vej baggrund 3

Implementeringsledelse – en metode til at gå fra strategi til drift

Af Torsten Conrad og Jan Heiberg Johansen, chefkonsulenter, LEAD – enter next level 

Har du oplevet, at der bliver sat strategiske tiltag i gang, der ikke har den ønskede effekt i hverdagen? Så læs med her, hvor vi foreslår tre enkle skridt til at styrke jeres ledelse af implementering.

Der er ofte et stort potentiale for bedre implementeringsledelse (O’Reilly et al., 2010). Det skyldes bl.a., at mange organisationer overvurderer egne implementeringsevner. Det er derfor væsentligt at raffinere og professionalisere ledelsen af implementering, så de strategiske tiltag kommer til live i driften.

Forskning viser, at de fleste tiltag ikke kommer til at virke i praksis. Det fører til frustrationer, modløshed, spild af tid og resurser samt en manglende tro i organisationen på, at I kan eksekvere strategien. Ofte kan alt dette undgås gennem styrket ledelse af implementering.

 

Hvad er implementering?

Implementering betyder ”fylde op” fra det latinsk. Altså at opfylde eller at lykkes med de mål som er sat. I en kompleks samtid, hvor lineære forklaringer ofte kommer til kort, er det væsentligt med en tilføjelse til den definition og i højere grad at forstå implementering som læreprocesser. Fokus skal flyttes en lineær forståelse af implementering til et fokus på at forbedre os gennem læreprocesser.

Vi foreslår derfor følgende definition af implementering:

”Implementering er læreprocesser indeholdende bevidste handlinger mod ønskede mål – handlinger, der fortløbende kvalificeres gennem refleksioner og dialoger, gentages igen og igen” (Conrad, 2016).

Implementering er komplekse læreprocesser, der indebærer både meningsskabelse og handlingskoordination. Forståelse for den besluttede strategi kan ikke overføres direkte, men må mobiliseres i ledelseskæden gennem implementeringsprocessen og i mødet mellem nuværende og fremtidige praksisser. Det kalder på en stadig refleksion omkring, hvad der virker, og hvad der skal justeres for at lykkes med den strategiske intention.

 

En enkel metode til styrket implementeringsledelse

I kan komme i gang med at løfte jeres implementering gennem tre praksisnære skridt, hvor I etablerer et overblik over jeres implementeringstiltag, og hvordan I ønsker at arbejde med dem.

Disse skridt fører ofte til følgende erkendelser:

 • At der er et potentiale for at styrke implementeringen en række steder i organisationen og derved i højere grad bringe strategien til live i driften og mindske frustrationer
 • At der nogle gange er enklere veje til at implementere nogle af jeres tiltag, end dem I anvender i dag
 • At I har en tendens til at overvurdere organisationens evne til at implementere
 • At I skal styrke kapaciteten dvs. viden og resurser til at implementere en række steder i organisationen for at lykkes

Og som følge af ovenstående, at I bedre forstår, hvorfor der nogle gange kan opstå frustrationer og meningstab i organisationen

 

Tre skridt til bedre implementering

Vi har erfaring med at følgende skridt kan være nyttige i de fleste organisationer.

 1. Skab et fælles overblik i ledelsesgruppen

I starter med at kortlægge de tiltag, I skal have implementeret over det kommende halve til hele år. Det kan være igangværende eller nye tiltag. Vi vil anbefale at gøre det både i ledelsen og i de relevante medarbejdergrupper.

Lav en brainstorm i mindre grupper, fasthold tiltagene på en tavle og skab et fælles overblik ved at gruppere tiltagene. Det er vores erfaring, at I ikke her behøver at være alt for kritiske over for, hvilke tiltag I tager med på oversigten.

Værdien af dette skridt er, at I får et fælles indblik i, hvilke udfordringer med implementering organisationen står med.

 1. Vurder de enkelte tiltag ift. de fire implementeringstilgange

I skal herefter holde de enkelte tiltag op imod de fire tilgange til implementering, der bliver anvendt i de fleste organisationer (se boksen herunder). Forsøg under dialog og refleksion at placere jeres tiltag i de fire tilgange.

I kan understøtte denne proces ved at forholde jer til følgende spørgsmål ved hver af de fire tilgange:

 • Hvor har I allerede brugt – tilgangen?
 • Hvornår virker det?
 • Hvornår virker det ikke?
 • Hvor kunne I bruge det fremadrettet?
 • Hvilke resurser er der behov for ift. de enkelte tiltag.

Værdien af dette skridt er, at I styrker jeres fælles sprog om implementering og øger jeres fælles forståelse for, hvor I kan styrke jeres ledelse af implementering.

