Kultur- og organisationsanalyser

Med LEADs tilgang til organisationsanalyse hjælper vi jeres organisation til at blive gearet til next level, så både ledere og medarbejdere når sit fulde potentiale.

I LEAD arbejder vi bredt med kultur- og organisationsanalyse – både med udgangspunkt i kvantitative og kvalitative evalueringer og målinger. Der kan være mange årsager til at udarbejde en organisationsanalyse, men som oftest gøres det ud fra et ønske om at lære egen organisation bedre at kende.

Kontakt:

Stephanie Semay Bäckström,

Partner

+45 31 37 35 70

sb@lead.eu

Nogen ønsker at lære narrativerne i eller udenfor organisationen bedre at kende på et overordnet plan, mens andre står med en aktuel problemstilling, som de ønsker at undersøge til bunds. Kender man sin egen organisations styrker og faldgruber godt, er sandsynligheden for at kunne målrette sin udviklingsindsatser langt større.

Blandt de mange temaer vi ofte laver analyser på er: Graden af en organisationens beslutningskraft, implementeringskraft, kønsdiversitet, implementering af ledelsesgrundlag og meget mere.

Den bedste organisationsanalyse er systematisk og kan både involvere ledere og medarbejdere bredt fra organisationen og eventuelle samarbejdspartnere udenfor organisationen. Ved at spørge de individer, der befinder sig midt i organisationen eller som arbejder tæt sammen med organisationen, øges sandsynligheden for at indhente værdifulde indsigter, oplevelser og feedback.

En organisationsanalyseinvolverer som oftest – hvad end det er defineret på forhånd eller ej – elementer som kultur, struktur, relationer, roller, organisering, magtstrukturer, strategi, arbejdsprocesser, narrativer, meningsskabelse set fra organisationsmedlemmernes perspektiv.

Vi udarbejder i LEAD organisationsanalyser ved at koble relevant teori og forskning med den enkelte organisations situation. I samarbejde med kunden afklarer vi problemfeltet og definerer herudfra de overordnede undersøgelsesspørgsmål og finder frem til undersøgelsesmetoden sammen. Vi har stor erfaring med et bredt udsnit af undersøgelsesmetoder.

Kunder

Læs mere

Vi lavede i 2018 en analyse af udenrigsministeriets kønsdiversitet og hvad Udenrigsministeriet kunne gøre, for at få flere kvinder til at søge en særlig type jobs.

Læs mere

LEAD har hjulpet Region Nordjylland med design og gennemførsel af en organisationsanalyse som led i et større ledelses- og organisationsudviklingsforløb i organisationen. Formålet med forløbet var:

  • At skabe tydelighed omkring specialsektorens retning, fokus og strategier med afsæt i eksisterende rammer og forventninger til sektoren.
  • At der skabes et solidt grundlag for at kunne træffe valg, som kan understøtte implementeringen af ovenstående mål. Disse valg skulle træffes på en kvalificeret baggrund med afsæt i det, som allerede forelå af politiske og faglige forventninger lokalt og i sektoren samt den nuværende kultur og implementeringsparathed.

Læs mere

LEAD har bistået Ungdomspensionen i Thisted Kommune med design og gennemførsel af en organisationsanalyse. Analysen havde til formål at:

  • Kortlægge det eksisterende tilbud til unge på Ungdomspensionen og den pædagogiske praksis i tilbuddet.
  • Identificere hvilke yderligere tilbudsbehov der er for unge i kommunen, som Ungdomspensionen evt. kan løse fremadrettet.
  • Tilvejebringe et beslutningsoplæg der beskrev de fremtidige ydelser, som Ungdomspensionen kan tilbyde, herunder en beskrivelse af de kompetencebehov, ydelserne kræver, og et forslag til organisering.
  • Implementere de ydelser der blev besluttet at igangsætte i den daglige praksis på Ungdomspensionen.

Læs mere

Et skifte i lovgivningen indebar, at der blev vedtaget nye refusionstakster, hvor det nu er et krav at kunne påvise effekten af de igangsatte indsatser inden for beskæftigelsesområdet. Sagt med andre ord afhænger refusionstaksterne nu af kommunens evne til at få borgerne i job eller uddannelse.

Dette lovgivningsmæssige skifte medførte, at Odense Kommune på et splitsekund havde en af landets højeste ledighedsprocenter, hvilket fordrede øjeblikkelig handling i forhold til tilrettelæggelsen af kommunens beskæftigelsesindsatser.

På denne baggrund blev det fra direktionens side besluttet i samarbejde med LEAD at undersøge de afgørende aktiviteter, der vil hjælpe borgere i Odense Kommune tættere på arbejdsmarkedet samt styrke den tværgående organisering omkring de forskellige social- og beskæftigelsestilbud.

Formålet med analysen var:

  • At analysere organisationen for derigennem at udvikle en fælles forståelse for, hvad der karakteriserer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og hvad der skal definere Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i fremtiden.
  • At undersøge og identificere Beskæftigelses- og Socialforvaltningens implementeringskraft af strategiske beslutninger, herunder afdække hvilke udfordringer ledere og medarbejdere typisk oplever, når strategiske beslutninger skal føres ud i praksis.

 

  • At afklare hvorvidt denne undersøgelses- og udviklingsproces indikerer, at der er belæg for at organisere Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anderledes.