Ledelsestalentudvikling

I skaber bedre resultater, når I formår at udvikle og fastholde jeres talenter.

Ved at arbejde med strategisk talentudvikling bliver I klædt på til at kunne håndtere fremtidens udfordringer og nå jeres overordnede mål.

Vi er specialister i strategisk talentudvikling af ledere, og vi hjælper både private og offentlige organisationer med skræddersyede forløb, der løser lige netop jeres talentudfordringer.

Kontakt:

Rasmus Engelbrecht,

Partner

+45 25 55 09 54

rel@lead.eu

Vores tilgang til talentudvikling: 4 fokusområder

Vi tager udgangspunkt i fire fokusområder, der sikrer effekt og forankring i hele organisationen:

 1. Organisationens strategiske udfordringer
  Dem oversætter vi til en række centrale resultatområder og kompetencer, som talentudviklingsforløbet bliver rettet mod.
 1. Leadership Pipeline
  Fokus på at forskellige roller i organisationen kræver forskellige færdigheder, prioriteter og værdier for at kunne lykkes.
 2. Organisatorisk kapabilitet
  Organisationens evne til at opbygge talentmiljøer af kvalificerede ledere og medarbejdere med aktive øvebaner.
 3. Karriereveje
  Tydelige karriereveje for både ledertalenter og specialisttalenter og en aktiv talentpool i organisationerne.

I arbejdet med talentudvikling tager vi afsæt i mangeårig praksiserfaring kombineret med den nyeste forskning inden for feltet. Vi er særligt inspireret af DEAs tænketank for ledertalentudvikling, som samlede best practice inden for talentforskningen, og af 20 førende private og offentlige organisationers talentudviklingsarbejde (Novo, Grundfos, Vestas, Mærsk m.fl., som bl.a. er publiceret i Hverdagens Talentudfordringer af LEAD-stifter Thorkil Molly-Søholm, F. Jørgensen m.fl.)

Vi skræddersyer alle forløb til den enkelte organisation, og vi sørger for at klæde jer på, så effekten fastholdes og udviklingen fortsætter, efter vores samarbejde er afsluttet.

Vores udgangspunkt

Alle har potentiale til at udvikle sig, hvis de vil. Og talentudvikling foregår bedst så praksisnært som muligt. Det er to centrale antagelser, når vi arbejder med talentudvikling.

Vi tager derudover afsæt i mangeårig praksiserfaring kombineret med den nyeste forskning inden for feltet. Vi er særligt inspireret af DEAs tænketank for ledertalentudvikling, som samlede best practice inden for talentforskningen, og af 20 førende private og offentlige organisationers talentudviklingsarbejde (Novo, Grundfos, Vestas, Mærsk m.fl., som bl.a. er publiceret i Hverdagens Talentudfordringer af LEAD-stifter Thorkil Molly-Søholm, F. Jørgensen m.fl.).

Vi skræddersyer alle forløb til den enkelte organisation, og vi sørger for at klæde jer på, så I fastholder effekten og udviklingen fortsætter, også efter vores samarbejde er afsluttet.

Kontakt Rasmus Engelbrecht, hvis du vil høre mere.

Det siger kunderne

”Det har været et helt fantastisk forløb, hvor en masse engagerede ledelseskolleger fra andre nordjyske kommuner og forvaltninger har været med til at skabe et stærkt netværk og ny viden.”

– Andreas Ingerslev Larsen, Viceskoleleder på Frejlev Skole

”En STOR tak herfra for et forløb, der har budt på relevante temaer i ledelsesfeltet, der i den grad har udfordret og videreudviklet mit lederskab til gavn for kerneopgaven. Stor anerkendelse til de kompetente LEAD-folk for inspirerende indspark til ledelse i kompleksitet, og ikke mindst for super god ledelse af forløbet til Kristian Aagaard Dahl. Sidst men ikke mindst er mit ledelsesnetværk blevet udvidet og beriget!” 

– Gitte Clausen Jensen, Projekt- og task force-leder, Hjørring Kommune

”Konsulenterne er topprofessionelle og engagerede, og de sikrer, at vi hele tiden får justeret og forbedret. Vi har fået øget fokus på, at udvikling ikke kun handler om fysisk placering, men også om at inspirere talenterne til at arbejde med læring i deres hverdag – så den organisation, de er en del af, også får udbytte af udviklingsaktiviteterne. Vi har eksempelvis lavet trænings- og øvebaner. Et projekt, der har haft rigtig god effekt, og som alle bakker op om.”

