DEN PROFESSIONELLE PROCESKONSULENT

Lær at mestre fremtidssikrede redskaber og tilgange til udviklingsopgaverne i din organisation

Hvad skal der til for at lykkes i dag som intern og ekstern konsulent, når målet er udvikling med effekt? Det har vi undersøgt sammen med mere end 100 HR-udviklingschefer, strategichefer, topkonsulenter og praktikere.

Uddannelsen bygger på denne viden og står samtidig på et bredt forsknings- og metodegrundlag, hvor vi går på tværs af discipliner og fagfelter med fokus på det, der virker i praksis. Fundamentet for uddannelsen beskrives nærmere i bøgerne “Den Professionelle Proceskonsulent” og “Action Learning Consulting”, som er illustreret nedenfor.

arrow

Den Professionelle Proceskonsulent

close
info:
Af Kristian Dahl og Andreas Juhl.

Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling med effekt. Denne bog åbner op for proceskonsulentens værktøjskasse - og teorien bag!

Forfatterne præsenterer feltet proceskonsultation og beskriver, hvordan man professionelt kan bidrage til løsning af organisatoriske udfordringer. Det belyses, hvordan konsulenten møder sin kunde og kommer godt i gang, når en ny konsulentopgave skal tilrettelægges.

Forfatterne viser også, hvilke teoretiske overvejelser samt anvendelige redskaber man kan gøre brug af for at skabe en kvalitetsproces. Herudover rummer bogen en fyldig beskrivelse af seks traditioner, som proceskonsulenten kan arbejde ud fra:

1) Den systemiske position

2) Den anerkendende position

3) Den løsningsorienterede position

4) Den narrative position

5) Organizational Development (OD-positionen)

6) Den strategiske position

Her er metoder til, hvordan man i teori og praksis kan skabe konstruktiv udvikling i en lang række forskellige situationer. Teamudvikling, strategiworkshops, konfliktløsning, sammenlægninger og fremme af arbejdsglæde er blot nogle af de mange situationer, der belyses. Bogen er rigt udstyret med cases og eksempler.

Bogen henvender sig til:

- Konsulenten der efterspørger metoder til effektfuld organisationsudvikling

- Lederen der har brug for redskaber til deltagerinvolverende forandringsprocesser

- Den studerende der ønsker et teoretisk overblik og en forskningsbaseret introduktion til proceskonsultation.
arrow

ACTION LEARNING CONSULTING

close
info:
Af Thorkil Molly Søholm, Søren Willert, Jan Rosenmeier og Henrik Schelde Andersen.

Action Learning Consulting er en konsultativ tilgang, der samtænker organisatorisk læring og resultatorienterede forandringsprojekter.

ALC (Action Learning Consulting) er en konsultativ tilgang, som forsøger at skabe organisatoriske resultater samtidig med, at de nødvendige kompetencer for at skabe resultaterne udvikles. Denne synkroniseringstænkning synliggør, om organisationens sociale styringsteknologier såvel som dens hårde styringsteknologier understøtter eller modarbejder den ønskede forandring. Nogle gange er forandringen måske bedst initieret ved at ændre en hård styringsteknologi først og så følge op med kompetenceudvikling. Alle parter gøres dermed til reelle aktører i forandringen.

Action Learning Consulting henvender sig til forandringsagenter, der oplever, at de eksisterende tilgange til udvikling og forandring enten er for ”bløde” eller for ”hårde”, enten har for ensidigt fokus på kompetenceudvikling, socialpsykologiske kvaliteter og kultur eller for snævert et fokus på struktur, systemer og økonomi. Den henvender sig primært til organisationskonsulenter, projektledere og forandringsledere, forskere og andre faggrupper, der arbejder med udvikling af arbejdspladser.

 

Uddannelsen er for dig, der skal understøtte forandringer, som skaber målbare driftsresultater, udvikler kompetencer og arbejdsformer og som samtidig tilpasser sig organisationens skiftende behov og dagsordener. Det kræver, at du skal have god indsigt i organisationens faglige opgave, strategi og styring. Samtidig skal du også være en dygtig procesfacilitator, der skaber ejerskab, udvikling samt reel og dyb implementering i organisationens hverdagsadfærd.

”Konsulenten skal både kunne skabe begejstring og udvikling, levere benhårde resultater på kort tid og forankre det i organisationens struktur og praksis.”

– HR-udviklingschef på best practice-designworkshop, november 2015, Kbh

Tæt praksiskobling, stærke værktøjer og certificering i førende profilværktøjer

Vi tilbyder et intensivt læringsforløb over 8 todages-moduler.