Et vigtigt videre punkt er her at tale om jeres styrker og udfordringer i implementering på baggrund af jeres fælles overblik samt i ledelsen at drøfte, hvilken type ledelse, der skal til for at lykkes med jeres implementering. Dét kan I gøre ved at identificere, hvilke typiske udfordringer I har mødt før, under og efter, når I er lykkedes henholdsvis godt og mindre godt med implementering.

 1. Gør status og aftal næste skridt

Endelig udvikler I på baggrund heraf en række forslag til, hvor I skal sætte ind for at lykkes bedre med implementering og tager stilling til, hvilket næste skridt, der kan skabe de mest synlige resultater. Det er væsentligt her at overveje, hvor resurser og kompetencer er til stede for at lykkes med implementeringen samt hvor I og resten af organisationen kan hente hjælp undervejs.

Disse trin kan være et væsentligt første skridt i styrket ledelse af implementering. I kan herefter forankre arbejdet med implementering via det såkaldte Quality Implementation Framework (QIF), der er blandt de mest anerkendte modeller for implementering og som udgør grundlaget for LEAD’s implementeringsuddannelse (Meyers, D., Wandersman, A. & Durlak 2012).

Lær mere om QIF i denne korte video:

 

En mere strategisk og systematisk tilgang til implementering

De tre skridt kan etablere et systematisk overblik over jeres tiltag. For at lykkes med at føre det ud i livet, kræver det, at vi som ledere nysgerrigt opsøger og tilegner os en bredere viden om implementering, og ikke altid trækker de samme løsninger og værktøjer op af vores værktøjskasse.

Det kræver en systematik i vores refleksion og valg ud fra de forskellige muligheder og veje at gå. Systematikken kan understøttes gennem brugen af et implementeringsframework, som visualiserer og eller understøtter vores kontinuerlige og systematiske refleksion over de ting, som vi fra forskning og best-practice ved, at der er væsentlige at forholde sig til.

Det forudsætter også, at der systematisk følges op på vores valg – uanset om beslutningerne var de rigtige eller ej, så er der vigtig læring, der skal tages med til næste valg, der skal foretages.

 

Hvilke tilgange er der til implementering?

Der er fire forskellige tilgange til implementering, som vi har udviklet gennem flere års  samspil med kunder i offentlige organisationer, og som har til formål at gøre det mere overskueligt at vælge mellem forskellige veje at gå i implementeringen og dermed imødekomme flere af de komplekse udfordringer, der opstår ved implementering.

 1. Gør det!
 2. Tag selv-tilgangen
 3. Tæt på-tilgangen
 4. Vi gør det sammen-tilgangen

Læs mere om de fire tilgange tilgange her

 

Kilder:

How leadership matters: The effects of leadership on strategy implementation; O’Reilly, C.A, David F. Caldwell, D;, Jennifer A. Chatman; Margaret Lapiz, M.;, & Self, W. Leadership Quarterly.

2010, Vol. 21, Issue 1, Pages 104-113

Forfatterne

Du er måske også interesseret i…

Implementeringsledelse

Èn ting er at udvikle strategier og lægge planer. En anden ting er at få strategierne og planerne omsat til handling.

Op mod 70 pct. af planer om større forandringer omsættes ikke i praksis.

Det kan skyldes flere ting. Mange organisationer er ikke parate – og har ikke kapaciteten til at implementere. Derudover er der ofte er et stort misforhold mellem den indsats, der bliver lagt i udviklingen af indholdet og den indsats, der bliver lagt i implementeringen.

Vi hjælper jer med at nå i mål med de gode intentioner – og komme fra målsætning til ændret handling i hverdagen.

Kontakt:

Torsten Conrad,

Partner

+45 27 50 29 18

tc@lead.eu

Vi klæder dig på til at lede implementeringen

For at implementeringsprocesser kan lykkes, skal den opprioriteres, og der skal være kvalificerede ledere i organisationen, der har kompetencerne til at drive og facilitere implementeringen.

Netop det et af vores stærkeste specialer.

Vi klæder lederne på til at kunne lede medarbejderne og organisationen gennem forandringer.

Dermed hjælper vi med at sikre, at der bliver handlet på de strategiske beslutninger og tiltag i hverdagen, så din organisation lykkes med den nye strategi eller den forandring, I står overfor.

Vores tilgang til implementering

Når vi arbejder med implementering, understøtter vi gennemførelsen af forandringer bredt i organisationen.

Dermed sikrer vi, at der bliver opbygget handlefokus og kapacitet til implementering både på individuelt plan, i organisationens ledelseskæder og i kulturen.

