Rasmus Thy Grøn

Posted on Comments Off on Rasmus Thy Grøn

Rasmus Thy Grøn

Chefkonsulent og ansvarlig for forretningsområdet ledergruppeudvikling
Cand. Psych.

Kontakt: +45 20219425
Email: rtg@lead.eu

Rasmus er en af LEADs primære eksperter på ledergruppeudvikling og arbejder til dagligt med undervisning og konsultering af private og offentlige organisationer omkring ledergruppeudvikling, ledelses- og organisationsudvikling. Han har de seneste år arbejdet indgående med udvikling af effektive ledergrupper både i staten, kommuner og større private organisationer samt udgivet adskillige artikler om emnet.

Hans primære arbejdsområder er ledelsesudvikling på organisations-, gruppe- og individniveau med afsæt i bl.a. Leadership Pipeline, Competing Values Framework, Versatil ledelse og den nyeste forskning. Rasmus har stor erfaring med udvikling og implementering af Leadership Pipeline-baserede ledelses- og medarbejdergrundlag, strategisk udvikling og sparring af HR-funktioner samt individuel ledelsesudvikling.

 

Rasmus er specialist i:
 • Udvikling af effektive ledergrupper
  Forskningsbaseret udvikling af ledergruppers kompetencer, handlemuligheder og effektivitet.
 • Styring og ledelse
  Udvikling og sammentænkning af organisationers styrings- og ledelsespraksisser, så de understøtter hinanden og trækker organisationen i samme retning.
 • Strategisk udvikling og sparring af HR-funktioner
  Støtte og sparring til udvikling af proaktive HR-funktioner, der skaber merværdi for organisationens kerneopgave og driftsorganisation.
 • Talentudvikling og lederuddannelse
  Udvikling af talentprogrammer og lederuddannelser tilpasset organisationens strategier og strategiske behov for at løfte organisationens ledelseskapacitet.
 • Leadership Pipeline
  Udvikling af effektive lederorganisationer og ledelseskæder gennem anvendelse af Leadership Pipeline i lederuddannelse, ledelses- og medarbejdergrundlag og talentudvikling.

 

Udvalgte Referencer:

arrow

Guldborgsund

close
info:
”I 2016 gennemførte Rasmus et skræddersyet udviklingsforløb for ledergruppen i Center for Politik og Personale, der strakte sig over 8 måneder.

Udviklingsforløbets formål var at etablere en velfungerende og fælles ledelse af det nye center. Udviklingsforløbet gav os et solidt fælles fundament at skabe en effektiv ledergruppe på, og det bragte vores ledergruppe tættere sammen både personligt og fagligt og om vores fælles ledelsesopgave.

Rasmus har en stor teoretisk og praktisk viden om udvikling af effektive ledergrupper og styrede kompetent og engageret ledergruppeforløbet fra start til slut.

Ledergruppeforløbet med afsæt i effect-profilen gav os et nyt blik på os selv og betød, at vi fik øje på nogle nye udviklingsområder, vi ellers ikke ville have set.

Jeg kan varmt anbefale at samarbejde med Rasmus Thy Grøn i forbindelse med ledergruppeudvikling.”

- Martin Weis Holm, Centerchef for Politik og Personale, Guldborgsund Kommune
arrow

Horsens Kommune

close
info:
”Rasmus faciliterede i foråret 2017 en workshop for LMU på vores skole med temaet trivsel, hvor vi arbejdede med at skabe fælles fundament og pejlemærker for arbejdet med trivsel. Rasmus gav et fagligt dybdegående oplæg om trivsel og introducerede gruppen for en ny forståelse af trivsel. På denne baggrund udarbejdede vi en fremadrettet handleplan for vores fælles indsats omkring trivsel.”

- Lars Henrik Pind, Skoleinspektør, Horsens Kommune
arrow

Nextwork

close
info:
”Rasmus holdt i efteråret 2016 et inspirerende oplæg om effektive ledergrupper i erhvervsnetværket Nextwork.

Rasmus formidlede levende og engageret sin teoretiske viden og praktiske erfaringer, så det blev både praksisnært og vedkommende.

Med sin velfunderede faglighed og passion for ledelse og ledergruppeudvikling inviterede han deltagerne helt ind i maskinrummet, hvor de fik nye perspektiver på og praktiske tips til udvikling af effektive ledergrupper.”

