SÅDAN LYKKES DU MED UFORMEL LEDELSE

3-DAGES KURSUS I UFORMEL LEDELSE:

Sidder du i en stilling, hvor du ikke har et formelt ledelsesansvar, men alligevel må fungere som uformel leder, for at du kan lykkes i din rolle?

Så er dette 3-dages kursus relevant for dig.
Her får du viden og værktøjer, der hjælper dig med at håndtere de udfordringer og dilemmaer, som kan opstå, når du både er uformel leder og sidestillet kollega på samme tid.

I de senere år er der sket en knopskydning af koordinatorer, vejledere, tovholdere, projektledere, faglige fyrtårne, interne konsulenter og lignende – medarbejdere vi med en samlebetegnelse kan kalde ”organisatoriske ressourcepersoner”.

Ressourcepersoner skal ofte fungere som bindeleddet, der sikrer, at de strategiske beslutninger bliver udlevet i praksis, ligesom de spiller en afgørende rolle i at sikre høj faglig kvalitet, koordinering og samarbejde. Når du skal lykkes med at påvirke andre uden en formel ledelsesret, og du samtidig befinder dig i et krydspres mellem den formelle ledelse og dine sidestillede kollegaer, får dit arbejde en særlig kompleksitet.

På dette kursus bliver du klædt på til at lykkes i rollen som ressourceperson. Du får viden og værktøjer, der understøtter din personlige gennemslagskraft og din evne til at motivere og udvikle praksis og samarbejde i samspil med kolleger.

Er du interesseret i kurset?

Varighed:

3 dage

Kl. 9.00 – 16.00

Næste opstart:

Aarhus: 5. oktober 2021

København: 20. januar 2022

Se alle datoer længere nede på siden

Pris:
13.500 kr. eksklusiv moms

STYRK DIN ROLLE SOM KOORDINATOR, VEJLEDER OG TOVHOLDER

PÅ KURSET FÅR DU:

 • En dybere forståelse for din rolle, dit mandat og de opgaver, du skal lykkes med
 • Inspiration til, hvordan du via personlig gennemslagskraft samt engagerende og motiverende kommunikation kan lykkes i din rolle.
 • Viden om nogle af de faldgruber, dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til rollen som ressourceperson – og værktøjer, der sikrer, at du alligevel lykkes i din rolle
 • Træning i at anvende dialogiske redskaber, der hjælper dig med at facilitere processer og kommunikere ligeværdigt og effektivt, så du fremstår som en legitim uformel leder
 • Træning i at forebygge og håndtere konflikter
 • Værktøjer til effektiv mødeledelse
 • Mulighed for sparring og erfaringsudveksling med undervisere og kursister, der til fulde forstår den rolle du sidder i

EFTER KURSET HAR DIN ORGANISATION EN MEDARBEJDER, DER:

 • Kan fungere som bindeleddet, der sikrer sammenhæng mellem de strategiske beslutninger og den daglige praksis
 • Bedre forstår sin rolle og position i organisationen
 • Navigerer mere sikkert i ledelsen af mennesker uden at have ledelsesret
 • Kan forebygge og håndtere konflikter
 • Er bedre til at afstemme forventninger
 • Kan tilpasse sin kommunikation, så der skabes forståelse og opbakning
 • Kan skabe stærke samarbejdsrelationer til kollegaer og nærmeste leder
 • Kan understøtte den formelle ledelse, når denne har brug for ”ekstra ledelseskraft” i enheden
 • Har fået mulighed for at ”snuse” til ledelse og som derfor også kan indgå i puljen af ledertalenter i organisationen

TÆT KOBLING MELLEM TEORI OG DIN KONKRETE HVERDAG

På kurset tager vi afsæt i din hverdag og de udfordringer du står med, for at sikre, at du med det samme kan bringe kursets indsigter i spil i din egen organisatoriske virkelighed. Kurset forudsætter derfor også aktiv deltagelse, hvor der både inden og under kurset vil være mindre opgaver, som du skal forberede.

På kursusdagene veksler vi mellem korte oplæg, plenumdrøftelser og konkrete øvelser. Tilsammen skal det styrke din personlige autoritet og handlekraft, og understøtte, at du til fulde forstår din rolle og kan etablere det tydelige mandat du har brug for, for at lykkes i din funktion.

Prisen inkluderer 3 dages undervisning, virtuelt 1:1-sparringsmøde med en af vores undervisere, forplejning på alle dagene, kursusmaterialer og kursusbevis.