Uddannelsen er designet sådan, at der sikres en stærk omsætning til din praksis. Der er gennem uddannelsen rig mulighed for at arbejde konkret med samt kvalificere dine udviklingsopgaver.
Vores undervisningsform kobler hele tiden metode og teori til udfordrende cases fra virkeligheden. Derigennem opbygger vi sammen dine kompetencer til øget mestring af forskellige udviklingsopgaver. Det kan f.eks. være, at opgaven er at udvikle den enkelte leder, projektleder eller et talent, at få afdelingen eller teamet til at lykkes bedre eller at facilitere en workshop. Det kan også være, at du skal forbedre komplekse arbejdsprocesser med mange deltagere eller understøtte ejerskab og implementering af udviklingsprojekter i organisationen.
Du får en række direkte anvendelige redskaber og best practice-metoder til at lave professionelle projektplaner, forandringsdesigns, workshopdesigns, drejebøger til udviklingssceancer samt til sikring af effekt.
Du bliver endvidere certificeret i to førende redskaber. Det første redskabt er Management Team Effectiveness Profile (effect), der er Skandinaviens mest anerkendte forskningsbaserede metode til udvikling af ledergrupper og team. Det andet redskab er Leadership Versatility Index (LVI), som mange af verdens førende virksomheder bruger til at udvikle lederes og konsulenters effektivitet. LVI styrker grundlæggende set individers evne til at håndtere komplekse situationer med de rigtige handlestrategier uafhængigt af personlige præferencer.

Du kan læse mere om grundlaget bag uddannelsen Den Professionelle Proceskonsulent i artiklen her.

 
“Jeg bliver beriget med nye teoretiske perspektiver, relevante refleksioner og konkrete metoder. Efter hvert modul har jeg haft en række konkrete aktioner med hjem, som har forbedret min praksis. Underviserne har solid erfaring som eksterne konsulenter og formår at gøre denne viden relevant for min praksis som intern konsulent.”

– Nanna Schlichtkrull, udviklingskonsulent i Banedanmark, tidligere LEAN Leadership Consultant i Novo Nordisk

 
“Uddannelsen rammer i dén grad balancen imellem både at skabe et rum for teoretisk og metodisk refleksion og samtidig sikre en stærk praksiskobling via konkrete værktøjer og cases, der taler ind i hverdagen som konsulent.
Det betyder, at jeg fra dag et har kunne overføre og afprøve elementer fra uddannelsen ind i min egen konsulentpraksis. Det er desuden et privilegium at være en del af et gensidigt og reflekterende læringsrum med såvel kompetente undervisere som dygtige konsulent-kollegaer.”

– Sofie Boudigaard Nielsen, konsulent i Aarhus Kommune

Modulernes indhold og struktur

Modul 1

Grundlæggende proceskonsultative metoder – Fundamentet

Dette modul giver dig en nøje udvalgt redskabskasse med de mest grundlæggende og effektfulde konsulentredskaber fra de systemiske, anerkendende, løsningsfokusede og narrative traditioner suppleret med high-impact management consulting metoder. Du får således en solid introduktion til feltet og lærer at kombinere de forskellige metoder til effektfulde udviklingsdesigns. Vi opbygger også færdigheden til at kunne designe udviklingsforløb for individer, grupper og hele organisationer.

 

Datoer for undervisning
Århus: D. 16. januar kl. 10:00-17:00 og d. 17. januar 2018 kl. 8:30-15:30.

Modul 2

Sæt udviklingen rigtigt i gang - Den gode start

Dette modul giver dig konsultative færdigheder til at afdække organisatoriske udfordringer, designe og co-create store og små udviklingsforløb sammen med dine rekvirenter, samarbejdspartnere og kunder. Du får her også metoder til at opbygge lærende partnerskaber med nøgleaktører samt at sikre projektet de rette ressourcer og rammer, der skal til for, at resultaterne kan nås. Vi træner de mest afgørende situationer, der skal mestres i opstartsprocessen fra formøde og projektafklaring til præsentation af forandringsforslag, forhandling om ressourcer og effektsikring.

 

Datoer for undervisning
Århus: D. 19. marts 2018 kl. 10:00-17:00 og d. 20. marts 2018 kl. 8:30-15:30.

Modul 3

Effektiv facilitering – Led processerne

Dette modul giver dig virksomme faciliteringsredskaber og færdigheder, der sætter dig i stand til at lede processer, hvor store og små grupper selv arbejder med at finde løsninger på komplekse udfordringer. Vi træner facilitatorens essentielle grundgreb, og du får metoder til at håndtere de fem vigtigste typer af processer, herunder bl.a. beslutninger, idegenerering, planlægning af fremtidige handlinger og opsamling af læring. Vi arbejder endvidere med de fem hyppigst forekommende vanskelige situationer, du skal kunne håndtere, f.eks. når alle ikke elsker projektet, når der er magtkampe, eller når konflikter bremser fremdrift.