- Susanne Lynge Hansen, Direktør, Nextwork
arrow

LEAD+effect

close
info:
"I 2016 har vi i HR og Arbejdsmiljø fået certificeret fire konsulenter i anvendelse af den forskningsbaserede effect-profil til udvikling af effektive ledergrupper.

Certificeringskurset gav med sin tætte kobling af teori og praksis et grundigt indblik i forskningen bag effect-profilen samt et indgående kendskab til anvendelse af effect-profilen i praksis gennem både praktisk træning og best practice-redskaber og procesgreb.

Rasmus var en engageret underviser og dygtig til at formidle både sin teoretiske viden og praktiske erfaringer.

Effect-profilen har givet os et solidt og forskningsbaseret fundament og framework at arbejde med ledergruppeudvikling ud fra, hvilket har styrket vores praksis og effekten af de udviklingstiltag, vi igangsætter i organisationens ledergrupper. Effect-profilen har givet et nyt blik på, hvad der skal til for at udvikle effektive ledergrupper.

Jeg kan anbefale udviklingskonsulenter, der arbejde med ledergruppeudvikling at anvende dette værktøj.”

- Johanne Cecilie Andersen, Leder af HR og Arbejdsmiljø, Guldborgsund Kommune
arrow

Dansk HR

close
info:
”Rasmus Thy Grøn var indlægsholder på en af DANSK HR´s netværksdage med det overordnede tema ”ledelse”.

Rasmus gav et spændende og inspirerende input om effektive grupper, og som altid, når man entrerer med medarbejdere fra LEAD, får man et fagligt stærkt indlæg funderet i den rette teori og krydret med rimelige mængde praktiske erfaringer.”

- Mette Nørlem, Chief of Staff & Editor, DANSK HR
arrow

Nextwork

close
info:
”I januar 2017 havde vi endnu engang fornøjelse af Rasmus til et oplæg om ledelse. Denne gang med temaet Ledelse af ledere.

Rasmus holdt et spændende og inspirerende oplæg, der var stærkt funderet i ledelsesforskning og teori, og han kombinerede i vanlig stil dette med en tilpas portion praksisnære eksempler og råd.”

- Susanne Lynge Hansen, Direktør, Nextwork
arrow

Aalborg Kommune

close
info:
”I løbet af efteråret og vinteren 16/17 har Ledergruppen i Center for Børn, Unge og Familier, været igennem et udviklingsforløb med afsæt i Effect-profilen, hvor formålet var at understøtte udviklingen fra at være en gruppe af ledere til at være en ledergruppe - at blive en effektiv ledergruppe på sigt.

Vi fik igennem forløbet afstemt et konkret og meningsfuldt ledelsesgrundlag, hvor bl.a. formål, struktur og kultur samt det relationelle samarbejde blev væsentligt kvalificeret.

Rasmus' professionsbaggrund som erhvervspsykolog, hans naturlige autoritet og hans store teoretiske og praktiske viden om udvikling af ledergrupper gjorde en forskel for ledergruppens udbytte.

Gruppen havde fra starten stor tillid til hans faglige og personlige kompetencer og ved hjælp af hans kompetente styring af arbejdsprocesser indenfor afsatte tidsrammer, blev vi hurtigt mere effektiv – også i selve udviklingsforløbet. En egenskab der nu fastholdes forholdsvis nemt qua enkle metoder og et nyt fælles sprog om at være en effektiv ledergruppe.

Jeg kan bestemt anbefale Rasmus Thy Grøn som udviklingskonsulent i sådanne sammenhænge.”

- Mariann Boje Jones, Centerchef, Center for Børn , Unge og Familier, Aalborg Kommune
arrow

Rebild Kommune

close
info:
"Rasmus gennemførte et ledergruppeudviklingsforløb for min ledergruppe i Center Familie og Handicap i efteråret 2016.

Udviklingsforløbet tog afsæt i den forskningsbaserede effect-profil, der gav os et ny blik på vores egen funktionsevne og et fælles sprog om det at være en effektiv ledergruppe.

Forløbet fik os rystet tættere sammen som ledergruppe og blev afsættet for at drøfte temaer omkring vores egen funktionsevne, som vi ikke tidligere havde taget fat i.

