Organisationsanalyse og -design

Vi hjælper dig med at skabe det bedste fundament for en organistionsstruktur, der understøtter strategien, så I sikrer den bedst mulige anvendelse af jeres ressourcer i løsningen af kerneopgaven.

I arbejdet tager vi afsæt i mange års praksiserfaring samt forskning inden for feltet, hvor vi ofte bygger på tre grundprincipper:

Kontakt:

Rasmus Engelbrecht,

Partner

+45 25 55 09 54

rel@lead.eu

Læs mere her

 1. Processen skal give dig et tydeligt billede af organisationens eksisterende strukturer, styrker og udviklingsområder.
 2. Resultatet af analysen skal sikre et velfunderet beslutningsgrundlag, hvorudfra I kan prioritere ressourcer såvel som strategiske indsatser.
 3. Processen skal involvere de aktører i organisationen, der enten kan påvirke eller bliver påvirket af de givne faktorer, der ønskes undersøgt.

 

Neden for kan du se et eksempel på de typiske faser i udarbjedelsen af en organisationsaalyse- og design. Alle forløb skræddersyes til din organisations specfikke kontekst.

Du kan lade dig inspirere i dette udsnit af vores skræddersyede ydelser inden for organisationsanalyser og -design:

 • Analyse af den optimale organisationsstruktur og -processer ifm. omstruktureringer
 • Organisationsanalyse som afsæt for målrettet udvikling af organisationen ud fra strategien
 • Beslutningsgrundlag for prioritering af ressourcer og strategiske indsatser i organisationen.

Relevante bøger

Den Offentlige Leadership Pipeline 2 – ledelseskraft til en ny tid

Vi lever i en tid med rivende udvikling i den måde, organisationer løser deres arbejdsopgaver på. Den offentlige sektor er slet ikke en ”sikker havn”, og regeringen har da også nedsat en Ledelseskommission til at finde ud af, hvad der foregår, hvilke krav det stiller til offentlige ledere, og hvad der kan styrke offentlig ledelse i fremtiden. Den udvikling, der sker her, kalder mange for et paradigmeskift i den måde, velfærdsopgaven løses. Kært barn har som sædvanligt mange navne:  Nogle kalder det et skifte fra New Public Management til Public Leadership eller Public Governance. Andre at gå fra Kommune 1.0 til Kommune 3.0, hvor borgerne ikke længere skal ses som klienter og kunder, men i stedet være medproducerende og samskabende på velfærden.

Som sædvanligt bliver det hurtigt en historie om at gå fra en virkelighed til en helt anden. Sådan ser vi det ikke. Som vi ser det, afløser det nye ikke det gamle, men lægges oven på og kombineres med det. Den Offentlige Leadership Pipeline 2 indeholder derfor de gammelkendte ledelseskompetencer fra Den Offentlige Leadership Pipeline 1 sammen med en række nye ledelseskompetencer:

 • Ledelse af samskabelse
 • Tværgående ledelse
 • Præstationsledelse med mening
 • Implementeringsledelse
 • Innovationsledelse

Samtidig holder vi fast i de kendte ledelsesroller i OLP-teorien, men åbner dem langt mere op for det grænsekrydsende, fleksible samarbejde på tværs. Derfor er værdikæden i Den Offentlige Leadership Pipeline 2 udvidet, så den medtænker det politiske niveau, medarbejderne og borgerne.

Bogen udkommer i efterår 2018, men du kan allerede nu bestille dit eksemplar af bogen på kontakt@lead.eu.

Leadership Pipeline i den offentlige sektor

Gennem ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline tages læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden gives en unik indsigt i:

 

 • Hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes, og ledere som mislykkes
 • Hvilke mekanismer der får lederkarrieren til at køre af sporet – og hvilke der får karrieren til at tage fart
 • Hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter.

Bogen er baseret på et treårigt dansk, praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer bredt repræsenteret af kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelsesteorier i de største private organisationer, Leadership Pipeline, og har målrettet og tilpasset den til den danske offentlige sektor.

Læs første kapitel i bogen: Kapitel 1: At lykkes som offentlig leder. 

Magt i organisationer

Magt i organisationer er et sprængfarligt tema, men også et sløret og vanskeligt fænomen at få greb om. På den ene side er magten et organisatorisk vilkår, på den anden side et tabu. Vi kalder sjældent magten ved navn, men benævner den ofte med andre betegnelser som fx indflydelse, ansvar, medbestemmelse og kontrol. Magt opfattes som regel som noget negativt, nærmest forkasteligt. Men hvorfor forholder det sig sådan?

