fbpx

Effektanalyse

Hvad er effektanalyse?

Effektanalyser handler, som navnet afslører, om at analysere en effekt – ofte helt ude i den spidse ende hos borgerne. I en ledelsessammenhæng kan det handle om at undersøge, hvilken effekt et bestemt ledelsesmæssigt eller organisatorisk tiltag har haft eller formodes at få. Det kan også handle om at dokumentere effekten af en helt konkret indsats eller aktivitet på borgerniveau.  

Det er afgørende viden at besidde som ledelse. Især i vores samtid, der er præget af så stort et fokus på forandringer. Forandringer er blevet en uundgåelig del af arbejdslivet. Det resulterer i en uforudsigelighed, hvilket dog ikke betyder, at ledelsen skal være mere lemfældig med, hvilke projekter der sættes i gang, følges op på og gennemføres. Måske snarere tværtimod.

Og her kan en effektanalyse gøre os klogere på, hvilke indsatser der fører til hvilke resultater. En læring, som vi kan bruge til at kvalificere fremtidige beslutninger.

I LEAD Impact har vi indgående erfaringer med at analysere effekter inden for særligt velfærdsområderne. Fx har vi udført en del effektstudier inden for uddannelsesområdet, hvor vi bl.a. har undersøgt i hvilken grad en bestemt uddannelse eller pædagogisk tilgang giver samfundsøkonomisk effekt sammenlignet med en kontrolgruppe. Vi har også undersøgt, i hvilken grad forskellige sociale indsatser og tilgange giver tilfredshed hos udsatte borgere, og hvad progressionen er.
Fordele ved en effektanalyse

Som ledelse er der mange potentielle fordele at hente ved at udføre en effektanalyse. De omfatter blandt andet:

        At ledelsen får et prioriteringsværktøj, de kan bruge, når de skal vurdere, om et tiltag har fungeret eller ej – og i hvilket omfang.

        At ledelsen kan uddrage læring fra projekter: Hvad lærte vi? Hvad virkede godt? Hvad fungerede mindre godt? Og hvad skal vi gøre anderledes næste gang?

        At ledelsen har et mere kvalificeret grundlag at forholde sig til fremtidige projekter ud fra. Det kan fx omhandle udarbejdelsen af nye strategiske tiltag, fremadrettet kompetenceudvikling og budgetlægning/ressourceallokering.

LEAD Impacts tilgang til effektanalyser

I LEAD Impact mener vi, at der er en naturlig sammenhæng mellem strategidesign, strategievaluering og effektanalyse. For vil man analysere en effekt, er det nødvendigt at have viden om – eller endnu bedre at have været med til at udarbejde – strategiens design og den efterfølgende evaluering af strategien. Så hver strategi skal indeholde og afsluttes med evalueringer, herunder en effektanalyse.

Når vi går til en effektanalyse, spørger vi derfor: Hvad er det for en helt overordnet effekt, vi vil lave, for hvem og på hvilken måde? Hvilke aktiviteter skal vi sætte i gang og gennemføre? Og hvordan vil vi løbende og afslutningsvist evaluere effekten?

Et eksempel på et område, hvor vi i LEAD Impact har indgående erfaringer med at gennemføre effektanalyser, er på uddannelsesområdet, hvor et stigende antal unge mennesker står uden uddannelse og arbejde i Danmark. Her kan vi ved hjælp af de enorme mængder registerdata fra Danmarks Statistik, som vi har adgang til, sammenligne populationen med en nærmest nøjagtig socioøkonomisk, geografisk og aldersmæssig kopi af gruppen.

Med de to ens grupper ved siden af hinanden kan vi introducere en ændring i én af grupperne, fx en uddannelse på en bestemt type institution og undersøge, hvilken effekt denne ene forskel kommer til at få for grupperne i løbet af et år eller to år eller 20 år på fx beskæftigelsesstatus, indkomst og videre uddannelsesvalg. Vi kan desuden sammenligne, om der er forskelle mellem uddannelsesinstitutionerne: Er det alle skoler eller afdelinger, der klarer sig lige godt? Er der pædagogiske eller didaktiske forskelle? Og er der noget, som gør lærerne dygtigere et bestemt sted?  Eller handler det i stedet om god ledelse? På baggrund af disse analyser tilvejebringes et meget solidt og operationelt beslutningsgrundlag til brug for fx større politiske beslutninger.

Undersøge effekt eller måle kvalitet

Vi hjælper mange forskellige typer af organisationer med at gennemføre effektanalyser. Typisk er der tale om offentlige organisationer – men også private virksomheder – der vil have undersøgt kvaliteten og effekten af de indsatser, de laver. Det kan for eksempel være kommuner, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner eller virksomheder, der ønsker at skabe en form for effekt eller et løft ude hos borgere, studerende, patienter eller kunder.

Der kan være tale om organisationer, der vil undersøge en effekt, inden de sætter noget i gang, eller som vil dykke ned i kvaliteten og effektiviteten af det, de allerede leverer, for at finde ud af, hvad de kan gøre bedre.

Ønsker du vores hjælp til at gennemføre en effektanalyse, er du altid meget velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Inspiration

Vi lærer jer at analysere en effekt

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om effektanalyse, samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om effektanalyse for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af effektanalyse i forbindelse med jeres udfordringer og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Arne Hauge Jensen

Områdedirektør | Partner

Cand.oecon og journalist

E-mail: ahj@lead.eu
Tlf: 22 81 99 78