HVEM DELTAGER

Kurset henvender sig til dig, der er organisatorisk ressourceperson. Det vil sige, at du hverken har personaleansvar eller formelle ledelsesbeføjelser, men alligevel må fungere ledende over for dine sidestillede kolleger, for at lykkes i din funktion.

Du er f.eks.:

 • Teamkoordinator
 • Faglig vejleder
 • Projektleder
 • Planlægger
 • Intern konsulent
 • Tovholder for tværgående processer eller lignende, hvor en naturlig del af dit job er, at du af og til må udøve indflydelse på sidestillede kollegers ”gøren og laden” for at lykkes med dine arbejdsopgaver.

TID OG STED

AARHUS

 • 5. oktober 2021 kl. 9.00-16.00
 • 9. november 2021 kl. 9.00-16.00
 • 7. december 2021 kl. 9.00-16.00

LEADs lokaler i Aarhus:
Vestergade 43,
8000 Aarhus C

Tilmeldingsfrist: 1. september 2021

KØBENHAVN

 • 20. januar 2022 kl. 9.00-16.00
 • 2. marts 2022 kl. 9.00-16.00
 • 4. april 2022 kl. 9.00-16.00

LEADs lokaler i København:
Overgaden Oven Vandet 10, 2. & 3. sal,
1415 København K

Tilmeldingsfrist: 15. december 2021

MØD VORES UNDERVISERE

Christian Nyvang Qvick

Christian Nyvang Qvick

Ledelseskonsulent

Mobil: +45 26 79 85 93
E-mail: cnq@lead.eu

KURSETS OPBYGNING

Kurset består af tre undervisningsdage samt diverse aktiviteter før, mellem og efter undervisningsdagene. Vi tror nemlig ikke på, at undervisning i teori, metoder og værktøjer i sig selv er nok – derfor har vi designet et kursus, hvor din læring understøttes af aktiviteter før, mellem og efter undervisningsdagene. Disse aktiviteter skal sikre, at kursets indsigter bliver koblet til din daglige praksis, ligesom det skal sikre, at din formelle leder også engagerer sig i, at du lykkes med at bringe kursets indsigter i spil i din egen organisation. Læs om det samlede kursusforløb nedenfor.

Før kursusdag 1: Forventningssamtale med nærmeste leder

Inden den første kursusdag holder du et møde med din nærmeste leder om målene med og forventningerne til din deltagelse på kurset. Samtalen understøttes af en dialog-guide fra os, så I blandt andet får drøftet:

 • Hvordan din deltagelse på kurset kan bidrage til løsning af nogle af organisationens udfordringer
 • Hvilke kompetencer og færdigheder du særligt er optaget af at udvikle
 • Hvordan din leder kan understøtte dig i at implementere viden og værktøjer fra kurset i dagligdagen

En opsummering af jeres samtale sendes efterfølgende til os, så vi kan få indblik i din organisatoriske kontekst, dit ønskede læringsudbytte og dit samspil med nærmeste leder inden den første kursusdag.

Kursusdag 1: Opnå legitimitet og autoritet som ressourceperson

På kursusdag 1 får du en solid og fyldestgørende forståelse for rollen som ressourceperson. Vi ser på, hvad du skal være opmærksom på, når du navigerer i en ”både-og-rolle”, hvor du hverken er leder eller medarbejder, men derimod agerer i en gråzoneposition midt imellem, hvor du af og til skal lykkes med at påvirke sidestillede kollegers opgaveløsning uden et formelt ledelsesmandat.

Kursusdag 1 giver dig indblik i:

 • Fællestræk og forskelle hos forskellige typer af ressourcepersoner – hvem er ressourcepersonerne, hvilke opgaver løser de og hvilken værdi skaber de?
 • De forskellige roller som ressourceperson – som fx mødeleder, ekspert, facilitator, sparringspartner m.v.
 • Dilemmaer, udfordringer og faldgruber, der knytter sig til at være ressourceperson i en distribueret ledelsespraksis
 • Metoder, der hjælper dig og din formelle leder i at afstemme forventninger til varetagelse af rollen som ressourceperson med afsæt i 5R-afstemthedsmodellen
 • Hvordan din formelle leder kan understøtte dig i at lykkes som en legitim ressourceperson med nødvendigt mandat og tilstrækkelig autoritet
 • Hvordan du via en række procesværktøjer kan lykkes med at påvirke sidestillede kollegers opgavevaretagelse, når din egen opgaveløsning kræver det

I løbet af dagen identificerer vi de dilemmaer, udfordringer og faldgruber, som du oplever i dit virke som ressourceperson, og på baggrund heraf formuleres en prøvehandling, som du arbejder med frem mod kursusdag 2 med henblik på at styrke egen rolle som ressourceperson.

