Staten

Vi har dyb indsigt i og mange års erfaring med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige sektor. Vi har hjulpet kunder på tværs af hele værdikæden. Fra stat – til region – og kommune. Se eksempler på, hvad vi har hjulpet staten med nedenfor.

Talent for ledelse

Læs mere

For at imødekomme stigende krav omkring ledelsesskift og ledelsesopgaver, har LEAD samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen om udviklingsforløb for medarbejdere, der har potentiale til at blive ledere af medarbejdere. Udviklingsforløbet skal ruste før-lederne til at løfte en ledelsesopgave fyldt af dilemmaer, hvor de mestrer forskelligartede kompetencer og ledelsesroller. Ledere skal både kunne planlægge for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse, og de skal kunne tilpasse den strategiske retning til forandringer.

Igennem forløbet skabes tydelige billeder af ledelsesrollen, kompetencekravene og ansvaret som kommende leder – og på det, der skal tillæres og aflæres for at lykkes i rollen. I kombination med den nyeste forskningsbaserede viden om ledelse og styring er det målet at gøre deltagerne i stand til at udvikle organisationerne, så de kan omsætte Moderniseringsstyrelsens strategiske dagsordener i bl.a. God Arbejdsgiveradfærd i Staten (GAiS) samt Kodex VII.

Talentprogram for kommende ledere

Læs mere

I samarbejde med Anklagemyndigheden har LEAD udviklet et talentprogram for kommende ledere i organisationen. Programmet har til formål 1) at øge rekrutteringsgrundlaget til lederstillinger ved at udvikle medarbejdere, der er velkvalificerede og har lysten til at blive linjeledere samt 2) at styrke successionsplanlægningen generelt i organisationen samt understøtte ledere i at arbejde strategisk med talentudvikling.

 

Undervejs i programmet kommer talenterne i ledelsespraktik hos en mentor fra organisationen. Derudover er talenterne gennem hele programmet koblet til deres egen nærmeste leder, som understøtter talentet og deltager i coachingsamtaler med det enkelte talent og en konsulent fra LEAD. Talenterne arbejder ligeledes med løsningen af strategiske udfordringer, som er fælles for hele embedet, de er en del af.

Udviklingsforløb for før-ledere

Læs mere

Rolleskiftet fra at være medarbejder til at være leder er typisk den største udfordring for før-lederen. Resultater er tidligere opnået ved brug af egen faglighed og ekspertise, men skal fremover skabes gennem medarbejdere og deres faglighed og ekspertise. Samtidig bliver ledelsesopgaven mere og mere kompleks, fordi forandringer, stigende krav til dokumentation, resultater og effektivisering er en del af hverdagen. I dag er det ikke længere tilstrækkeligt for statslige ledere at være stærke embedsmænd – de skal kunne vise tillid og uddelegere samtidig med, at de bruger ledelsesinformation til at kontrollere kvaliteten og resultatskabelsen.

For at imødekomme disse stigende krav, har LEAD samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen om udviklingsforløb for medarbejdere, der har potentiale til at blive ledere af medarbejdere. Udviklingsforløbet skal ruste før-lederne til at løfte en ledelsesopgave fyldt af dilemmaer, hvor de mestrer forskelligartede kompetencer og ledelsesroller. Ledere skal både kunne planlægge for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse, og de skal kunne tilpasse den strategiske retning til forandringer.

Forløbet består af en kick-off, 3 moduler og en afsluttende eksamen. Derudover indeholder forløbet læringsunderstøttende coachingsamtaler, selvevaluering og AL-gruppemøder bestående af deltagere i forløbet med formålet at skabe trygge og reflekterende rammer for læringen.

Organisationsforandring og lederudvikling

Læs mere

LEAD har samarbejdet med Politi og Anklagemyndigheden om en større organisationsintervention, hvor ledelsesgrundlag, ledelsesorganisering og ledelsespraksis grundlæggende skulle forandres. Organisationsforandringerne tog udgangspunkt i den Offentlige Leadership Pipeline og indebar udvikling af målrettede lederudviklingsaktiviteter i følgende fire spor:

 

  • Udvikling af ledelsesgrundlag
  • Konsulentuddannelse
  • Lederuddannelsesprogram
  • Lederevaluering

Ny ledelsesevaluering

Læs mere

6.200 ansatte deltog i 2015 i en stor statslig organisations ledelsesevaluering lavet på baggrund af deres nye ledelsesprofiler.