– Birgitte Stenderup, Personale- og udviklingschef, Esbjerg Kommune

”Vi gik efter en samarbejdspartner, der arbejdede struktureret, og som var fremme i skoene i forhold til den nyeste viden om ledelse. Og det har vi fået. Vi oplever, at samarbejdet bibringer os viden, som vi ikke selv har, eller som vi ikke selv har set – og vores ledere bliver inspireret.”

– Aase Henriksen, HR og arbejdsmiljøchef, Sønderborg Kommune

Relevante bøger

Talentudfordringer: Ni historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudvikling som en af danske virksomheders veje til vækst er nærmest blevet et mantra i de senere år, og talentudvikling er ofte en af de højest prioriterede HRM-opgaver. Mange vil måske ligefrem sige, at der aldrig har været så meget fokus på talenterne som i dag.

Til trods for det store fokus oplever rigtig mange virksomheder stadig store udfordringer med arbejdet med talentudvikling. For at imødekomme disse udfordringer og skabe ny viden om feltet nedsatte DEA i foråret 2009 en tænketank for talentudvikling.

Da arbejdet med talentudvikling foregår på mange forskellige niveauer og med mange forskellige formål for øje, afspejler case-samlingen i bogen stor mangfoldighed. En mangfoldighed som netop skaber et godt grundlag for en diskussion af, hvad den talentfulde talentudvikling er, og hvordan den talentfulde organisation ser ud.

Kunder

Læs mere

Hvordan udvikler man de ledere, der skal fremtidssikre løsningen af fremtidens kommunale og regionale opgaver i hele Nordjylland?

Denne væsentlige udfordring samarbejder LEAD med ni nordjyske kommuner samt Region Nordjylland om løsningen af. Samarbejdet går under navnet ”Talent Nord”, og ambition er sammen at udvikle fremtidens ledere i Nordjylland.

Deltagerne er ledere af medarbejdere samt ledere af ledere, der har ambitioner og vilje til at tage skridtet mod den næste ledelsesudfordring i en af de deltagende kommuner eller i Region Nordjylland. Programmet forløbet over et år og veksler mellem holdundervisning samt mesterlære i egen organisation, hvor hvert talent er tilknyttet to mentorer, som skal understøtte talentet gennem hele programmet.

Læs mere om Talent Nord på talentnord.dk.

Læs mere

LEAD har i samarbejde med Thisted Kommune udviklet et før-ledertalentprogram for medarbejdere, der har interesse i samt potentiale til at blive ledere. Formålet med programmet er at opbygge en talentpulje af potentielle ledere til at varetage en lederstilling i Thisted Kommune. Denne talentpulje skal være med til at sikre, at Thisted Kommune fortsat er i stand til at løse de udfordringer, organisationen står over for både nu og i fremtiden. Programmet er bygget om omkring en Leadership Pipeline-tankegang om rette ledelse på rette niveau og er skræddersyet ud fra Thisted Kommunes ledelsesgrundlag.

Ledertalenterne er tilknyttet en mentor, som har til opgave at støtte ledertalentet gennem hele forløbet samt løbende at udfordre talentet med strategisk vigtige ledelsesopgaver, der skal bidrage til ledertalentets udvikling. Ledertalenterne deltager desuden løbende i netværksgrupper på tværs af organisationen, hvor de arbejder i dybden med de faglige temaer i forløbet og omsætter dette til konkret praksis i deres egen del af organisationen.

Læs mere

Esbjerg Kommune har igangsat en ambitiøs vision om, at kommunen i 2020 skal være Danmarks nye vækstcenter. Som led i realiseringen af denne vision, har LEAD i samarbejde med Esbjerg Kommune udviklet et ledertalentudviklingsforløb for ledere af ledere samt ledere af medarbejdere. Formålet med forløbet er at sikre, at organisationen i endnu højere grad kan udvikle ledere, der har potentiale til at udøve ledelse på et højere ledelsesniveau i organisationen. Indsatsen skal højne andelen af kvalificerede ansøgere til lederstillinger på især ledelsesniveau 3 og 4, som kan bidrage til realiseringen af organisationens overordnede vision 2020.

Som led i arbejdet med at styrke talenternes kompetencer til at udøve ledelse på næste niveau, er de i mesterlære hos 1) sin nærmeste leder og 2) en leder fra en anden del af organisationen gennem hele forløbet. I mesterlæren løfter talentet konkrete, relevante ledelsesopgaver fra nærmeste leder og mentors borde, ligesom de løbende får sparring på skiftet til den nye rolle. Talentet deltager derfor i den praksis, der kendetegner det ledelsesniveau, som vedkommende er på vej hen imod og opbygger derigennem egne ledelseskompetencer i praksis.

