Sara Westergaard Kjeldsen

Ledelseskonsulent og projektleder
Cand. Psych.

Mobil: +45 28 15 13 81
E-mail: swk@lead.eu

Sara arbejder som ledelseskonsulent på en række udviklingsforløb i offentlige og private organisationer. Fælles for forløbene er formålet om at udvikle organisationens ledelsespraksis med afsæt i de strategiske visioner og den aktuelle kontekst.

 

Sara er særligt optaget af, hvordan vi – individuelt og i fællesskab – kan bidrage til at skabe en kultur, der balancerer trivsel og resultatskabelse. På den måde kan organisationen sikre en bæredygtig udvikling, hvor både ledere og medarbejdere er motiverede, oplever mening og arbejder med afsæt i et fælles værdisæt og efter et fælles mål.

 

Sara er ansvarshavende projektleder på flere interne og eksterne udviklingsforløb og projekter. Hun har i den forbindelse et skarpt blik for at tilrettelægge, koordinere og styre projekter fra start til slut, ligesom at hun har stor erfaring med at designe, udvikle og facilitere diverse udviklingsmaterialer og -processer til bl.a. workshops og seminarer i tæt samarbejde med relevante aktører fra den enkelte organisation. Sara underviser desuden i ledelsespsykologi på Folkeuniversitetet.

 

Sara er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Hun har i den forbindelse opbygget stærke kompetencer indenfor organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser – både ift. udvikling af den enkelte leders adfærd såvel som den samlede ledelsespraksis. En meningsfuld kobling af teori og praksis er et centralt omdrejningspunkt i Saras tilgang.

Specialer

Leder- og medarbejderudviklingssamtaler

Sara varetager individuelle udviklingssamtaler og coachingforløb for ledere, projektledere, konsulenter og medarbejdere. Hun gennemfører både samtaler med og uden afsæt i udviklingsværktøjer og er bl.a. certificeret i LVI (Leadership Versatility Index) ved Kaiser Leadership Solutions, personlighedsprofilen Neo-PI-3 ved Hogrefe og effect-profilen til udvikling af ledergrupper. Coachingen er udviklingsorienteret og rettes – med afsæt i personens styrker og udviklingspunkter – ind i de organisatoriske rammer og den kultur, som vedkommende er en del af.

Kvalitative kulturanalyser i organisationer

Sara designer og driver kvalitative undersøgelser og organisationsanalyser i både offentlige og private organisationer. Hun har udarbejdet og faciliteret kulturanalyser hos bl.a. Udenrigsministeriet, Landbrugsstyrelsen, Hvidovre Kommune og Region Nordjylland med afsæt i tesen om, at et større kendskab til egne styrker og faldgruber øger sandsynligheden for mere målrettede udviklingsindsatser, bedre strategiudvikling og større læring både for organisationen og dens ledere og medarbejdere. Læs mere her.

Talentudvikling

Strategisk talentudvikling er en stærk metode til udvikling af mennesker og organisationer. Sara er konsulent og projektleder på en række ledertalentudviklingsforløb på forskellige organisatoriske niveauer, bl.a. på Vejle Kommunes ledertalentprogram ”Ledelse med Vilje”, hvor hun varetager læringsunderstøttende udviklingssamtaler med ledertalenterne. Hun deltog også i udvælgelsessamtalerne og udarbejdede indstillinger med henblik på at rekruttere de rigtige talenter til forløbet i Moderniseringsstyrelsens SPOT-program. Læs mere her.

Kønsdiversitet i ledelse

Sara har stor erfaring med kønsdiversitet i ledelse – både de underliggende, psykologiske mekanismer og de samfundsstrukturelle faktorer, der kan forklare en fortsat skæv kønsfordeling i det danske erhvervsliv, men især med fokus på de værdifulde synergier, som potentielt kan opstå i diverst sammensatte ledergrupper. Denne viden er afgørende for at kunne udvikle og implementere forandringsstrategier og -tiltag, der kan fremme diversitet og værdiskabelse i ledergrupper og organisationer.