 

Datoer for undervisning
Århus: D. 19. april 2018 kl. 10:00-17:00 og d. 20. april 2018 kl. 8:30-15:30.

Modul 4

Avanceret design af forandringsprojekter – Implementering og resultatskabelse

Dette modul giver dig avancerede metoder og forståelser, der gør det muligt at skabe udvikling i komplekse situationer, hvor målet er dyb implementering med vedvarende forbedring. Vi folder Action Learning Consulting-metoden ud og belyser nøglerne til, hvordan du sikrer løbende og hurtig implementering i en travl hverdag, hvor du ikke har tid til lange udviklingsprocesser. Du får endvidere metoder til at styrke og opbygge organisationers egen implementeringskapacitet til slutimplementering af forandringer og strategier.

 

Datoer for undervisning
Århus: D. 7. maj 2018 kl. 10:00-17:00 og d. 8. maj 2018 kl. 8:30-15:30.

Modul 5

Udvikling af den enkelte – Coaching som effektivt redskab

Dette modul giver dig overblik over coachingfeltets væsentligste metoder og redskaber. Målet er at kunne fremme udvikling hos den enkelte medarbejder, specialist eller leder. Du får redskaber, der styrker din grundkapacitet som hjælpsom professionel samtalepartner. Vi arbejder endvidere med, hvordan du bedst muligt støtter den enkelte i nogle af de mest afgørende situationer i arbejdslivet, f.eks. transitioner og skift mellem forskellige organisatoriske niveauer, når der er utilfredsstillende performance i jobbet, eller når en medarbejder er kørt fast i en dilemmapræget situation.

 

Datoer for undervisning
Århus: D. 14. juni 2018 kl. 10:00-17:00 og d. 15. juni 2018 kl. 8:30-15:30.

Modul 6

Udvikling af ledergrupper og teams – certificering i effect-profilværktøjet

Dette modul giver dig kompetence til at udvikle effektive ledergrupper og medarbejderteams.
Du får metoder til at integrere ledergruppeudvikling med strategiudvikling og udvikling af den enkelte leder. Der trækkes ligeledes tråde til, hvorledes du bedst muligt kan udvikle højtydende medarbejderteams. Ved deltagelse i modulet bliver du certificeret i effect-profilværktøjet, der er Skandinaviens mest anerkendte, forskningsbaserede metode til udvikling af ledergrupper.

 

Datoer for undervisning
Århus: D. 22. august 2018 kl. 10:00-17:00 og d. 23. august 2018 kl. 8:30-15:30.

Modul 7

Udvikling af organisationen – Øget tværgående sammenhængskraft

På dette modul tager vi livtag med nogle af de nyeste, mest interessante og forskningsbaserede perspektiver på, hvorledes man kan udvikle store og små organisationer, når målet er øget sammenhængskraft på tværs. Vi arbejder med metoder til at fremme tværsektorielt og tværfagligt samarbejde såvel som samskabelse med borgere og kunder. Du får effektfulde redskaber og metoder fra bla. DAC, grænsekrydsende ledelse og Ny Syntese-perspektivet. Vi arbejder med at binde det hele sammen i løsninger nært koblet til din egen organisations væsentligste udfordringer. Yderligere arbejder vi med værdiskabende evalueringer og metoder til at skabe grundlaget for afrapportering af projektresultater såvel som at sikre den løbende læring og kvalificering, der understøtter projektets bevægelse i den mest resultatsskabende retning.

 

Datoer for undervisning
Århus: D. 19. september 2018 kl. 10:00-17:00 og d. 20. september 2018 kl. 8:30-15:30.

Modul 8

Effektivitet med versatile handlekompetencer - Certificering i LVI

Modul 8 er et eksklusivt tillægsmodul vi tilbyder som del af Den Professionelle Proceskonsulent i 2017. Som deltager på uddannelsen får du således mulighed for at blive certificeret i LVI.

Forskningen peger på, at nutidens ledere og konsulenter kan øge deres effektivitet markant ved at styrke deres versatilitet. Versatilitet er evnen til at agere fleksibelt og tilpasset: "Versatility is the ability to read and respond to changing conditions with a full range of motion; able to freely use opposing approaches, unlimited by bias in favor of one and prejudice against the other." (Kaplan & Kaiser, 2003). Modulet introducerer versatilitetsbegrebet og forskellige tilgange til at udvikle lederes og konsulenters versatilitet. Du bliver endvidere certificeret i LVI, der er et forskningsbaseret redskab, som anvendes i en lang række globalt førende virksomheder til udvikling af versatilitet.

 

Datoer for undervisning
Århus: D. 23. oktober 2018 kl. 10:00-17:00 og d. 24. oktober 2018 kl. 8:30-15:30.