I programmet lægges der desuden stor vægt på opbygningen af talentfulde læringsmiljøer. Det betyder, at talenterne også har ansvaret for selv at tage 1-2 ledere/medarbejdere fra egen del af organisationen i mesterlære. På den måde drypper talentudvikling nedad i pipelinen og bidrager til den generelle kompetenceudvikling i organisationen.

Læs mere

Rolleskiftet fra at være medarbejder til at være leder er typisk den største udfordring for før-lederen. Resultater er tidligere opnået ved brug af egen faglighed og ekspertise, men skal fremover skabes gennem medarbejdere og deres faglighed og ekspertise. Samtidig bliver ledelsesopgaven mere og mere kompleks, fordi forandringer, stigende krav til dokumentation, resultater og effektivisering er en del af hverdagen. I dag er det ikke længere tilstrækkeligt for statslige ledere at være stærke embedsmænd – de skal kunne vise tillid og uddelegere samtidig med, at de bruger ledelsesinformation til at kontrollere kvaliteten og resultatskabelsen.

For at imødekomme disse stigende krav, har LEAD samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen om udviklingsforløb for medarbejdere, der har potentiale til at blive ledere af medarbejdere. Udviklingsforløbet skal ruste før-lederne til at løfte en ledelsesopgave fyldt af dilemmaer, hvor de mestrer forskelligartede kompetencer og ledelsesroller. Ledere skal både kunne planlægge for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse, og de skal kunne tilpasse den strategiske retning til forandringer.

Forløbet består af en kick-off, 3 moduler og en afsluttende eksamen. Derudover indeholder forløbet læringsunderstøttende coachingsamtaler, selvevaluering og AL-gruppemøder bestående af deltagere i forløbet med formålet at skabe trygge og reflekterende rammer for læringen.

Læs mere

LEAD har i samarbejde med Skanderborg Kommune udviklet et før-ledertalentprogram for medarbejdere, der af egen leder vurderes som værende potentiel leder, og hvor der er et ønske fra den enkelte medarbejders side om at afklare og ruste sig til at være leder af medarbejdere.

Formålet med forløbet er:

 • At spotte, afklare og udvikle medarbejdere med potentiale for at blive ledere af medarbejdere
 • At afklare personlig motivation og opmærksomhedspunkter i forhold til at blive ledere af medarbejdere
 • At ruste de udvalgte medarbejdere til lederopgaven som ledere af medarbejdere.

 

Forløbet består af 3 undervisningsmoduler, hvor deltagerne igennem konkrete redskaber arbejder med at afklare, hvorvidt lederrollen er den rigtige vej at gå samt opbygge grundkompetencer til at kunne varetage jobbet som leder af medarbejdere.

 

Undervejs i forløbet understøttes den enkelte deltager gennem coaching, ligesom deltagerne kommer i ledelsespraktik og modtager mentoring. En mentors primære opgave er at være sparringspartner for mentee på en sådan måde, at mentorens egne erfaringer bringes i spil. Formålet er at hjælpe mentee med at belyse og afklare nogle af sine spørgsmål om lederjobbets udfordringer. Da det er lederrollen, der er i fokus, vil mentee ikke nødvendigvis have samme faglige baggrund som mentor.

Læs mere

Gode statslige topledere er afgørende for at skabe organisationer, hvor fokus på effektivisering, kvalitet og fornyelse er en integreret del af kulturen. Samtidig skal ledernes evne til at tænke i sammenhængende løsninger på tværs af organisatoriske og sektorielle skel styrkes, da denne evne er nøglen til at sikre en sammenhængende opgaveløsning for både borgere og virksomheder.

Det er på baggrund af disse krav til statslige ledere, at LEAD i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen både i 2015-2016 og 2017-2018 har samarbejdet om iværksættelsen af et udviklingsforløb for ledere i staten med toplederpotentiale. Forløbene har til formål at udvikle gruppen af ledere med toplederpotentiale til at blive helstøbte ledere, der på sigt kan stå i spidsen for sunde organisationer og være med til at udvikle en mere effektiv og resultatorienteret offentlig sektor. Det grundlæggende mål for udviklingsforløbene er at sikre flere og bedre egnede kandidater ved besættelse af offentlige topstillinger.

Udviklingsforløbene tager højde for de særlige rammebetingelser, der er for danske statslige topledere: At være i nationens tjeneste og det store rådgivningsansvar som deraf følger i forhold til den politiske ledelse. Målgruppen er særligt talentfulde kontorchefer, afdelingschefer og vicedirektører, eller ledere på tilsvarende niveau, i ministerier og styrelser. Det er personer, der har flere års ledererfaring og som udvælges til programmet på baggrund af et særligt potentiale for at blive topledere i staten.

Du er måske også interesseret i….