Leadership Pipeline

Leadership Pipeline-tænkningen giver organisationer og ledere mulighed for at forbedre ledelsen ud fra princippet om rette ledelse på rette niveau. Sara har stor erfaring med at skræddersy og udvikle ledelses- og medarbejdergrundlag med afsæt i netop Leadership Pipeline, bl.a. i Hvidovre Kommune, Landbrugsstyrelsen og Skive Kommune. Her har vi gennem grundige analyser og involverende processer fået sat ord på den ønskede ledelseskultur og de forventninger, der er til organisationens ledere og medarbejdere. Sara trækker desuden på Leadership Pipeline-tænkningen i transitionscoaching med ledere eller medarbejdere, der ønsker at udvikle sin egen praksis op imod et højere ledelsesniveau. Læs mere her.

Projektledelse

Sara har stor erfaring som projektleder på interne såvel som eksterne udviklingsforløb og projekter. Hun arbejder altid ud fra metoder og tilgange, der matcher det, som situationen kalder på. Hun har et stort overblik, er proaktiv og har et skarpt blik for detaljerne. Læs mere her.

Referencer

Læs mere

LEAD afviklede i 2018 en stor kvalitativ organisationsanalyse for Udenrigsministeriet med fokus på mobilitet og kønsforskelle. Her var Sara overordnet projektleder og ansvarlig for koordinering, udvikling af materialer og interviewguide, afvikling af 60+ kvalitative interviews, efterbehandling samt udarbejdelse og tilbagelæsning af analyserapport.

Læs mere

LEAD har siden 2017 bistået Landbrugsstyrelsen i udviklingen og implementeringen af deres nye ledelses- og medarbejdergrundlag, som er formuleret med afsæt i styrelsens overordnede strategi og bygger på teorier og modeller om Leadership Pipeline og paradoksledelse. Gennem en omfattende involverings- og implementeringsproces har organisationen arbejdet med de forventninger, der er til leder- og medarbejderadfærd i styrelsen, hvilket har styrket det fælles sprog om ledelse.

Sara har fungeret som projektleder i tæt samarbejde med Landbrugsstyrelsens HR-afdeling. Hun har desuden været en aktiv del af fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere fra alle niveauer, databearbejdning og sammenskrivning samt design og afvikling af implementeringsprocesserne omkring det nye ledelsesgrundlag

Læs mere

LEAD har bistået Trækbanen i Aalborg Kommune ved at skabe forøget trivsel og livskvalitet hos borgeren gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd

Vi startede med at oversætte den kurs, der var sat fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Trækbanen havde brug for at oversætte den til et sprog, der gav mening i forhold til den udvikling, de stod overfor.

Alle medarbejdere og ledere stillede i fællesskab skarpt på, hvilken adfærd der skal til, for at nå denne vision – og hvad vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Alt blev nedskrevet i et fælles medarbejder- og ledelsesgrundlag, som definerer Trækbanens ”regelsæt” for god adfærd.

I supervisionsgrupper arbejdede medarbejderne med at omsætte grundlaget til hverdagens adfærd. De hjalp i dette rum hinanden med at ændre adfærd og fastholde de gode vaner og samarbejde, som de sammen var blevet enige om skulle ske.

Trækbanen har i dag en fælles plan for, hvordan den gode udvikling fortsættes, så vision 2020 kan realiseres – og alle medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal spille klogt sammen for at nå målet.

Kort sagt: Der er på Trækbanen blevet skabt fælles konkrete billeder af ønsket adfærd, som skaber en lang række mærkbare resultater hos den enkelte borger.

Læs mere her.