Underviserteamet

Vi har sammensat Danmarks nok stærkeste underviserteam. Alle underviserne har omfattende praktisk konsulenterfaring fra en række førende private virksomheder, den offentlige sektor og udviklingsopgaver i civilsamfundet. De har mangeårig undervisningserfaring på proceskonsulentuddannelser, og har alle forsket, skrevet og formidlet viden om, hvordan man kan skabe udvikling på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Herunder en række af de sidste ti års vigtigste danske bøger om proceskonsultation, implementering og organisatoriske forandringer, bl.a. Den Professionelle Proceskonsulent, Action Learning Consulting, Ledelsespsykologi og Effektive Ledergrupper.

Læs mere om underviserne her

Thorkil Molly-Søholm

Cand.psych. og cand.mag., stifter og adm. direktør i LEAD

Thorkil har 15 års erfaring med uddannelse af udviklingskonsulenter og er specialist i avancerede proceskonsultative metoder
Han er forfatter til en lang række bøger og artikler inden for forandringsledelse og proceskonsultation.

Læs mere om Thorkil her.

Kristian Dahl

Cand.psych., stifter og forretningsdirektør i LEAD

Kristian er specialist i proceskonsultative metoder og storskala ledelses- og organisationsudvikling.
Samtidig er han forfatter til en række bøger og artikler, herunder “Den Professionelle Proceskonsulent”.

Læs mere om Kristian her.

Claus Elmholdt

Cand.psych. og Ph.d., faglig direktør i LEAD

Claus er specialist i udvikling af grupper, teams og ledergrupper.
Derudover er han forfatter til en række bøger og artikler, herunder bogen “Effektive Ledergrupper”.

Læs mere om Claus her.

Kim Martin Nielsen

Cand.mag. i pædagogik, Master of Management Development og managing partner i LEAD

Kim er specialist i coaching, teamudvikling og professionelle samtaler samt ledelsesudvikling. Kim er også den gennemgående underviser på Den Professionelle Proceskonsulent i København.

Læs mere om Kim her.

Niels-Henrik Sørensen

Cand.psych., ekstern lektor på CBS i forandringsledelse og socialpsykologi og partner i LEAD

Niels-Henrik er specialist i versatil ledelse og er som LVI Master Practitioner ansvarlig for LEADs certifceringsuddannelse inden for lederprofilen, LVI.

Læs mere om Niels-Henrik her.

Torsten Conrad

MA i Leadership og chefkonsulent i LEAD

Torsten er specialist i implementering og har omfattende erfaring med uddannelse af konsulenter og ledere i implementering af udviklingstiltag i praksis.

Læs mere om Torsten her.

Gratis infomøde d. 31. august 2017, kl. 14:00-15:00

Tilmeld dig hos Nicole Baandrup Nielsen på nbn@lead.eu.

Målgruppe

Uddannelsen er for ledere med mange udviklingsopgaver, interne og eksterne udviklingskonsulenter og projektledere, erfarne såvel som nye i feltet.

Tid og sted

Købehavn: D. 25. og  26. september 2017, d. 7. og 8. november 2017, d. 30. november og 1. december 2017, d. 23. og 24. januar 2018, d. 6. og 7. marts 2018, d. 11. og 12. april 2018, d. 14. og 15. maj 2018 og d. 11. og 12. juni 2018.
Adresse: Klub, Linnésgade 25, 1361 København K.

 

Aarhus: D. 9. og 10. oktober 2017, d. 15. og 16. november 2017, d. 4. og 5. december 2017, d. 16. og 17. januar 2018, d. 19. og 20. marts 2018, d. 19. og 20. april 2018, d. 7. og 8. maj 2018 og d. 14. og 15. juni 2018.

 

Adresse: LEADs lokaler på Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Pris

Normalprisen er 61.945 kr. + moms. Vi giver lige nu en introduktionsrabat på 10.000 kr. Tilmelder du dig nu, bliver du uddannet som Den Professionelle Proceskonsulent for 51.945 kr. + moms. Beløbet kan betales i to rater.

 

Prisen er inklusiv
- En bogpakke og artikelsamling
- Undervisningsmaterialer, redskaber, drejebøger og skabeloner
- Certificeringer i effect-modellen
- Forplejning på modulerne
- Tillægsmodul 8 inkl. certificering i LVI

 

Kan du få tilskud?
Undersøg på www.denkommunalekompetencefond.dk, om du kan søge tilskud til uddannelsen.

Læringsunderstøttende samtaler

Pris for 3 samtaler: 4.995 kr. + moms.

Pris for uddannelsen inklusive samtaler er 56.940 kr. + moms.

Download hele uddannelsesbeskrivelsen i pdf her

Bliv ringet opTilmeld dig vores nyhedsbrev