Kommentarer om samarbejdet:

“Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med LEAD i 2014 og 2015 om gennemførelsen af en ny ledelsesevaluering – linet op til det nye ledelsesgrundlag, som er inspireret af Leadership Pipeline-modellen, som LEAD vandt udbuddet om og implementerede i alle 6 forretningsområder.

Det har været et ualmindeligt godt bekendtskab! Der var stor tilfredshed da LEAD præsenterede resultatet af evalueringen, så underdirektøren i HR efterfølgende kunne formidle resultaterne videre til direktionen.”

– Projektleder

Ny strategi og ny samlet ledelsespraksis

Læs mere

En anonym, statslig organisation ønskede en ”turn around” og effektivisering af den samlede ledelsespraksis samtidig med en omfattede strategiimplementering. Derfor blev der designet og udviklet et omfattende forløb, der rettede fokus mod at implementere strategien og samtidig optimere rette ledelse på alle niveauer ud fra en Leadership Pipeline-tilgang.

 

I projektet var der fokus på at skabe udvikling og effekt på tre niveauer:

  • Individniveau: Udvikling af det personlige lederskab gennem test og coaching
  • Gruppeniveau: Udvikling af samarbejdet og opgaveløsningen i ledergrupperne
  • Organisatorisk niveau: Udvikling af organisationen med fokus på reel forankring og implementering af strategier.

Effektivisering af ledelsesstruktur og praksis

Læs mere

Vejdirektoratet ønskede at professionalisere og effektivisere den samlede ledelsesstruktur og ledelsespraksis. Derfor blev der designet og udviklet et forløb, der rettede fokus mod rette ledelse på alle niveauer.

Gennem intensive workshops med direktører såvel som øvrige lederlag blev der udviklet en Leadership Pipeline-struktur. Derefter blev der med afsæt i Leadership Pipeline gennemført et træningsforløb til styrkelse af ledelse på alle niveauer samt udviklet nye LUS/GRUS-koncepter, People review-koncept m.m.

Talentudviklingsforløb for ledere

Læs mere

Gode statslige topledere er afgørende for at skabe organisationer, hvor fokus på effektivisering, kvalitet og fornyelse er en integreret del af kulturen. Samtidig skal ledernes evne til at tænke i sammenhængende løsninger på tværs af organisatoriske og sektorielle skel styrkes, da denne evne er nøglen til at sikre en sammenhængende opgaveløsning for både borgere og virksomheder.

Det er på baggrund af disse krav til statslige ledere, at LEAD i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen både i 2015-2016 og 2017-2018 har samarbejdet om iværksættelsen af et udviklingsforløb for ledere i staten med toplederpotentiale. Forløbene har til formål at udvikle gruppen af ledere med toplederpotentiale til at blive helstøbte ledere, der på sigt kan stå i spidsen for sunde organisationer og være med til at udvikle en mere effektiv og resultatorienteret offentlig sektor. Det grundlæggende mål for udviklingsforløbene er at sikre flere og bedre egnede kandidater ved besættelse af offentlige topstillinger.

Udviklingsforløbene tager højde for de særlige rammebetingelser, der er for danske statslige topledere: At være i nationens tjeneste og det store rådgivningsansvar som deraf følger i forhold til den politiske ledelse. Målgruppen er særligt talentfulde kontorchefer, afdelingschefer og vicedirektører, eller ledere på tilsvarende niveau, i ministerier og styrelser. Det er personer, der har flere års ledererfaring og som udvælges til programmet på baggrund af et særligt potentiale for at blive topledere i staten.

Rådgivning og undervisning af direktører, chefer og ledere

Læs mere

LEAD har rådgivet og undervist ca. 500 offentlige direktører, chefer og ledere på KL’s årlige ledertræf 2016 i, hvordan man kan arbejde i krydsfeltet mellem strategiudvikling, implementering og ledelsesudvikling gennem Den Nye Syntese.