Ledelses- og medarbejdergrundlag

I LEAD hjælper vi dig med at udvikle ledelses- og medarbejdergrundlag, der understøtter de væsentligste strategiske udfordringer, som din organisation står over for, skaber tydelige forventninger i ledelseskæden og bidrager til bedre løsninger for borgerne.

Alle ledelses- og medarbejdergrundlag bliver skræddersyet, så de er rettet mod de strategiske mål såvel som (ledelses-) kerneopgaven i organisationen.

Kontakt:

Rasmus Engelbrecht,

Partner

+45 25 55 09 54

rel@lead.eu

 

Vores tilgang tager afsæt i nyeste viden og best practice ledelsesteorier samt mange års praksiserfaring fra en lang række offentlige organisationer, hvor vi har omfattende erfaring med også at arbejde med den politiske lederrolle, byrådet og forskellige udvalg samt medborgerskabsrollen.

Ofte danner Leadership Pipeline-teorien rammen for arbejdet, så vi sammen sikrer, at alle ledelseslagene får et fælles sprog for og en fælles forståelse af, hvad den enkelte leder hver især og sammen skal lykkes med, og hvad det kræver af hvert ledelsesniveau. Paradoks- og dilemmateori (eks. Competing Values Framework) er et andet eksempel på et teoretisk grundlag, vi også ofte anvender som ramme for udviklingen af ledelses- og medarbejdergrundlag.

 

Arbejdet tager dog altid udgangspunkt i 3 væsentlige fokusområder:

 1. At skabe en intelligent og omfattende inddragelse der gør det muligt at udvikle et nyt ledelsesgrundlag med skræddersyede profiler. Profilerne skal dække alle ledelses- og medarbejderroller. De skal definere de kompetencer og den adfærd, som er nødvendig for at skabe en velfungerende organisation med stor handlekraft og høj kvalitet i kerneopgaven.
 2. At skabe støttestrukturer og processer for ledelse, der er designet og tilpasset for at styrke lederne i deres ledelsesroller og -adfærd.
 3. At gennemføre udviklingsforløb med effektive læreprocesser der omsætter ledelses- og medarbejdergrundlaget til konkrete handlinger i ledernes og medarbejdernes hverdag. Hermed sikrer vi, at ledelses- og medarbejdergrundlaget bliver en meningsfuld og integreret del af hverdagens opgaveløsning.

Det siger kunderne

”Vores vision er blevet mere klar, ligesom at forventningerne til, hvordan medarbejderne kan bidrage til visionen er blevet tydeligere. Forventningerne til medarbejderne er blevet klare, og medarbejderne har fået et nyt blik på hinanden. Der er kommet en større forståelse og værdsættelse af hinandens forskellige fagligheder.”

– Marjo Spetzler, leder hos Trækbanen, Aalborg Kommune, læs mere her.

”Vi havde brug for en klarhed på Socialafdelingens Ledelsesgrundlag og for at forbedre styringskæden i vores lederorganisation. LEAD hjalp os til øget systematik og fokus – en konsulentindsats med kvalitet og ordentlighed!”

– Anette Holm, socialchef, Holstebro Kommune

Relevante bøger

Effektive ledergrupper

 

Gennem ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline tages læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden gives en unik indsigt i:

 • Hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes, og ledere som mislykkes
 • Hvilke mekanismer der får lederkarrieren til at køre af sporet – og hvilke der får karrieren til at tage fart
 • Hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter.

Bogen er baseret på et treårigt dansk, praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer bredt repræsenteret af kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelsesteorier i de største private organisationer, Leadership Pipeline, og har målrettet og tilpasset den til den danske offentlige sektor.

Læs første kapitel i bogen: Kapitel 1: At lykkes som offentlig leder.

Kunder

Læs mere

LEAD har hjulpet Syddjurs Kommune med udviklingen af et ledelses- og medarbejdergrundlag med fokus på at:

 • Fremme og styrke ledere og medarbejderes evne til at agere professionelt og effektivt i klare roller både indadtil og udadtil.
 • Udvikle et skræddersyet og strategisk rettet grundlag, der fremmer visionen.
 • Styrke den enkelte leder i egen lederrolle med et skarpt fokus på visionen og (ledelses-)kerneopgaven ud fra grundlaget.
 • Styrke og skærpe den gensidige forståelse af hinandens roller fra direktør til medarbejder.
 • Styrke og skærpe implementeringskraften i lederorganisationen – ved at optimere den gensidige forståelse af hinandens lederroller og af, hvordan hvert niveau spiller hinanden gode.

Læs mere

LEAD har bistået DSB med udviklingen af et ledelsesgrundlag som led i realiseringen af DSBs strategi 2030 om at gøre det mere enkelt at være leder i DSB. Ledelsesgrundlaget bliver kaldt ”Køreplan for god ledelse” og har til formål at styrke ledelseskvaliteten i DSB og skabe en stærk ledelseskæde med klare roller, ansvar, kommunikation og centrale ledelseskompetencer på hvert ledelsesniveau i DSB ved hjælp af Leadership Pipeline.

Læs mere

LEAD har hjulpet Thisted Kommune med udvikling og implementering af deres ledelsesgrundlag.

Grundlaget tager afsæt i Leadership Pipeline og fungerer som en naturlig overbygning på de allerede eksisterende ledelsesunderstøttende aktiviteter i organisationen.

I processen klædte LEAD desuden en række interne konsulenter på med kompetencer til at kunne understøtte arbejdet lokalt og opbygge organisationens kapacitet til selv at bære det nyudviklede ledelsesgrundlag ud i praksis, når det formelle projekt var afsluttet.

Læs mere

LEAD har bistået Holbæk Kommune med udviklingen af et ledelsesgrundlag, der udtrykker tydelige krav og forventninger til god ledelse i ledernes forskellige, unikke funktioner i organisationen.

Ledelsesgrundlaget bliver kaldt ”Ledelse som en stærk medspiller” og har til formål at bidrage til et fælles ledelsessprog, -kultur og –praksis. Dette skal tilsammen bevæge Holbæk Kommune over mod en solid kerne af værdiskabende relationer på tværs, som kan fremme, at kommunens opgaveløsning i endnu højere grad tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov – en bevægelse hvor alle er medansvarlige for at producere fælles retning, koordinering og engagement i kommunen.

Læs mere

LEAD har bistået Kriminalforsorgen i udviklingen af deres ledelses- og medarbejdergrundlag med

hjælpsomme beskrivelser af, hvad man skal kunne på alle niveauer for at styrke ledelsesorganisationen som en samlet ledelse.

Grundlaget har til formål at styrke ledelsen, så den i endnu højere grad kan agere som en samlet strategisk ledelse fra direktør- til medarbejderniveau. Målet er et koncernfælles ledelses- og medarbejdergrundlag, der konkret understøtter den nye organisering og de strategiske målsætninger for Kriminalforsorgen.