PROFESSIONEL FORANDRINGSLEDELSE OG PROCESKONSULTATION

For udviklingskonsulenter og ledere

Tæt praksiskobling, stærke værktøjer og certificering i førende profilværktøjer

Vi tilbyder et intensivt læringsforløb over 8 todages-moduler, hvor du får:

Du vil opleve et højt fagligt niveau og møde forskellige undervisere, der hver især er i blandt landets førende specialister inden for deres felt.

Om uddannelsen
Uddannelsen er designet sådan, at der sikres en stærk omsætning til din praksis. Der er derfor rig mulighed for løbende at arbejde med at kvalificere dine udviklingsopgaver og projekter med uddannelsens metoder.

Det kan f.eks. være, at opgaven er at udvikle den enkelte leder, projektleder eller et talent, at få teamet til at lykkes bedre eller at facilitere en workshop. Det kan også være, at du skal forbedre komplekse arbejdsprocesser eller understøtte implementering af forandrings- og udviklingsprojekter i organisationen.

Du får en række direkte anvendelige redskaber og best practice-metoder til implementering og til at lave professionelle projektplaner, forandringsdesigns, workshopdesigns, drejebøger til udviklingsseancer samt metoder til sikring af effekt. Vores undervisningsform kobler hele tiden metode og teori til udfordrende cases fra virkeligheden. Derigennem opbygger vi sammen dine kompetencer til øget mestring af forskellige udviklingsopgaver.

Du bliver endvidere certificeret i to førende udviklingsredskaber. Det første redskab er Management Team Effectiveness Profile (effect), der er Skandinaviens mest anerkendte forskningsbaserede metode til udvikling af ledergrupper og teams. Det andet redskab er Leadership Versatility Index (LVI), som mange af verdens førende virksomheder bruger til at udvikle lederes og konsulenters effektivitet. LVI styrker grundlæggende lederes evne til at håndtere komplekse problemer og situationer med de rigtige handlestrategier uafhængigt af personlige præferencer.

Grundlaget bag uddannelsen
Hvad skal der til for at lykkes i dag som intern og ekstern udviklingskonsulent og forandringsleder, når målet er udvikling med effekt? Det har vi undersøgt sammen med mere end 100 HR-udviklingschefer, strategichefer, topkonsulenter og praktikere

Uddannelsen bygger på grundprincipper fra denne undersøgelse samt på en række bøger om proceskonsultation og forandringsledelse skrevet af underviserne, herunder følgende:

arrow

close
info:
Af Thorkil Molly Søholm, Søren Willert, Jan Rosenmeier og Henrik Schelde Andersen.

Action Learning Consulting er en konsultativ tilgang, der samtænker organisatorisk læring og resultatorienterede forandringsprojekter.

ALC (Action Learning Consulting) er en konsultativ tilgang, som forsøger at skabe organisatoriske resultater samtidig med, at de nødvendige kompetencer for at skabe resultaterne udvikles. Denne synkroniseringstænkning synliggør, om organisationens sociale styringsteknologier såvel som dens hårde styringsteknologier understøtter eller modarbejder den ønskede forandring. Nogle gange er forandringen måske bedst initieret ved at ændre en hård styringsteknologi først og så følge op med kompetenceudvikling. Alle parter gøres dermed til reelle aktører i forandringen.

Action Learning Consulting henvender sig til forandringsagenter, der oplever, at de eksisterende tilgange til udvikling og forandring enten er for ”bløde” eller for ”hårde”, enten har for ensidigt fokus på kompetenceudvikling, socialpsykologiske kvaliteter og kultur eller for snævert et fokus på struktur, systemer og økonomi. Den henvender sig primært til organisationskonsulenter, projektledere og forandringsledere, forskere og andre faggrupper, der arbejder med udvikling af arbejdspladser.
arrow

close
info:
Af Kristian Dahl og Andreas Juhl.

Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling med effekt. Denne bog åbner op for proceskonsulentens værktøjskasse - og teorien bag!

Forfatterne præsenterer feltet proceskonsultation og beskriver, hvordan man professionelt kan bidrage til løsning af organisatoriske udfordringer. Det belyses, hvordan konsulenten møder sin kunde og kommer godt i gang, når en ny konsulentopgave skal tilrettelægges.