Mellem kursusdag 1 og 2

Mellem kursusdagene arbejder du med din selvvalgte prøvehandling.

Kursusdag 2: Styrk din værktøjskasse som ressourceperson

På kursusdag 2 fokuserer vi på en lang række praksisnære værktøjer, som du kan anvende for at ”stå stærkt” i rollen. Det indebærer blandt andet, at du opnår klarhed om din egen funktions opgaver, mandat og forventninger, at dine kolleger tilskriver dig legitimitet i rollen som ressourceperson og du ved, hvordan du kan lykkes med at være ”bindeleddet” mellem strategiske mål og hverdagens opgaveløsning.

Kursusdag 2 giver dig indblik i en række værktøjer, der understøtter dig i at lykkes som ressourceperson. Her bliver du blandt andet præsenteret for, hvordan du kan arbejde med:

 • Rolleafklaringssamtaler, hvor du og din formelle leder afstemmer opgaver og mandat
 • Funktionsbeskrivelser, der er retnings- og rammesættende for dit arbejde og bidrager til både legalitet og legitimitet
 • Proceskontrakter/psykologiske kontrakter, der kan skabe en fælles forståelse mellem dig og dine sidestillede kollegaer om, hvornår du agerer i rollen som ligestillet kollega og hvornår du agerer som ressourceperson og hvad det betyder for jeres samarbejde
 • Mål- og indsatsplaner, hvor du lykkes med at skabe en tydelig kobling mellem strategiske mål og den daglige opgaveløsning
 • Forskellige spørgsmålstyper, når du skal lykkes med at sparre, vejlede og ”forstyrre”, når udfordringer fx skal analyseres, eller refleksioner og løsninger skal hjælpes på vej

Efter dagen består din første hjemmeopgave i at afholde en afklarings- og feedback samtale med din egen leder og efterfølgende formulere/revidere din funktionsbeskrivelse i samspil med din leder. Som afslutning på dagen udvælger du desuden en selvvalgt prøvehandling, som du vil arbejde med frem mod dag 3, med henblik på at ”træne” den praktiske anvendelse af nogle af de værktøjer, som du er blevet introduceret til på kursusdag 2.

Kursusdag 3: Motivér, engagér og opnå følgeskab

På kursusdag 3 starter vi med en grundig opsamling på arbejdet med hjemmeopgaverne. Herefter dykker vi ned i, hvordan du kan lykkes med at motivere og engagere dine kollegaer, så I kan nå jeres fælles mål. Du får også kendskab til en række kommunikative værktøjer, ligesom vi skal se på, hvordan du kan håndtere konflikter og modstand i teamet og lykkes med effektiv mødeledelse. Endelig samler vi trådene fra hele kurset og du formulerer en handleplan for din fortsatte udvikling som ressourceperson.

Kursusdag 3 giver dig:

 • Værktøjer til og træning i at facilitere møder
 • Træning i, hvordan du kan give konstruktiv og anerkendende feedback i situationer, hvor du er utilfreds med andres indsats, eller ønsker noget anderledes
 • Viden om, hvordan konflikter opstår og udvikler sig og hvordan du kan lykkes med at forebygge og håndtere dem
 • Viden om, hvordan du kan arbejde med meningsskabelse via narrative tilgange
 • Indsigt i de psykologiske mekanismer, der kan skabe modstand mod at give følgeskab – og hvordan du kan forebygge og håndtere denne modstand
 • Opsamling på de væsentligste indsigter og værktøjer fra kurset samt mulighed for at definere din personlige ambition med udvikle dig yderligere i rollen
 • Afrunding på kurset samt udlevering af kursusbeviser

Efter kursusdag 3: Opfølgningssamtale med nærmeste leder

Efter den sidste kursusdag holder du et møde med din nærmeste leder, hvor I ”genbesøger” de mål og forventninger til din deltagelse på kurset, som I drøftede inden kursets begyndelse, ligesom du præsenterer din leder for den handleplan du har formuleret på kursusdag 3. Samtalen understøttes af en dialogguide fra os, så I blandt andet får drøftet:

 • Hvilken viden og værktøjer fra kurset du konkret kan bringe i anvendelse til løsning af nogle af organisationens udfordringer
 • Hvordan din leder kan understøtte dig i at implementere viden og værktøjer fra kurset i dagligdagen
 • Hvad din leder tænker om den handleplan du har formuleret – herunder at I får drøftet eventuelle justeringer eller tilpasninger

DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I: