetage en lederstilling i Thisted Kommune. Denne talentpulje skal være med til at sikre, at Thisted Kommune fortsat er i stand til at løse de udfordringer, organisationen står over for både nu og i fremtiden. Programmet er bygget om omkring en Leadership Pipeline-tankegang om rette ledelse på rette niveau og er skræddersyet ud fra Thisted Kommunes ledelsesgrundlag.

Ledertalenterne er tilknyttet en mentor, som har til opgave at støtte ledertalentet gennem hele forløbet samt løbende at udfordre talentet med strategisk vigtige ledelsesopgaver, der skal bidrage til ledertalentets udvikling. Ledertalenterne deltager desuden løbende i netværksgrupper på tværs af organisationen, hvor de arbejder i dybden med de faglige temaer i forløbet og omsætter dette til konkret praksis i deres egen del af organisationen.

Programmet indeholder 5 moduler, hvor der bl.a. arbejdes med talentforståelse, selvledelse og ledelsestræning.
arrow

Esbjerg Kommune

close
info:
Esbjerg Kommune har igangsat en ambitiøs vision om, at kommunen i 2020 skal være Danmarks nye vækstcenter. Som led i realiseringen af denne vision, har LEAD i samarbejde med Esbjerg Kommune udviklet et ledertalentudviklingsforløb for ledere af ledere samt ledere af medarbejdere. Formålet med forløbet er at sikre, at organisationen i endnu højere grad kan udvikle ledere, der har potentiale til at udøve ledelse på et højere ledelsesniveau i organisationen. Indsatsen skal højne andelen af kvalificerede ansøgere til lederstillinger på især ledelsesniveau 3 og 4, som kan bidrage til realiseringen af organisationens overordnede vision 2020.

Som led i arbejdet med at styrke talenternes kompetencer til at udøve ledelse på næste niveau, er de i mesterlære hos 1) sin nærmeste leder og 2) en leder fra en anden del af organisationen gennem hele forløbet. I mesterlæren løfter talentet konkrete, relevante ledelsesopgaver fra nærmeste leder og mentors borde, ligesom de løbende får sparring på skiftet til den nye rolle. Talentet deltager derfor i den praksis, der kendetegner det ledelsesniveau, som vedkommende er på vej hen imod og opbygger derigennem egne ledelseskompetencer i praksis.

I programmet lægges der desuden stor vægt på opbygningen af talentfulde læringsmiljøer. Det betyder, at talenterne også har ansvaret for selv at tage 1-2 ledere/medarbejdere fra egen del af organisationen i mesterlære. På den måde drypper talentudvikling nedad i pipelinen og bidrager til den generelle kompetenceudvikling i organisationen.
arrow

Moderniseringsstyrelsen - ledertalentprogram

close
info:
Rolleskiftet fra at være medarbejder til at være leder er typisk den største udfordring for før-lederen. Resultater er tidligere opnået ved brug af egen faglighed og ekspertise, men skal fremover skabes gennem medarbejdere og deres faglighed og ekspertise. Samtidig bliver ledelsesopgaven mere og mere kompleks, fordi forandringer, stigende krav til dokumentation, resultater og effektivisering er en del af hverdagen. I dag er det ikke længere tilstrækkeligt for statslige ledere at være stærke embedsmænd - de skal kunne vise tillid og uddelegere samtidig med, at de bruger ledelsesinformation til at kontrollere kvaliteten og resultatskabelsen.

For at imødekomme disse stigende krav, har LEAD samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen om udviklingsforløb for medarbejdere, der har potentiale til at blive ledere af medarbejdere. Udviklingsforløbet skal ruste før-lederne til at løfte en ledelsesopgave fyldt af dilemmaer, hvor de mestrer forskelligartede kompetencer og ledelsesroller. Ledere skal både kunne planlægge for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse, og de skal kunne tilpasse den strategiske retning til forandringer.

Forløbet består af en kick-off, 3 moduler og en afsluttende eksamen. Derudover indeholder forløbet læringsunderstøttende coachingsamtaler, selvevaluering og AL-gruppemøder bestående af deltagere i forløbet med formålet at skabe trygge og reflekterende rammer for læringen.

Du kan læse mere om forløbet på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside ved at klikke på globussen foroven.
arrow

Skanderborg Kommune

close
info:
LEAD har i samarbejde med Skanderborg Kommune udviklet et før-ledertalentprogram for medarbejdere, der af egen leder vurderes som værende potentiel leder, og hvor der er et ønske fra den enkelte medarbejders side om at afklare og ruste sig til at være leder af medarbejdere.

Formålet med forløbet er:
• At spotte, afklare og udvikle medarbejdere med potentiale for at blive ledere af medarbejdere,
• At afklare personlig motivation og opmærksomhedspunkter i forhold til at blive ledere af medarbejdere,
• At ruste de udvalgte medarbejdere til lederopgaven, som ledere af medarbejdere.

Forløbet består af 3 undervisningsmoduler, hvor deltagerne igennem konkrete redskaber arbejder med at afklare, hvorvidt lederrollen er den rigtige vej at gå samt opbygge grundkompetencer til at kunne varetage jobbet som leder af medarbejdere. Undervejs i forløbet understøttes den enkelte deltager gennem coaching, ligesom deltagerne kommer i ledelsespraktik og modtager mentoring. En mentors primære opgave er at være sparringspartner for mentee på en sådan måde, at mentorens egne erfaringer bringes i spil. Formålet er at hjælpe mentee med at belyse og afklare nogle af sine spørgsmål om lederjobbets udfordringer. Da det er lederrollen, der er i fokus, vil mentee ikke nødvendigvis have samme faglige baggrund som mentor.
arrow

Moderniseringsstyrelsen - topledertalentprogram

close
info:
Gode statslige topledere er afgørende for at skabe organisationer, hvor fokus på effektivisering, kvalitet og fornyelse er en integreret del af kulturen. Samtidig skal ledernes evne til at tænke i sammenhængende løsninger på tværs af organisatoriske og sektorielle skel styrkes, da denne evne er nøglen til at sikre en sammenhængende opgaveløsning for både borgere og virksomheder.

Det er på baggrund af disse krav til statslige ledere, at LEAD i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen både i 2015-2016 og 2017-2018 har samarbejdet om iværksættelsen af et udviklingsforløb for ledere i staten med toplederpotentiale. Forløbene har til formål at udvikle gruppen af ledere med toplederpotentiale til at blive helstøbte ledere, der på sigt kan stå i spidsen for sunde organisationer og være med til at udvikle en mere effektiv og resultatorienteret offentlig sektor. Det grundlæggende mål for udviklingsforløbene er at sikre flere og bedre egnede kandidater ved besættelse af offentlige topstillinger.

Udviklingsforløbene tager højde for de særlige rammebetingelser, der er for danske statslige topledere: At være i nationens tjeneste og det store rådgivningsansvar som deraf følger i forhold til den politiske ledelse. Målgruppen er særligt talentfulde kontorchefer, afdelingschefer og vicedirektører, eller ledere på tilsvarende niveau, i ministerier og styrelser. Det er personer, der har flere års ledererfaring og som udvælges til programmet på baggrund af et særligt potentiale for at blive topledere i staten.

Du kan læse mere om forløbet på Moderniseringsstyrelsen ved at klikke på globussen foroven.

 

Følg LEAD på LinkedIn