Forfatterne viser også, hvilke teoretiske overvejelser samt anvendelige redskaber man kan gøre brug af for at skabe en kvalitetsproces. Herudover rummer bogen en fyldig beskrivelse af seks traditioner, som proceskonsulenten kan arbejde ud fra:

1) Den systemiske position

2) Den anerkendende position

3) Den løsningsorienterede position

4) Den narrative position

5) Organizational Development (OD-positionen)

6) Den strategiske position

Her er metoder til, hvordan man i teori og praksis kan skabe konstruktiv udvikling i en lang række forskellige situationer. Teamudvikling, strategiworkshops, konfliktløsning, sammenlægninger og fremme af arbejdsglæde er blot nogle af de mange situationer, der belyses. Bogen er rigt udstyret med cases og eksempler.

Bogen henvender sig til:

- Konsulenten der efterspørger metoder til effektfuld organisationsudvikling

- Lederen der har brug for redskaber til deltagerinvolverende forandringsprocesser

- Den studerende der ønsker et teoretisk overblik og en forskningsbaseret introduktion til proceskonsultation.
arrow

close
info:
Af Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard.

De konkrete udfordringer, organisationer står overfor i enstadig mere globaliseret, hyperkompleks og mangfoldigverden, kalder på nye forståelser af ledelse.

Ambitionen med denne introduktion til LEDELSESPSYKOLOGIer at skabe forståelse for ledelse som et socialt fænomeni organisationer. Forfatternes bud på en tidssvarende ledelsespsykologier optaget af ledelse som opgaver og processer,der varetages af en række forskellige personer i organisationen– med og uden formelt ledelsesansvar.

Med bogen udvikles således en særlig vinkel på ledelsespsykologi,der bygger på følgende antagelser:· Ledelse må forstås som distribueret.· Ledelse må forstås som situeret.· Ledelse er en refleksiv praksis.· Ledelse handler om empowerment.

Med dette afsæt giver bogen nuværende og kommendeledere et teoretisk fundament for udvikling af et refleksivtlederskab. Bogen er bredt funderet i psykologien og byggerbl.a. på personlighedspsykologi, kreativitetspsykologi,pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologifor at give en vifte af mulige forståelsesformer,der kan understøtte lederens refleksionsprocesser.

I løbet af bogen kommer forfatterne omkring centraletemaer inden for ledelsespsykologien, såsom ledelse afkreativitet, ledelse af motivation, forandringsledelse,ledelsesudvikling, ledelse af trivsel og ledelse af konflikter.

 

”Konsulenten skal både kunne skabe begejstring og udvikling, levere benhårde resultater på kort tid og forankre det i organisationens struktur og praksis.”

– HR-udviklingschef på best practice-designworkshop, november 2015, Kbh

Du kan læse mere om grundlaget bag uddannelsen Den Professionelle Proceskonsulent i artiklen her.

 
“Jeg bliver beriget med nye teoretiske perspektiver, relevante refleksioner og konkrete metoder. Efter hvert modul har jeg haft en række konkrete aktioner med hjem, som har forbedret min praksis. Underviserne har solid erfaring som eksterne konsulenter og formår at gøre denne viden relevant for min praksis som intern konsulent.”

– Nanna Schlichtkrull, udviklingskonsulent i Banedanmark, tidligere LEAN Leadership Consultant i Novo Nordisk

 
“Uddannelsen rammer i dén grad balancen imellem både at skabe et rum for teoretisk og metodisk refleksion og samtidig sikre en stærk praksiskobling via konkrete værktøjer og cases, der taler ind i hverdagen som konsulent.
Det betyder, at jeg fra dag et har kunne overføre og afprøve elementer fra uddannelsen ind i min egen konsulentpraksis. Det er desuden et privilegium at være en del af et gensidigt og reflekterende læringsrum med såvel kompetente undervisere som dygtige konsulent-kollegaer.”

– Sofie Boudigaard Nielsen, konsulent i Aarhus Kommune

Modulernes indhold og struktur

Modul 1

Grundlæggende proceskonsultative metoder – Fundamentet

Dette modul giver dig en nøje udvalgt redskabskasse med de mest grundlæggende og effektfulde konsulentredskaber fra de systemiske, anerkendende, løsningsfokuserede og narrative traditioner suppleret med Management Consulting-metoder. Du får således en solid introduktion til feltet og lærer, hvordan du kombinerer de forskellige metoder til effektfulde udviklingsdesigns. Vi opbygger også færdigheden til at kunne designe udviklingsforløb for individer, grupper og hele organisationer.

Modul 2

Sæt udviklingen rigtigt i gang - Den gode start

Dette modul giver dig konsultative færdigheder til at afdække organisatoriske udfordringer, behov og udviklingsmål samt designe og co-create store og små udviklingsforløb sammen med dine rekvirenter, samarbejdspartnere og kunder. Vi gennemarbejder en stor best practice-redskabskasse til at sikre omsætning af træning og udvikling til hverdagen og til at sikre effekt.