Gennem forløbet fik vi skabt et fælles billede af, hvad ledergruppens vigtigste resultater og leverancer er og optimeret vores måde at samarbejde på i ledergruppen. Vi er nu i fuld gang med at implementere resultaterne af vores forløb.

Jeg kan derfor varmt anbefale Rasmus Thy Grøn og LEAD omkring udvikling af ledergrupper.

- Niels Sandemann, Familie – og handicapchef, Rebild Kommune
arrow

Frederiksberg Kommune

close
info:
”I forlængelse af en omorganisering i Socialafdelingen gennemførte Rasmus et skræddersyet ledergruppeudviklingsforløb i den nyetablerede større ledergruppe i perioden efteråret 2016 til vinteren 2017.

Udviklingsforløbet tog afsæt i effect-profilen, der blev brugt til at afdække ledergruppens udviklingspotentialer og til at strukturere udviklingsforløbet. Gennem forløbet arbejde vi bl.a. med at skabe fælles retning i den nye ledergruppe, lære hinanden bedre at kende og med at styrke ledergruppens mødepraksis og funktionsevne. Forløbet styrkede den samlede ledergruppes formål og retning, ligesom det også gav anledning til bl.a. at effektivisere og ændre ledergruppens mødepraksis.

Rasmus styrede kompetent udviklingsforløbet fra start til slut og kombineret med hans velfunderede viden om udvikling af ledergrupper og ledelse var det netop det, der skulle til får at give vores ledergruppe et skub i den rigtige retning.

Jeg kan på den baggrund anbefale at arbejde sammen med LEAD og Rasmus Thy Grøn i forbindelse med ledergruppeudvikling.

- Flemming Nielsen, Socialchef, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune”
arrow

Valcon Consulting

close
info:
”Jeg oplever en rigtig god sammenhæng mellem det teoretiske fundament, logikken og det intuitivt rigtige i LEADS ”effect-koncept” for effektive ledergrupper.

Vi har nu certificeret 5 konsulenter i dette og synes, det er rigtigt og let at arbejde med.

LEAD stillede både en rigtig god instruktør/underviser til rådighed, et godt materiale og værktøjet er let at arbejde med bl.a. pga. dette.

Vi er allerede i fuld gang med at bruge det med vores kunder”.

- Steen Ruby, Director for lederudvikling, Valcon A/S
arrow

Aalborg Kommune

close
info:

LEAD har bistået Trækbanen i Aalborg Kommune ved at skabe forøget trivsel og livskvalitet hos borgeren gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd

Vi startede med at oversætte den kurs, der var sat fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Trækbanen havde brug for at oversætte den til et sprog, der gav mening i forhold til den udvikling, de stod overfor.

Alle medarbejdere og ledere stillede i fællesskab skarpt på, hvilken adfærd der skal til, for at nå denne vision – og hvad vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Alt blev nedskrevet i et fælles medarbejder- og ledelsesgrundlag, som definerer Trækbanens ”regelsæt” for god adfærd.

I supervisionsgrupper arbejdede medarbejderne med at omsætte grundlaget til hverdagens adfærd. De hjalp i dette rum hinanden med at ændre adfærd og fastholde de gode vaner og samarbejde, som de sammen var blevet enige om skulle ske.

Trækbanen har i dag en fælles plan for, hvordan den gode udvikling fortsættes, så vision 2020 kan realiseres – og alle medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal spille klogt sammen for at nå målet.

Kort sagt: Der er på Trækbanen blevet skabt fælles konkrete billeder af ønsket adfærd, som skaber en lang række mærkbare resultater hos den enkelte borger.

Læs hele casebeskrivelsen her
arrow

Folkeuniversitetet

close
info:
”I forbindelse med en række forelæsninger om ledelsespsykologi, deltog jeg forleden i en forelæsning ved Rasmus Thy Grøn om motivation. Rasmus har en god energi og medrivende fortællerevne hvilket gør det nemt at sidde som tilhører og modtage hans viden, samt sætte det i relation til egne oplevelser -> Kan anbefales"
- Deltager på Folkeuniversitetet
 

 

Erhvervserfaring:
 • Chefkonsulent i LEAD (2016- )
 • Ledelseskonsulent ved LEAD (2014-2016)
 • Selvstændig organisationskonsulent (2013-2014)
 • Coach ved Center for Coaching (2012-2013)

 

UDVALGTE PUBLIKATIONER:

Følg LEAD på LinkedIn