Læs mere

LEAD har i samarbejde med ledelsen i Specialsektoren, Region Nordjylland, udarbejdet en omfattende kulturanalyse med fokus på ledelseskulturen og implementeringskræften i sektoren. Her havde Sara ansvaret for afviklingen af en række fokusgruppeinterviews med ledere og administrationsmedarbejdere i sektoren samt udarbejdelse af den kvalitative analyserapport og de afledte anbefalinger til den videre organisering. Analysen har medført en igangværende Leadership Pipeline-baseret organisationsændring af hele Specialsektoren.

Læs mere

LEAD bidrog til Justitsministeriets årlige lederevaluering, hvor Sara var projektleder for den administrative og tekniske del af de anvendte 360-graders ledelsesevalueringer.

Læs mere

LEAD har i en årrække bistået Sødisbakkes ledelse i forskellige udviklingsprojekter internt på institutionen, der har ca. 500 ansatte fra mange forskellige faggrupper.

 

Sara er konsulent på et igangværende ledelsesudviklingsprojekt på tværs af de forskellige afdelinger. Dette arbejde har bl.a. inkluderet Leadership Pipeline baseret rolle- og funktionsafklaringsworkshops, udarbejdelse af stillings- og funktionsbeskrivelser, ledergruppeudvikling og udvikling af det tværgående samarbejde.

Læs mere

LEAD har i 2017-2019 bistået Hvidovre Kommune i et omfattende ledelsesudviklingsforløb henvendt til alle ledere og medarbejdere. Dette udviklingsarbejde har været centreret omkring kommunens nye centerstruktur og udviklingen af et nyt ledelses- og medarbejdergrundlag, som blev designet med afsæt i frameworket ”Ny Syntese for offentlig værdiskabelse” og formuleret gennem en stor involveringsproces fra alle ledelsesniveauerne i kommunen.

Sara stod for koordinering med de resterende projektledere og medvirkede i projektets enkelte faser, herunder afvikling af fokusgruppeinterviews med udvalgte centerchefer, databearbejdning, udvikling af workshopmaterialer og sammenskrivningen af det nye ledelses- og medarbejdergrundlag. Derudover stod hun for udviklingen af implementeringsværktøjerne til grundlaget, herunder dialogkort og forskellige oversættelsesværktøjer til at kunne bringe ledelses- og medarbejdergrundlaget ind i egen ledelsespraksis.

Læs mere

LEAD har i samarbejde med Vejle Kommunes Koncern HR designet kommunens ledertalentprogram for ledere med potentiale til mere. Udviklingsprogrammet løber fra foråret 2019 og frem, hvor LEAD står for undervisningen og faciliteringen af talentprogrammet.

 

Sara varetager alle de læringsunderstøttende samtaler med forløbets talenter undervejs i forløbet. Hun er desuden medunderviser og projektkoordinator på hele programmet.

centerchefer, databearbejdning, udvikling af workshopmaterialer og sammenskrivningen af det nye ledelses- og medarbejdergrundlag. Derudover stod hun for udviklingen af implementeringsværktøjerne til grundlaget, herunder dialogkort og forskellige oversættelsesværktøjer til at kunne bringe ledelses- og medarbejdergrundlaget ind i egen ledelsespraksis.

Erhvervserfaring

Ledelseskonsulent og projektleder i LEAD – enter next level A/S (2017 – )

Projektkonsulent i LEAD – enter next level A/S (2015 – 2017)

Faglig mentor ved Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet (2016)

Erhvervspsykologisk praktikant og personlig assistent for Claus Elmholdt, direktør i LEAD og forsker ved Aalborg Universitet (2016)

Forskningsassistent på forskningsprojekt om innovation og kreativitet i produktionsvirksomheder udstedt af Poul Due Jensens Fond og Aalborg Universitet (2015 – 2016)

Forskningsassistent på forskningsprojekt om risikofaktorer for skolefravær udstedt af Trygfondens Børneforskningscenter og Aarhus Universitet (2013 – 2014)

Udvalgte publikationer

”En teoretisk undersøgelse af kønsdiversitet i dansk topledelse”, 2017, Aarhus Universitet

”Er præstationsledelse svaret på den offentlige sektors udfordringer?”, 2017