Modul 3

Avanceret design af forandringsprojekter – Implementering og resultatskabelse

Dette modul giver dig avancerede metoder og forståelser, der gør det muligt at lykkes med forandringsprojekter, hvor målet er dyb implementering med vedvarende forbedring.

Vi folder Action Learning Consulting-metoden ud og belyser nøglerne til, hvordan du sikrer løbende og hurtig implementering i en travl hverdag, hvor du ikke har tid til lange udviklingsprocesser, og hvor du ofte arbejder gennem andre aktører. Du får endvidere grundmetoder til at styrke implementeringen af forandringer og strategier.

Modul 4

Effektiv facilitering – Led processerne

Dette modul giver dig faciliteringsredskaber, der sætter dig i stand til at lede processer, hvor grupper selv arbejder med at finde løsninger på komplekse udfordringer. Vi træner facilitatorens essentielle grundgreb, og du får metoder til at håndtere de fem vigtigste typer af processer, herunder bl.a. beslutninger, idegenerering, planlægning af fremtidige handlinger og opsamling af læring. Vi arbejder endvidere med de fem hyppigst forekommende vanskelige situationer, du skal kunne håndtere, f.eks. når alle ikke elsker projektet, når der er magtkampe, eller når konflikter bremser fremdrift.

Modul 5

Udvikling af den enkelte – Coaching som effektivt redskab

Dette modul giver dig overblik over coachingfeltets væsentligste metoder og redskaber. Målet er at kunne fremme udvikling hos den enkelte medarbejder, specialist eller leder. Du får redskaber, der styrker din grundkapacitet som hjælpsom  professionel  samtalepartner. Vi arbejder endvidere med, hvordan du bedst muligt set fra positionen som leder eller som  konsulent  støtter den enkelte i afgørende situationer i arbejdslivet. F.eks. i transitioner mellem organisatoriske niveauer, når der er utilfredsstillende performance, eller når en medarbejder er kørt fast i en dilemmapræget situation.

Modul 6

Udvikling af ledergrupper og teams – certificering i effect-profilværktøjet

Dette modul giver dig kompetencer til at udvikle effektive ledergrupper og medarbejderteams. Du får metoder til at integrere ledergruppeudvikling med strategiudvikling og udvikling af den enkelte leder. Der trækkes ligeledes tråde til, hvorledes du bedst muligt kan udvikle højtydende medarbejderteams. Ved deltagelse i modulet bliver du certificeret i effectprofil-værktøjet, der er Skandinaviens mest anerkendte, forskningsbaserede metode til udvikling af ledergrupper.

Modul 7

Udvikling af organisationen – Tværgående sammenhængskraft og værdiskabende evaluering

På dette modul tager vi livtag med nogle af de nyeste, mest effektfulde og forskningsbaserede perspektiver på, hvorledes man kan udvikle store og små organisationer, når målet er øget sammenhængskraft på tværs. Vi arbejder med metoder til at fremme tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Du får effektfulde redskaber og metoder fra bl.a. DAC, grænsekrydsende ledelse og Den Nye Syntese-perspektivet. Vi arbejder med at binde det hele sammen i løsninger nært koblet til din egen organisations væsentligste udfordringer. Yderligere arbejder vi med værdiskabende evalueringer og metoder til at skabe grundlaget for afrapportering af projektresultater såvel som at sikre den løbende læring og kvalificering, der understøtter projektets bevægelse i den mest resultatskabende retning.

Modul 8

Effektivitet med versatile handlekompetencer

På modulet arbejder vi med metoder til individuel og teambaseret udvikling ved brug af 360-graders profilværtøjer. Vi arbejder herunder med Lederens VersatilitetsIndeks (LVI), som er et forskningsbaseret profilværktøj, der anvendes i en lang række globalt førende organisationer. På modulet vil du blive certificeret i LVI-redskabet samt blive klædt på til at styrke andres rolleforståelse, adfærd og kompetencer til at arbejde effektivt i en hastigt foranderlig organisatorisk hverdag.