Denne bog viser, at magt kan iklæde sig et utal af former, og at den eksisterer, uanset om vi sætter ord på den eller ej. Forfatterne belyser, hvorfor magt ikke kun er et destruktivt fænomen, men også en konstruktiv forudsætning for et organisatorisk fællesskab.

Bogen rummer således en række bud på, hvordan vi kan forstå magten i det moderne arbejdslivs organisationer, og hvordan vi kan lede og samarbejde konstruktivt i magtens rum.

Du kan læse mere om og købe bogen her.

Action Learning Consulting

Action Learning Consulting er en konsultativ tilgang, der samtænker organisatorisk læring og resultatorienterede forandringsprojekter.

ALC (Action Learning Consulting) er en konsultativ tilgang, som forsøger at skabe organisatoriske resultater samtidig med, at de nødvendige kompetencer for at skabe resultaterne udvikles. Denne synkroniseringstænkning synliggør, om organisationens sociale styringsteknologier såvel som dens hårde styringsteknologier understøtter eller modarbejder den ønskede forandring. Nogle gange er forandringen måske bedst initieret ved at ændre en hård styringsteknologi først og så følge op med kompetenceudvikling. Alle parter gøres dermed til reelle aktører i forandringen.

Action Learning Consulting henvender sig til forandringsagenter, der oplever, at de eksisterende tilgange til udvikling og forandring enten er for ”bløde” eller for ”hårde”, enten har for ensidigt fokus på kompetenceudvikling, socialpsykologiske kvaliteter og kultur eller for snævert et fokus på struktur, systemer og økonomi. Den henvender sig primært til organisationskonsulenter, projektledere og forandringsledere, forskere og andre faggrupper, der arbejder med udvikling af arbejdspladser.

Du kan læse om samt købe bogen her.

Kunder

Læs mere

LEAD har bistået Ungdomspensionen i Thisted Kommune med design og gennemførsel af en organisationsanalyse. Analysen havde til formål at:

 • Kortlægge det eksisterende tilbud til unge på Ungdomspensionen og den pædagogiske praksis i tilbuddet.
 • Identificere hvilke yderligere tilbudsbehov der er for unge i kommunen, som Ungdomspensionen evt. kan løse fremadrettet.
 • Tilvejebringe et beslutningsoplæg der beskrev de fremtidige ydelser, som Ungdomspensionen kan tilbyde, herunder en beskrivelse af de kompetencebehov, ydelserne kræver, og et forslag til organisering.
 • Implementere de ydelser der blev besluttet at igangsætte i den daglige praksis på Ungdomspensionen.

Læs mere

LEAD har hjulpet Region Nordjylland med design og gennemførsel af en organisationsanalyse som led i et større ledelses- og organisationsudviklingsforløb i organisationen. Formålet med forløbet var:

 • At skabe tydelighed omkring specialsektorens retning, fokus og strategier med afsæt i eksisterende rammer og forventninger til sektoren.
 • At der skabes et solidt grundlag for at kunne træffe valg, som kan understøtte implementeringen af ovenstående mål. Disse valg skulle træffes på en kvalificeret baggrund med afsæt i det, som allerede forelå af politiske og faglige forventninger lokalt og i sektoren samt den nuværende kultur og implementeringsparathed.

Læs mere

Et skifte i lovgivningen indebar, at der blev vedtaget nye refusionstakster, hvor det nu er et krav at kunne påvise effekten af de igangsatte indsatser inden for beskæftigelsesområdet. Sagt med andre ord afhænger refusionstaksterne nu af kommunens evne til at få borgerne i job eller uddannelse.

Dette lovgivningsmæssige skifte medførte, at Odense Kommune på et splitsekund havde en af landets højeste ledighedsprocenter, hvilket fordrede øjeblikkelig handling i forhold til tilrettelæggelsen af kommunens beskæftigelsesindsatser.

På denne baggrund blev det fra direktionens side besluttet i samarbejde med LEAD at undersøge de afgørende aktiviteter, der vil hjælpe borgere i Odense Kommune tættere på arbejdsmarkedet samt styrke den tværgående organisering omkring de forskellige social- og beskæftigelsestilbud.

Formålet med analysen var:

 • At analysere organisationen for derigennem at udvikle en fælles forståelse for, hvad der karakteriserer Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og hvad der skal definere Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i fremtiden.
 • At undersøge og identificere Beskæftigelses- og Socialforvaltningens implementeringskraft af strategiske beslutninger, herunder afdække hvilke udfordringer ledere og medarbejdere typisk oplever, når strategiske beslutninger skal føres ud i praksis.

 

 • At afklare hvorvidt denne undersøgelses- og udviklingsproces indikerer, at der er belæg for at organisere Beskæftigelses- og Socialforvaltningen anderledes.