Vi står på skuldrene af de mest anerkendte implementeringsforskere og -praktikere og bidrager selv med udviklingen af nye implementerings- og eksekveringsmodeller.

Her kan du se et eksempel på en model over faserne i en implementeringsproces, som vi ofte tager afsæt i.

Vi skræddersyer alle forløb med afsæt i din organisations individuelle behov og kultur samt det overordnede formål.

(Kilder: Meyers, Wandersman & Durlak, 2012; Conrad, 2018)

Det siger kunderne

”Implementering er og bliver en selvstændig disciplin. Det har vi lært i samarbejdet med LEAD. De er eksperter på implementering. Gennem veksling mellem teori og provokerende adfærdsstudie af os selv, bider de sig fast på de handlinger, som skal til for at forandre den daglige praksis. Det er hårdt og irriterende, da det handler om vores egen adfærd, men til gengæld kan vi se, at det skaber markante resultater.”

– René Junker, adm. direktør, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense kommune

”LEADs opgave var at styrke vores lederorganisations evne til at implementere de nødvendige forandringer helt ud i yderste led.

LEAD har stor erfaring i at lede disse processer og formår med ganske få spørgsmål at sætte større, resultatskabende processer i gang. Vi kan kun anbefale samarbejdet med LEAD!”

– Anja Aalund Holst, chef, Esbjerg Kommune

”Implementering er benhård fokusering, hvor den daglige praksis kommer helt ind under huen på alle niveauer i organisationen. Nu afspejler virkeligheden alle vores beslutninger, og effekten er høj. Ledigheden er markant faldet – mere end på landgennemsnittet!”

– René Junker, adm. direktør, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense kommune

Kunder

Læs mere

LEAD har bistået Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune med at klæde lederne på med kompetencer til at kunne sikre forankring af strategiske initiativer og lede medarbejderne gennem forandringer.

Formålet var at sikre dyb og reel implementering af bedre virksomhedssamarbejder og flere samt mere fokuserede samtaler med borgerne for at knække ledighedskurven i Odense Kommune, som var blandt landets højeste i 2016.

Efter knapt et år kunne forvaltningens adm. direktør, René Junker, konstatere, at det var lykkedes at knække ledighedskurven med det største fald i ledigheden på landsplan.

Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation.

Læs mere

Specialsektoren i Region Nordjylland er i en forandringstid, der er præget af en øget kompleksitet og omskiftelighed. Nye forventninger fra borgerne, socialstyrelsen og det regionale politiske niveau påvirker dagligdagen, der er præget af færre ressourcer og øget konkurrence på de højspecialiserede tilbud. Specialsektoren i Region Nordjylland er i gang med at ruste sig til denne opgave.

LEAD har derfor hjulpet Region Nordjylland med design og gennemførsel af en organisationsanalyse som led i et større ledelses- og organisationsudviklingsforløb i organisationen. Formålet med forløbet var:

 • At skabe tydelighed omkring specialsektorens retning, fokus og strategier med afsæt i eksisterende rammer og forventninger til sektoren.
 • At der skabes et solidt grundlag for at kunne træffe valg, som kan understøtte implementeringen af ovenstående mål. Disse valg skal træffes på en kvalificeret baggrund dvs. med afsæt i det, som allerede forelægger af politiske og faglige forventninger lokalt og i sektoren samt den nuværende kultur og implementeringsparathed.

– Region Nordjylland

Læs mere

“Jeg valgte at indlede et samarbejde med LEAD i efteråret 2016, da jeg som led i etableringen af en ny styrelse skulle samle et helt nyt chefhold. Jeg kendte LEAD fra et forløb, jeg selv havde deltaget i, og jeg var på den måde meget tryg ved både ledelsesgrundlag, værdigrundlag og arbejdsmetode. Kombinationen af LEADs forskningsbaserede tilgang og fagligt solide værktøjer og Torstens professionelle og samtidig empatiske og medlevende tilgang har siden været en fast støtte og en motiverende vejviser i forhold til den faglige og relationelle ambition, som driver chefgruppen i Nævnenes Hus.”

– Christian Lützen, Direktør i Nævnenes Hus

Du er måske også interesseret i...

Implementering i det offentlige

René Junker, Direktør i Social- og beskæftigelsesforvaltningen i Odense Kommune taler om udfordringer, tiltag og implementering.

Vælg den bedste implementeringstilgang

Torsten Conrad, Partner i LEAD, leverer viden om de vigtigste ting at være opmærksom på indenfor implementering og eksekvering.