Underviserteamet

Vi har sammensat Danmarks nok stærkeste underviserteam. Alle underviserne har omfattende praktisk konsulenterfaring fra en række førende private virksomheder, den offentlige sektor og udviklings- opgaver i civilsamfundet. De har mangeårig undervisningserfaring på proceskonsulentuddannelser og har forsket, skrevet og formidlet viden om, hvordan man kan skabe udvikling på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Herunder en række af de sidste 10 års vigtigste danske bøge om proceskonsultation, implementering og organisationsforan- dringer, bl.a. Den Professionelle Proceskonsulent, Action Learning Consulting, Ledelsespsykologi og Effektive Ledergrupper. Nedenfor kan du se et udvalg af underviserne på uddannelsen.

Læs mere om underviserne her

Thorkil Molly-Søholm

 

Thorkil har 15 års erfaring med uddannelse af udviklingskonsulenter og ledere og er specialist i avancerede forandringsmetoder. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler inden for forandringsledelse og proceskonsultation, eks. Action Learning Consulting.

Thorkil er cand.psych. og cand.mag., adm. direktør i LEAD og studielektor i organisatorisk forandring ved AAU.

Læs mere om Thorkil her.

 

Kristian Dahl

Kristian er specialist i proceskonsultative metoder og storskala ledelses- og organisationsudvikling. Samtidig er han forfatter til en række bøger og artikler, herunder Den Professionelle Proceskonsulent.

Kristian er cand.psych. og forretningsdirektør i LEAD.

Læs mere om Kristian her.

Claus Elmholdt

Claus er specialist i udvikling af grupper, teams og ledergrupper. Derudover er han forfatter til en række bøger og artikler, herunder bogen Effektive Ledergrupper. Han er Ph.d., faglig direktør i LEAD og lektor i organisationspsykologi ved AAU.

Læs mere om Claus her.

Kim Martin Nielsen

Kim er specialist i coaching, teamudvikling og professionelle samtaler samt ledelsesudvikling. Kim er cand.mag. i pædagogik, Master of Management Development og managing partner i LEAD København.

vikling. Kim er også den gennemgående underviser på Den Professionelle Proceskonsulent i København.

Læs mere om Kim her.

Niels-Henrik Sørensen

Niels-Henrik er specialist i versatil ledelse og er som LVI Master Practitioner ansvarlig for LEADs certificeringsuddannelse inden for lederprofilen, LVI. Niels-Henrik er cand.psych., ekstern lektor på CBS i forandringsledelse og socialpsykologi samt partner i LEAD.

Læs mere om Niels-Henrik her.

Torsten Conrad

Torsten er specialist i implementering og har omfattende erfaring med uddannelse af konsulenter og ledere i implementering af udviklingstiltag i praksis.

Torsten er MA i Leadership, ekstern lektor ved AAU og formand for Dansk Implementeringsnetværks forskersektion samt partner i LEAD.

Læs mere om Torsten her.

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for HR konsulenter, interne og eksterne udviklingskonsulenter, ledere der arbejder med procesledelsesopgaver samt projektledere og medarbejdere med udviklingsopgaver. Det gælder erfarne såvel som nye i feltet.

Tid og sted

Vi starter løbende nye hold op i henholdsvis Aarhus og København.

 

Næste hold starter op i:

 

Aarhus: Den 14. og 15. november 2018

 

De resterede moduler er fordelt på følgende dage:

Modul 2: Den 12 og 13. december 2018

Modul 3: Den 23 og 24 januar 2019

Modul 4: Den 28 februar og 1. marts 2019

Modul 5: Den 26 og 27. marts 2019

Modul 6: Den 29. og 30. april 2019

Modul 7: Den 14. og 15. maj 2019

Modul 8: Den 12 og 13 juni 2019

 

Adresse: LEADs lokaler på Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

 

Er du interesseret i at deltage, men på et andet hold? Kontakt Nicole på nbn@lead.eu eller +45 20893908, så får du besked, så snart vi er klar med nye opstartsdatoer.

Pris

Du kan blive uddannet i Professionel forandringsledelse og proceskonsultation for 51.945 kr. + moms. Beløbet kan betales i to rater.

 

Prisen er inklusiv

+ 16 undervisningsdage struktureret som 8 moduler af hver 2 dage

+ En bogpakke og artikelsamling

+ Undervisningsmaterialer, redskaber, drejebøger og skabeloner

+ Certificering i effect-profilen og LVI-værktøjet

+ Forplejning på modulerne

Læringsunderstøttende samtaler

Pris for 3 samtaler: 4.995 kr. + moms.

Pris for uddannelsen inklusive samtaler er 56.940 kr. + moms.

Download hele uddannelsesbeskrivelsen i pdf her

Bliv ringet opVil du holde dig opdateret? Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Ja tak, send mig den nyeste viden om ledelse og organisationsudvikling